Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

податкового законодавства. Одним з напрямків ефективного формування дохідної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожного джерела доходу протягом попередніх років та врахування певних обєктивних причин відхилення від передбачених показників. Досягнення збалансованості бюджетів може здійснюватися за рахунок находження нових джерел доходів та залучення частини коштів від приватизації державного і комунального майна. В умовах економічної кризи особливо гострою залишається проблема соціального захисту. Основне завдання державна гарантія соціальних послуг на рівні мінімальних стандартів. В звязку з цим необхідно: - зменшити суму пільг, якими користується населення; - забезпечення на мінімальному рівні бюджетного фінансування освіти, медицини за умови розвитку мережі не державних установ; - поступовий перехід від державного пенсійного, соціального і медичного забезпечення до пенсійного, соціального і медичного страхування. Досить вагомі потенційні можливості скорочення витратної частини бюджету повязані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів. Потребує вирішення питання фінансування забезпечення експлуатації та утримання обєктів комунальної власності, які перебувають у власності членів територіальної громади. Перелічені вище шляхи оптимізації державного бюджету України потребують поступового впровадження. Обєктивною передумовою забезпечення оптимальної збалансованості бюджету будь-якої країни є його реальне наповнення, в основі якого економічне зростання. Використана література Книги: 1. Балабанов И.Г. Финансовый менеджмент: Учебник. Москва: Финансы и статистика, 1994. 724С. 2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. К. Вища школа. 1994.-364с. 3. Василик О.Д. Державні фінанси України. Київ: Вища школа, 1997. 320с. 4. Грабова Н.М. «Теорія бухгалтерського обліку» Київ: Основи, 1993. 286с. 5. Гриценко.О. Гроші та грошово-кредитна політика. К.: Основи, 1996. 180с. 6. Єфімова О.В. Как анализировать финансовое состояние предприятия. М.: Интел-синтез, 1994.-124с 7. Кравцов Г.И. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие. Минск: Меркавание, 1994. 269 с. 8. Ковлев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирования банкротства. М.: Аудит 1994. 163с. 9. Комаринський Я. Яремчук. Фінансово-інвестиційний аналіз. К.: Українська енциклопедія ім. М.М.Баксана, 1996. 300с. 10. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. К.: Либідь, 1995 160с. 11. Кратнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методьі оценки. М.: Дис.1997. 224с. 12. Крутиков Р.А. Толковьій словарь рьіночной єкономики. М. : Сотрудничество, 1993. 301с. 13. Моляков Д.С. Финансьі предприятий отраслей народного хозяйства. М.: Финансьі и статистика. 1997 176с. 14. Макаров В.Г. «Теория бухгалтерского учета» К.: Вища шк., 1997. 383 с. 15. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. Київ: Основи, 1993. 383С. 16. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета. К.: Основи, 1997. 243 с. 17. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К.: Издательство Либра. ООО, 1996. 344 с. 18. Родионова В.М. Финансы. М.: Финансы и статистика, 1993. 400С. 19. Суторміна В.М., Федосов В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. К.: Либідь, 1993. 247с. 20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. К.: Вища шк., 1997. 383 с. 21. Тальмина П.В. Финансовьіе рьічаги повьішени фондоотдачи. М.: Финансьі статистика, 1990.-207с. 22. Финансово-кредитньій словарь: В 3-х т. М.: Финансьі и статистика, 1984. т.1. 511с. 23. Финансово-кредитньій словарь: В 3-х т. М.: Финансьі и статистика, 1986. т.2-511с. 24. Финансово-кредитньій словарь. В 3-х т. М.: Финансьі і статистика, 1988 т.3. 511с. 25. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-єкономическим расчетам. М.Метаінформ, 1995г. 128с. 26. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. К.: Видавництво “Генеза”, 1997. 384 с. 27. Яценко Б.П. Опьіт рьіночньіх отношений в Японии. К: УкрИНТЄИ, 1992. 36с.

Періодичні видання: 28. Бабич.І. Аналіз податкової системи і пропозиції до її вдосконалення. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал: «Економіка України.»//№12,1995р. 29. Бескид.І.М. Періодичні підвалини дослідження суті державного бюджету України. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал: «Фінанси України.»//№1, 1998р. 30. Беконя.С.М. Актуальні питання реформи системи оподаткування. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал: «Економіка України.»//№3,1993р. 31. Василик.О.Д. шляхи зміцнення фінансового становища держави. Науково-технічний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України, “Фінанси України”//№7, 1998 р.

Нормативна база: 32. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” , “Урядовий кур`єр“ 12 червня 1997 р. №105-106. 33. Закон України “Про господарські товариства” від 19 версня 1991 р. (із змінами та доповненнями). 34. Закон України “Про підприємства в Україні” 1991 р. (Із змінами та доповненнями). 35. Закон України “про внесення змін до Закону “Про систему оподаткування” від 18.02.1997р. № 77 36. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” із змінами, внесеними згідно із законами № 3293-12 від 17.06.1993 р., №297-95 Верховна Рада від 11.07.1995 р.

скачать реферат
первая   ... 14 15 16 17
Рефераты / Финансы /