Облік зносу та амортизації основних засобів

рік корисного використання такого обєкту основних засобів. Як відмічалося раніше, амортизуємою вартістю обєкту основних засобів є первинна вартість, зменшена на його ліквідаційну вартість. Таким чином, норму амортизації по цьому методу можна розрахувати по формулі: Н = АВ / ОД (2.4) ОД розрахунковий обєм діяльності (виробництва). Нарахування амортизації за весь період експлуатації характеризується даними, що наведені у таблиці 2.2.

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУРІКФАКТИЧНИЙ ОБЄМ ПРОДУКЦІЇ, ОД.АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЗА РІКНАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) НА КІНЕЦЬ РОКУ20 0000---16 750126002600 * 1.25 = 3250325012 875235003100 * 1.25 = 387571258500335003500 * 1.25 = 437511 5004750430003000 * 1.25 = 375011 2502000522002200 * 1.25 = 275018 000 Таблиця 2.2 Нарахування амортизації виробничим методом, грн.

У нашому прикладі очікуємий обєм продукції з використанням обладнання складає по рокам, од.: 1 рік 2600; 2 рік 3100; 3 рік 3500; 4 рік 3000; 5 рік 2200; Усього 14 400. Виробнича норма амортизації на одиницю продукції: (20 000 2000) / 14400 = 1.25 грн./од. Відзначимо, що при використанні виробничого методу сума амортизації, яка визнається витратами звітного періоду, та балансова вартість обєкту при використанні цього методу змінюється у зрівнянні з попереднім періодом прямо пропорційно обєму виробленої продукції (робіт, послуг). В основі цього методу лежить припущення, що фактично отриманий прибуток від експлуатації відповідного нематеріального активу у кожному звітному періоді повязаний з випуском одиниць продукції, вироблених з його участю у цих звітних періодах. Існує точка зору, що на такий вид обладнання, як верстат, амортизація повинна нараховуватися в облікових цінах пропорційно одиницям виробленої на ньому продукції у кожному звітному періоді (на основі первісно визначеного загального випуску продукції), а не просто пропорційно часу с початку експлуатації (як передбачає прямолінійний метод). При цьому стверджується, більшість виробничих активів приймають участь у створені прибутку (та відповідно зношуються) лише тоді, коли вони використовуються у виробництві. Метод нарахування зносу пропорційно випуску продукції також дуже простий, раціональний та систематичний. Краще за все його використовувати тому випадку, коли відносно активу, на який нараховується знос, можна визначити фактичний обєм виробленої продукції. Його використання також доцільно, коли економічна користь того чи іншого необоротного активу зменшується у звязку з експлуатацією його у виробництві, а не у звязку з впливом на нього часу. Цей метод забезпечує також відповідність суми амортизації, яка визнається витратами поточного періоду, отриманням прибутку, у випадку, якщо використання відповідного необоротного активу у різні періоди неоднакові. Але, не дивлячись на плюси, цей метод у закордонній практиці не знайшов широкого застосування, оскільки дуже складно визначити фактичний обєм продукції, виробленої з використанням того чи іншого необоротного активу. Метод зменшення залишкової вартості. Сутність наданого методу складається у визначенні річної суми амортизації обєкту основних засобів виходячи з основної вартості такого обєкту на початок звітного року. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом перемноження остаточної вартості обєкту основних засобів на норму річної амортизації. А = ЗВ * НА (2.5) ЗВ залишкова вартість обєкту основних засобів. Норму річної амортизації підприємство визначає самостійно по наступній формулі (2.6)

Н строк корисного використання обєкту основних засобів, років; ЛВ ліквідаційна вартість обєкту основних засобів, що визначається підприємством самостійно, грн.; ПВ первісна вартість обєкту основних засобів, грн. Використання методу зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації передбачає наявність ліквідаційної вартості амортизуємого обєкту основних засобів. В протилежному випадку обєкт основних засобів буде повністю “замортизован” протягом одного року! Це виходить з формули розрахунку нормі амортизації. Зазначимо, що відповідно до П(С)БО №7 базою для нарахування амортизації при використанні наданого методу є залишкова вартість на початок звітного року або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації. З цього слідує, що, починаючи з дати вводу в експлуатацію обєкту основних засобів до кінця звітного року, у якому був введений такий обєкт, базою для нарахування амортизації буде його первісна вартість. Іншими словами, якщо обєкт основних засобів був введений в експлуатацію у вересні, то починаючи з жовтня по лютий (включно) сума амортизаційних відрахувань буде визначатися шляхом множення первісної вартості обєкту на норму амортизації. Починаючи з березня наступного звітного року, сума амортизації обєкту основних засобів буде визначатися шляхом множення залишкової вартості такого обєкту на норму амортизації. При використанні наданого методу нарахування амортизації можлива ситуація, при якій остаточна вартість обєкту наприкінці запланованого строку експлуатації не буде рівна ліквідаційній вартості. Такі розходження будуть виникати у випадку, якщо обєкт основних засобів був введений в експлуатацію у середині звітного періоду. Але ж це не повинно стати причиною сумнівів, так як нарахування амортизації було не з початку звітного року, а з середини, та по усім правилам математики така різниця повинна була виникнути. У звязку з цим підприємство може прийняти рішення про зміну строку амортизації та до амортизувати залишкову частину вартості або вважати залишкову вартість обєкту ліквідаційною вартістю. РІКАМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЗА РІКНАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) НА КІНЕЦЬ РОКУЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ0--20 000120 000 * 0.3691 = 7382738212 618212 861 * 0.3691 = 465712 039796137961 * 0.3691 = 293814 977502345023 * 0.3691 = 185416 831316953169 * 0.3691 = 116918 0002000Таблиця 2.3 Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості Цей метод є різновидом методу зменшення залишкової вартості. При такому методі річна сума амортизації визначається виходячи з залишкової вартості обєкту на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації по введеним протягом року обєктам та подвоєння річної норми амортизації, що розраховується виходячи зі строку корисного використання обєкту. Норма амортизації у наданому випадку розраховується аналогічно нормі амортизації при застосуванні прямолінійного методу нарахування амортизації, тобто використовується подвоєна ставка амортизаційних відрахувань, що розрахована методом прямолінійного списання. При цьому норму амортизації при використанні прямолінійного методу можна розрахувати так: НА = А / АВ (2.6) Переробивши надану формулу, отримаємо норму амортизації для наданого методу: НА = 2 * (А / АВ) = 2 * ( АВ / Т) / АВ = 2 / Т (2.7) Наданий метод нарахування амортизації, а саме при розраховані норми річної амортизації, не передбачає обовязкової наявності

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /