Облік зносу та амортизації основних засобів

з поправкою на знос та можливості використання. Переоцінка вартості основних засобів у сторону підвищення не робиться. Наданий метод застосовується для оцінки зносу як окремого основного засобу, так і їх групи. Отже, нарахування амортизації (зносу) регламентується П(С)БО №7, за яким амортизація це систематичне розподілення вартості основних засобів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Нарахування амортизації основних засобів робиться такими методами: - прямолінійний; - виробничий; - зменшення залишкової вартості; - прискореного зменшення залишкової вартості; - кумулятивний. Треба зазначити, що П(С)БО №7 дозволяє нарахування амортизації податковими методами , що приводить до різноманітних протиріч Нарахування амортизації у податковому обліку регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, за яким амортизація це поступове віднесення витрат, що повязані з придбанням, виготовленням та покращенням основних фондів, на зменшення скоректированого прибутку у межах поставлених норм амортизаційних відрахувань. У податковому обліку існує метод зменшення залишкової вартості та прискорений метод. Серед альтернативних методів нарахування амортизації, що передбачені стандартами GAAP, можна визначити такі, як метод списання та заміни, метод групового та змістовного обліку зносу, метод оцінки товарно-матеріальних запасів. Розділ 3. Порядок вибору методу для амортизаційної політики підприємства та відображення його на рахунках бухгалтерського обліку.

Амортизаційна політика є важливою складовою частиною облікової політики та взагалі господарсько-фінансовій діяльності підприємства. Вона дозволяє альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних відрахувань, виконувати управління витратами та фінансовими результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси та раціонально використовувати їх на нужди відтворення необоротних активів тощо. За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та виробнича політика на підприємстві. Але ж на сьогодні відсутні чіткі правила (рекомендації) відносно вибору методу амортизації, який був би найкращім для підприємств різноманітних організаційно-правових форм та галузей, обєктів основних засобів та способів їх використання.

Усі методи можна враховувати рівноцінними, вони переслідують одну мету, але кожний з них відповідних періодів корисного використання визначає різні суми амортизації (мал.3.1). Візуальне порівняння накопиченої амортизації основних засобів по різним методам представлено на мал. 3.2. Як бачимо, прискорені методи нарахування амортизації дійсно відповідають своїй природі у зрівнянні з прямолінійним.

№Метод амортизаціїФактори експлуатації обєкту основних засобів, що впливає на очікуємий спосіб отримання економічної корисності від його використання1ПрямолінійнийРівномірна експлуатація обєкту, повязаного з експлуатацією різноманітної продукції Незначний моральний знос2Зменшення залишкової вартостіОбєкт використовується у виробництві різноманітної продукції Швидкий фізичний та моральний (або лише моральний) знос Необхідність швидкого накопичення грошових коштів для прискореного відновлення основних засобів3Прискореного зменшення залишкової вартостіОбєкт використовується у виробництві різноманітної продукції Швидкий фізичний та моральний (або лише моральний) знос Необхідність швидкого накопичення грошових коштів для прискореного відновлення основних засобів4КумулятивнийОбєкт використовується у виробництві різноманітної продукції Швидкий фізичний та моральний (або лише моральний) знос Необхідність швидкого накопичення грошових коштів для прискореного відновлення основних засобів Строк експлуатації обєкту виміряється цілим числом років 5ВиробничийОбєкт використовується для виробництва одного виду продукції або надає один вид послуг Не рівномірна експлуатація обєкту Економічна корисність, що є складовою основних засобів, зменшується не просто протягом часу, а залежно від експлуатації обєкта Строк корисного використання обєкту безпосередньо визначається його ресурсом: кількість вироблених за його допомогою одиниць продукції, пробігом, годинами роботи тощо 6Зменшення залишкової вартості (податковий)Не враховується строк експлуатації Не враховується фізичний та моральний знос Не враховуються виробничі фактори використання основних засобів Розрахована лише для цілей оподаткування7Прискореної амортизації (податковий)Розрахована в основному для мети оподаткування Не допрацьована нормативно Таблиця 3.1. Методи нарахування амортизації основних засобів та фактори, що повязані з їх експлуатацією.

Виробничий метод на має чіткої природи у результаті коливання обсягів виробництва. За відомими причинами виділяються із загальної тенденції метод зменшення залишкової вартості за податковим законодавством. Згідно з П(С)БО №7 метод амортизації основних засобів обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуємого способу отримання економічної корисності від його використання. Обраний метод повинен сприяти прискоренню відновлення основних засобів, визначення реальної величини прибутку, найкращім образом враховувати усі фактори, що повязані з обєктами основних засобів тощо (табл.3.1). Поряд з цим детальний аналіз усіх методів приводить до думки, що між деякими з них немає суттєвої різниці як у теоретичному плані, так і на практичних результатах (наприклад, мал.3.1 та 4.2; табл. 3.1), що може бути основою для їх скорочення. Мова йде про методи зменшення залишкової вартості у зрівнянні з методом простого зменшення залишкової вартості. Цей метод не повністю відповідає своєму призначенню та не гарантує систематично повного списання вартості обєкта основних засобів. Його використання обумовлює необхідність коректировки нарахування амортизації у останні роки строку експлуатації. Це робиться різноманітними способами. Крім розглянутого нами методу може робитися комбінування з прямолінійним методом, починаючи з другої половини строку експлуатації або за два останніх роки. Все це лише ускладнює застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості. Прискорене зменшення залишкової вартості у зрівнянні з простим можливе лише при визначених комбінаціях строку експлуатації та співвідношення ліквідаційної та первісної вартості обєкту основних засобів. Це легко вивести з нерівності норма амортизації згідно з прискореним зменшенням повинна бути більшою, ніж при простому:

Результати розрахунків приведені у таблиці 3.2. Строк корисного використання обєкту, рокиДоля ліквідаційної вартості у первинній, %Строк корисного використання обєкту, рокиДоля ліквідаційної вартості у первинній, %3Не менше 3,77Не менше 9,54Не менше 6,28Не менше 10,05Не менше 7,89Не менше 10,46Не менше 8,810Не менше 10,8 Таблиця 3.2. Умови, при яких застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості веде до збільшення амортизаційних відрахувань у зрівнянні

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7 8 9 10 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /