Облік зносу та амортизації основних засобів

кожному підприємству обирати найсприятливіші режими відновлення основних фондів. Отже, ми зясували, що П(С)БО №7 “Основні засоби” має як позитивні сторони, так і негативні. По-перше він відкидає положення, що зафіксовані у Законі “Про оподаткування прибутку підприємств”, що недопустимо. По-друге, надання необмежених прав підприємствам у виборі системи амортизації не має аналогів у світі. Така міра означає зупинення сплати податку на прибуток. Багато недоліків у стандартах повязано з недостатнім виясненням теоретичних основ прискореної та не прискореної амортизації, що потребує доробки у нормативній базі. Отже, зробимо висновок, що : - амортизаційна політика перехідного періоду повинна органічно поєднувати директивні та ринкові важелі при посиленні останніх; - держава повинна регламентувати принципи побудови амортизаційної системи спеціальним Законом України “Про амортизацію”. - законодавчо затверджений порядок амортизацій повинен збутися недоліків діючої методології. Список використаних джерел.

1. Завгородній В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. Стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. 5-е изд.,доп. И перераб. К.: А.С.К.., 2001.- 848с. (Экономика. Финансы. Право.) 2. Сердюк В. Н. Бухгалтерский учет: Учебно практическое пособие. 4-еизд., изм. и доп. Донецк: Дон НУ,2002. 448с. 3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця-3-вид., перераб. і доп.- Житомір: ЖІТІ,2001.-672с. 4. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ В.В. Горфынкель Е.М. Купряков, В.П. Просолов и др., под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф Е.М. Купрякова,- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1996.-367с. 5. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтнрского учета/ Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова.- 2-е изд. М.: Финансы и статистика,1994. 496с.: ил.- (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту). 6. Котик Н. С. Амортизационные отчисления: налоговый и бухгалтерский учет. Х.: Фактор,2000.-40с. 7. Афанасьев Мст., Кузнецов П. Забытая амортизация// Экономист.- 2001.- №8 с.105. 8. Губачева О. Выбираем метод начисления амортизации// Бухгалтерский учет и аудит.-2000.-№11.-с.42. 9. Р. Грачева „Основніе средства в бухгалтерском учете”.// Дт-Кт (специальное приложение к журналу), 2001р. 10. В. Карєв Розрахунок амортизації // Бухгалтерський облік та аудит.-2001.-№11,12. 2002.-№2. 11. Каменская Т. Амортизация основных средств// Все о бухгалтерском учете.- 2000.-№52.-с.18. 12. Крысенко Т. Амортизация// Бухгалтерская практика.-2001.-№2.-с.61 13. Шевченкова Л. Амортизация основных средств согласно П(С)БУ №7// Баланс.-2000.-23.-с.41 14. Твердомед А. 6-й метод 7-го стандарта и 8-я статья// Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2000.-№13.-с.12. 15. Ластовецкий В.Е. Различия и взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета основных фондов//Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2001.-№4.-4. 16. Климовская М. Налоговая амортизация в бухгалтерском учете// Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2001.-№22.-с.15. 17. Бабяк Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств//Фінанси України.-2001.-№11.-с.34. 18. Лукянченко О.О. Амортизаційна політика в Україні// Фінанси України.-2000.-№10.-с.46. 19. Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи його подолання// Економіст.-2000.-№3.-с.103. 20. Безуглий А. Об изъятии амортизационных отчислений предприятий// Экономика Украины.-1999.-№5.-с.36. 21. Орлов П., Орлов С. Ускореная амортизация и ускореный износ основных фондов// Экономика Украины.-1999.-№5.- с.36. 22. Хмелевской Е. Амортизационная политика и обновление промышленно-производственных фондов// Эеономика Украины.-1999.-№2.-с.28. 23. Хомяков В., Белинская В. Методика оценки влияния амортизационной политики на окупаемость капитальных вложений// Экономика Украины.- 2000.-№2.-с28. 24. Безуглый А. Об изъятии части амортизационных отчислений и использовании мощностей предприятий// Экономика Украины.-2000.-№1.-с.34 25. Орлов П., Орлов С. Государственная амортизационная политика и её отражение в стандартах бухгалтерского учета// Экономика Украины.-2001.-№3.-с.30. 26. Филимонова Л. бухгалтерский учет основных фондов//Атланта. Налоги и бухгалтерский учет.-2000.-№50.-с.31. 27. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий»( в редакции от 22.05.97г. №283/97-ВР, с изменениями и дополнениями). 28. Положение (стандарт) бухгалтерского учета №7 «Основные средства», утвержденное приказом Министерства Фынансов Украины от27.04.2000г. №92. 29. Приказ министерства статистики Украины от 29.12.95г. « Об утверждении типовых форм первичного учета». 30. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказа Министерства фынансов Украины от 30.11.99г. №291.

скачать реферат
первая   ... 11 12 13 14
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /