Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

в гіршому становищі з точки зору доходів місцевих бюджетів порівняно з областями, де він є нижчим. Наприклад, у 1996 році доходи місцевих бюджетів Полтавщини у розрахунку на душу населення не досягли середнього по країні рівня (склавши лише 99,4% від нього), тоді як податкові надходження в розрахунку на душу населення були тут найвищими (відповідно 150,3%). У 1997р. доходи місцевих бюджетів Черкащини перевищили їх середній по Україні показник (досягнувши 103,3%), хоча рівень податкових надходжень у розрахунку на душу населення був тут на 15% нижчими, ніж у середньому по країні. Процеси міжрегіонального перерозподілу державних доходів не приводять до достатнього вирівнювання як витрат місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення так і рівня забезпечення жителів різних регіонів країни суспільними благами і послугами. Істотні міжрегіональні відмінності спостерігаються по будь-якому з показників, що характеризує умови життя громадян, чи то дошкільне виховання, охорона здоровя, освіта або розвиток транспортної інфраструктури. Усі зроблені в останні роки спроби змінити підхід до формування місцевих бюджетів України не торкнулися суті системи бюджетного планування, що склалася в умовах командно-адмістративної економіки. Наочним підтвердженням тому слугує показник частки регіонів у планових витратах місцевих бюджетів України в 1992-1997 рр. Обсяг видаткової частини місцевих бюджетів у 1998 р. становить 11млрд. 162,8 млн. грн., або 33,7% до загального обсягу видаткової частини зведеного бюджету (1996р. 29%; 1997 30,1%), що свідчить про зростання питомої ваги місцевих бюджетів держави. Витрати місцевих бюджетів визначаються наявністю обєктів місцевого господарства, а також закладів і організацій освіти, культури, охорони здоровя, соціального забезпечення і соціального захисту, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів влади. Регіони, де розміщені “пріоритетні” галузі, могли розраховувати на одержання додаткових коштів для розвитку соціальної інфраструктури і комунального господарства, без врахування території, географічного положення, клімату, структури економіки. Підхід до формування місцевих бюджетів, який гарантується на фінансуванні діючих обєктів і установ, закріплює існуючу диференціацію регіонів за рівнем витрат місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення (див. графік 1.1) . Актуальною залишається вимога Бюджетної резолюції щодо необхідності визначення мінімального рівня соціальних потреб на душу населення для розрахунку мінімального розміру місцевих бюджетів. На жаль, в умовах нестабільності надходжень коштів, неповної визначеності повноважень місцевих органів та асинхронного переходу регіонів до ринкових відносин впровадження у практику бюджетного планування такого показника викликає великі сумніви щодо його своєчасності. Це означає, що при розрахунку мінімальної бюджетної забезпеченості будуть враховуватися: - реальний стан обєктів соціальної інфраструктури; - потреби в фінансуванні обєктів; - досягнутий рівень задоволення потреб жителів конкретних населених пунктів у суспільних благах і послугах. Існуюча система формування доходів місцевих бюджетів України має ряд серйозних недоліків: - практично щороку змінюються види податків, зарахованих до місцевих бюджетів; - відсутні єдині та досить стабільні нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів; - відсутні єдині правила увязки доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень і формули міжрегіонального перерозподілу доходів.

Графік 1.1 Витрати місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення (у % до середніх по Україні) [35. c.34]

Графік 1.2 Частка регіонів у планових витратах місцевих бюджетів у 1992 і 1997 рр (%) [35. c.33] 1.5. Порядок складання розгляду і затвердження місцевого бюджету по м. Сміла та контролю за виконанням бюджету позабюджетних фондів. Як приклад бюджетного процесу та контролю за державними видатками розглянемо на прикладі проходження бюджетного процесу по м. Сміла. Міськдержадміністрація організовує складання проекту місцевого бюджету. Згідно з порядком і строками складання бюджету, Смілянський міськфінвідділ за участю інших органів виконавчої влади на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста і проекту фінансових планів підприємств і господарських організацій, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ і нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обовязкових платежів, установлених міськдержадміністрацією, складають проекти міського бюджету і подають їх на розгляд міськдержадміністрації до 25 грудня. Проект міського бюджету попередньо розглядається постійною комісією міськдержадміністрації. Міськдержадміністрація розглядає проект бюджету за доповіддю завідуючого міськфінвідділу, висновками і співдоповідями постійних комісій. Після розгляду міськдержадміністрація затверджує міський бюджет у загальній сумі доходів, з виділенням окремих доходних джерел, і в загальній сумі видатків, виділенням всіх асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади та виконавчих органів, а також розмір оборотної касової готівки. У разі, якщо міськдержадміністрація не затверджує бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, набирають чинності показники бюджету, поданого на затвердження в міськдержадміністрацію. Рішення міськдержадміністрації про затвердження міського бюджету публікується для загального відома в газеті “Смілянський обрій”. Контроль за виконанням бюджету і використанням органами державної виконавчої влади та виконавчими органами міськдержадміністрації коштів позабюджетних фондів здійснює міськдержадміністрація, яка самостійно визначає організаційні форми такого контролю. Міськдержадміністрація здійснює контроль за станом надходжень доходів до бюджету, коштів позабюджетних фондів і правильністю використання підприємствами, установами і організаціями видалених бюджетом з відповідного бюджету асигнувань та позабюджетних коштів. За передбачені законодавством порушення посадові особи органів державної виконавчої влади несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Звіт про виконання міського бюджету складає фінансовий відділ по м.Сміла. Постійна комісія міськдержадміністрації розглядає звіт про виконання бюджету, готує висновки і подає їх міськдержадміністрації. Звіт про виконання міського бюджету затверджується на сесії міськдержадміністрації. Рішення сесії міськдержадміністрації щодо звіту про виконання міського бюджету публікується для загального відома. 2. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету по м. Сміла 1995-1998 рр. 2.1. Аналіз дохідної частини місцевого бюджету по м. Сміла за 1995 1998 рр. Проаналізуємо дохідну частину в бюджеті по м. Сміла за 1997 р. Власні доходи бюджету м. Сміла складають 13,02 % усіх доходів бюджету міста. Найвагоміші надходження:

скачать реферат
первая   ... 7 8 9 10 11 12 13 ...    последняя
Рефераты / Финансы /