Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

Реферат Дипломної роботи “Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості” Робота містить 89 сторінки, 27 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури 36 найменувань, 3 додатки. Обєктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м.Сміла, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками. Мета роботи досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів. Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту населення. Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Сміла.

Дата ПідписЗміст Вступ 4 1. Бюджетний процес на Україні 1995-1998 рр. 6 1.1. Організація роботи з складання, розгляду і затвердження бюджетів 6 1.2. Суть і значення доходів бюджету 16 1.3. Суть і значення розподілу видатків бюджету 20 1.4. Роль місцевого та регіонального самоврядування у вирішенні проблеми формування дохідної та видаткової частини бюджету 32 1.5. Порядок складання розгляду і затвердження місцевого бюджету по м. Сміла та контролю за виконанням бюджету позабюджетних фондів. 47 2. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету по м. Сміла 1995-1998 рр. 49 2.1. Аналіз дохідної частини місцевого бюджету по м. Сміла за 1995 1998 рр. 49 2.2. Аналіз основних показників видатків місцевого бюджету по м. Сміла за 1995-1998 рр. 60 2.2.1. Особливості фінансування народного господарства по місцевому бюджету м. Сміла за 1995-1998 рр. 60 2.2.2. Видатки на соціальний захист населення 64 2.2.3. Фінансування соціально-культурної сфери 67 2.2.4. Фінансування органів місцевого самоврядування 73 3. Напрямки вдосконалення до заповнення дохідної частини місцевого бюджету м. Сміла 78 3.1. Модель фінансового забезпечення соціальної сфери 81 Висновок 86 Використана література 88

Вступ Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: - виділення ланок бюджетної системи; - наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між окремими бюджетами; - напрямки використання коштів окремих бюджетів; - питання збалансованості бюджетів; - внутрібюджетні відносини. Останніми роками спостерігається тенденція до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, що перерозподіляються через державний бюджет. В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету в перерозподілі фінансових ресурсів є обєктивною реальністю. Це зумовлено тим, що бюджет є тим інструментом за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів. Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави в розподільних процесах має зростати, і бюджет у цьому плані є найдосконалішим засобом для здійснення державою вказаної функції. У більшості розвинутих країн світу через бюджет перерозподіляється від 30 до 50% валового внутрішнього продукту. В умовах переходу до ринкових відносин кошти державного бюджету України повинні перш за все скеровуватися на фінансування структурної перебудови економіки, комплексних цільових програм, нарощування науково-технічних програм, прискорення соціального розвитку і соціального захисту населення. В умовах розбудови Української держави у належних обсягах є обєктивно необхідним процесом. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід відзначити, що він є складовою грошових відносин, повязаних із розподілом і перерозподілом внутрішнього продукту і національного доходу України.без належної організації цих відносин відповідний обсяг бюджету сформувати неможливо. В Україні, економіка якої базувалася на командно-адміністративних методах управління, система бюджетних відносин мала недосконалий характер, тому що держава регламентувала зміст цих відносин без урахування інтересів виробника та населення. Обєктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м.Сміла, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками. Мета роботи досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів. Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту населення. У звязку з цим необхідно вирішити слідуюче завдання вивчення ролі, значення та сутності місцевих податків і зборів у сучасних умовах; ознайомлення з системою місцевого оподаткування зарубіжних країн; аналіз справляння місцевих податків та зборів; і фінансування заходів передбачених бюджетом і внесення пропозицій до збільшення надходжень до бюджету по м.Сміла. В умовах реформування економіки України, повязаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин. На сьогоднішній день виникають труднощі як із формуванням централізованого фонду коштів держави, так і з його використанням. Ці труднощі зумовлені недосконалістю законодавства України, традиційними, застарілими підходами організації бюджетних відносин. У такій ситуації командно-адміністративні методи управління повністю не вдалося усунути, а нові перебувають на стадії становлення. Зумовлено це повільним процесом реформування системи власності, що докорінно впливає на зміст розподільного і перерозподільного процесів в Україні.

1. Бюджетний процес на Україні 1995-1998 рр. 1.1. Організація роботи з складання, розгляду і затвердження бюджетів Порядок складання, використання і складання звіту про виконання державного бюджету України встановлено ст. ст. 7, 8, 9 і 10 Закону “Про бюджетну систему України”. Ст. 13, 14, 15 цього закону регламентує складання і використання місцевих бюджетів, а ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 регламентує дії органів місцевого самоврядування в бюджетному процесі. Бюджетний процес це регламентований законодавством порядок; складання, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України. затверджено Законом України. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні проводиться згідно з Конституцією України (п.4.14 ст.85; п.1 ст.94; ст.ст. 95-98; п.6 ст.116; п.4 ст.119; п.4 ст.138; ст.143); Законом України “Про бюджетну систему України” від 05.12.90 р. з змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 08.10.91 р., 05.05.93 р., 29.06.95 р., 21.05.97 р.; Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97р.; Постановою Верховної Ради України № 170 від 06.05.96 р. яка затверджує “правила оформлення Закону ”Про державний бюджет України”; Законом України “Про рахункову палату Верховної Ради України” від 11.07.98. Бюджетний процес від початку складання

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Финансы /