Облік зносу та амортизації основних засобів

з методом зменшення залишкової вартості.

Ці ж самі умови можна представити, як показано у табл. 3.3. Строк корисного використання обєкту, рокиДоля ліквідаційної вартості у первинній, %Строк корисного використання обєкту, рокиДоля ліквідаційної вартості у первинній, %1Менше 37Менше 52Менше 38Менше 63Менше 39Менше 74Менше 410Менше 85Менше 411Менше 186Менше 412Менше 52 Таблиця 3.3. Умови, при яких застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості веде до збільшення амортизаційних відрахувань у зрівнянні з методом зменшення залишкової вартості.

Як бачимо, метод прискореного зменшення залишкової вартості відповідає своєму призначенню лише за умов невеликих строків експлуатації та при достатньо значній ліквідаційній вартості. Коли ж ліквідаційну вартість приймають рівною нулю, умов для застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості практично не залишається. Аналогічні результати та без будь-яких оговірок дає систематичний метод залишкової вартості. Який метод обрати питання, яке повинно бути вирішено разом з керівником, головним бухгалтером та економічними службами. Так, дослідження, що були проведені у 1984 році у США, показали, що прямолінійний метод нарахування амортизації використовувало на той час 94%, а прискорені методи 13%, виробничий метод 10%, кумулятивний метод - 2.5% з 600 великих компаній, що досліджувалися. Незалежно від обраного методу амортизації його послідовне застосування є необхідною умовою для забезпечення сопостовимості результатів за різні періоди, не дивлячись на рівень прибутковості підприємства або правила оподаткування. У США таке збереження послідовності вважається хорошим тоном ведення бухгалтерського обліку. Зміни, що направлені виключно на підвищення показнику прибутковості, визнається недопустимою. МСБО вимагають послідовного від одного періоду до іншого застосування методу нарахування амортизації. Виняток складають лише випадки, зміна умов виправдовує зміну методу нарахування амортизації. Причини зміни розкриваються у додатках до фінансової звітності. У звязку з тим, що амортизаційна політика дозволяє коректувати долю витрат у сумі доходу від реалізації, у деяких вітчизняних економістів виникає опасання, що надана підприємствам самостійність приведе до маніпулювання сумою нерозподіленого прибутку у залежності від мети підприємства. Як відомо, прибуток, визначений по даним фінансового обліку, не є базою для визначення реальної заборгованості перед бюджетом по податку на прибуток. Разом з цим вона впливає на вартість акцій підприємства, його інвестиційну привабливість та прийняття рішень користувачів інформації. Таким чином, до вибору методу нарахування амортизації основних засобів керівництво підприємства повинно підійти зважено, що важливо для формування облікової політики ( в частині амортизації), яка повинна бути закріплена на підприємстві приказом. Метод нарахування амортизації обєкту основних засобів передивляють у разі зміни очікуємого способу отримання економічної корисності від його використання. Нарахування амортизації по новому методу починається з місяця, що йде за місяцем прийняття рішення про зміну методу нарахування амортизації. Нарахування амортизації робиться щомісяця. Підприємство з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховує протягом періоду роботи підприємства у звітному році. Місячна сума амортизації при використанні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12. Нарахування амортизації починається з місяця, що йде за місяцем, у якому обєкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації зупиняється, починаючи з місяця, що йде за місяцем вибуття обєкту основних засобів. Для мети бухгалтерського обліку сума нарахованої амортизації по усім основним засобам виробничого та невиробничого призначення відноситься на збільшення суми витрат підприємства. Для мети податкового обліку на збільшення суми валових витрат підприємства відноситься сума нарахованої амортизації лише по основним фондам, зайнятим у процесі виробництва. У бухгалтерському обліку відповідно до Плану рахунків, ствердженого приказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291, амортизація основних засобів відображається на рахунку 131 “знос необоротних матеріальних активів” субрахунок 131 “Знос основних засобів”. На наданому рахунку відображається інформація про нараховану амортизації у пообєктному розрізі. Рахунок 13 ( субрахунок 131) відноситься до пасивних рахунків. Нарахування зносу робиться по кредиту рахунку у кореспонденції з рахунками обліку витрат на господарську діяльність. По Дт 131 відображається знос по вибившим основним засобам у кореспонденції з відповідними рахунками.

№Зміст господарської операціїБухгалтерський облік з застосуванням класу 9Бухгалтерський облік з застосуванням класу 9,8ДтКтДтКт1Нарахована амортизація основних засобів, що експлуатуються у капітальному будівництві, яке робиться господарським способом.151131831 151131 8312Нарахована амортизація обладнання, що безпосередньо використовується у процесі виробництва продукції (технологічне обладнання)23131831 23131 8313Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються у роботах, що повязані з освоєнням нових виробництв, а також підготовкою робіт сезонного характеру 39131831 39131 8314Збільшується сума зносу обєкту основних засобів у звязку з його до оцінкою (збільшення первісної вартості обєкту основних засобів у частині його зносу). 423131831 423131 8315Нарахована амортизація основних засобів загально виробничого характеру91131831 91131 8316Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського характеру92131831 92131 8317Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються при реалізації продукції93131831 93131 8318Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються у дослідженнях та розробках941131831 941131 8319Нараховується амортизація вартості основних засобів, що експлуатуються у сфері обслуговування виробництва та житлово-комунальній сфері.949131831 949131 83110Нараховується амортизація вартості основних засобів, що використовуються для усунення результатів надзвичайних результатів.99131831 99131 83111Списується сума зносу обєктів основних засобів у звязку з його вибуттям. Зменшується сума зносу обєкту основних засобів у звязку з його уцінкою при умові, що раніше наданий обєкт не до оцінувався13110131 831831 1012Зменшення суми зносу раніше до оцінених обєктів основних засобів.131423131 831831 423 Таблиця 4.4 Відображення амортизації у бухгалтерському обліку.

Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань використовується типова форма № ОЗ 14 “Розрахунок амортизації основних засобів”. Вона складається з 4 розділів: - По основним засобам у запасі (резерві); - По основним засобам в експлуатації; - Контрольні дані; - Розрахунок амортизації (зносу)основних засобів. Показники

скачать реферат
первая   ... 5 6 7 8 9 10 11 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /