Облік зносу та амортизації основних засобів

амортизації основних засобів та порядок їх вибору для амортизаційної політики підприємства.

Як було зазначено раніше, поява П(С)БО №7 “Основні засоби” остаточно провели межу між податковим та бухгалтерським обліком основних засобів. У цьому розділі зупинимося на обліку амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку відповідно до умов П(С)БО №7, а також основні принципи, що передбачені ст..8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Відповідно до П(С)БО №7, знос необоротних активів сума амортизації обєкту необоротних активів з початку їх корисного використання. Амортизація це систематичний розподіл амортизуємої вартості незворотних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Визначення амортизуємої вартості запишемо у вигляді формули: АВ = ПВ ЛВ (2.1) АВ амортизуєма вартість; ПВ - первинна або переоцінена вартість; ЛВ ліквідаційна вартість; Первинна вартість визнається П(С)БО №7 як історична або фактична собівартість обєкту основних засобів, а переоцінена вартість як його вартість після переоцінки. Ліквідаційна вартість це та сума грошових коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від вибуття (реалізації, ліквідації) основних засобів при закінчені строку їх корисного використання мінус витрати, що повязані з вибуттям. Ліквідаційна вартість визначається у момент отримання обєкту основних засобів. Якщо визначити її неможливо або важко, або якщо вона незначна, тоді її прирівнюють до нуля. Відповідно до формули у цьому випадку первинна (переоцінена) вартість обєкту буде рівна його амортизуємої вартості. Отже обєктом амортизації є основні засоби, крім землі. Нарахування амортизації робиться протягом строку їх корисного використання (експлуатації) обєкта, що встановлюється наданим підприємством при визнанні наданого обєкта активом (при зарахуванні на баланс), та зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови та консервування. При визначені строку корисного використання (експлуатації) треба враховувати: - очікуєме використання обєкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; - очікуємий фізичний та моральний знос; - правові або інші обмеження відносно строку використання обєкта та інші фактори; Строк корисного використання (експлуатації) обєкта основних засобів можна передивитися у випадку зміни очікуємих економічних вигод від його використання. Відповідно до П(С)БО №7 амортизація основних засобів нараховується з використанням наступних методів: - прямолінійного (прямолінійного списання); - зменшення залишкової вартості; - прискореного зменшення залишкової вартості; - кумулятивного (суми кількості років); - виробничого (метод суми одиниць продукції). Наведені методи нарахування амортизації можна умовно поділити на два види: - методи амортизації, що базуються на часі використання основних засобів (прямолінійний, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний); - метод амортизації, який базується на кількості одиниць, отриманих від використання обєкта основних засобів (виробничий), Розглянемо особливості нарахування амортизації основних засобів різними методами на умовному прикладі ( і при умові незмінності первісно визначених облікових оцінок). Підприємство “АБВ” придбало виробниче обладнання: - первісна вартість 20 000 грн.; - ліквідаційна вартість 2000 грн.; - очікуємий строк корисного використання обладнання 5 років. Очікуємий обсяг виробництва продукції, що буде виготовлена з використанням придбаного обладнання 14 400 одиниць.

Прямолінійний метод амортизації основних засобів. При використанні прямолінійного методу вартість обєкту основних засобів списується однаковими частинами протягом усього періоду його експлуатації. Річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на очікуємий строк використання обєкту основних засобів: А = АВ / Т (2.2) А сума амортизаційних відрахувань, грн.; АВ амортизуєма вартість обєкту, грн.; Т - очікуємий строк використання обєкту. За рік це складає (20 000 2000) / 5 = 3600 грн. Сума нарахованої амортизації також може бути розрахована множенням амортизуємої вартості основних засобів на норму амортизації. А = АВ * Н (2.3) Н норма амортизації. Річна норма амортизації по цьому методу є величина, зворотна очікуємому строку корисного використання основних засобів у відсотках: 1 / 5 * 100 % = 20 %. Звідси річна сума амортизації рівна: ( 20 000 2000) * 20 % = 3600грн. Ця сума амортизації буде включатися щорічно (з року у рік), протягом строку корисного використання обєкту, у склад витрат підприємства та відображатися у Звіті про фінансові результати. На цю ж суму рівномірно (з року у рік) буде збільшуватися накопичена амортизація (знос) та відповідно зменшуватися залишкова вартість обєкту основних засобів, що відображаються у Балансі (табл. 2.1)

ПОКАЗНИКИРІК 0РІК 1РІК 2РІК 3РІК 4РІК 5Амортизаційні відрахування за рік-36003600360036003600Накопичена амортизація (знос) на кінець року-3600720010 80014 40018 000Залишкова вартість на кінець року20 00016 40012 800920056002000 Таблиця 2.1 Нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом, грн.

Метод прямолінійного списання, як правило використовується по відношенню до обєктів основних засобів, стан яких залежить виключно від строку корисного використання та на них не діє вплив інших факторів. До таких основних засобів відносять будови, споруди, меблі та інші. Характеризуючи метод прямолінійного списання, не можна не відмітити його переваги у простоті розрахунків та рівномірності розподілу сум амортизації між обліковими періодами, простоті, точності розрахунків. Його використання особливо доцільно, коли ступінь експлуатації обєкта основних засобів у кожному звітному періоді залишається незмінною. Він передбачає практично рівномірний спад економічної корисності обєкту із року у рік. Але ж недоліком такого методу є те, що при його використанні не враховується моральний знос, а також не робиться реальна оцінка виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації. Практика показує, що знос машин збільшується у перші роки їх експлуатації, потім величина зносу стабілізується, а у останні роки експлуатації знос машин знову зростає. Що до морального зносу машин, то він також нерівномірний. Застосування наданого методу не завжди забезпечує повне перенесення вартості основних засобів на знов створений продукт, в результаті чого створюється недоамортизація основних засобів, що є прямим збитком підприємства. Виробничий метод амортизації основних засобів. Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації робиться на основі сумарної виробітки обєкту за весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру (одиницях виготовленої продукції, відпрацьованих годин, кілометрах пробігу тощо). Місячна сума амортизації розраховується співвідношенням амортизуємої вартості обєктів основних засобів та очікуємого обєму продукції (робіт, послуг) за весь

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /