Управління утворенням прибутку підприємства

обсягами його діяльності обсягом товарообороту, а також асортиментною, ціновою політикою і ресурсним забезпеченням товарообороту.

2. Дослідження порядку формування прибутку по СП ”Афамія” за 1998 1999 р.р.

2.1 Аналіз валового доходу по СП ”Афамія” за 1998 1999 р.р.

Фінансовим підсумком господарської діяльності торговельного піжприємства є його прибуток. Розмір прибутку підприємства залежить від багатьох факторів, як внутрішнього так і зовнішнього характеру. Найважливішими внутрішними факторами є обсяг діяльності, стан та ефективність використання ресурсів підприємства, рівень доходів та витрат підприємства, ефективність його цінової та саортиментної політики. Прибуток торговельного підприємства залежить і від факторів, що виходять за межі його діяльності. Це рівень цін на споживчі товари, а також цін і тарифів на ресурси (фактори виробництва), що застосовує підпприємство, податкова політика держави, кон”юнктура ринку та інші. Знання факторів, що впливають на прибуток, дозволяє розробити ефективний механізм отримання та використання прибутку, який відповідає стратегії соціально-економічного розвитку підприємства Кожному торговельному підприємству необхідно систематично проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини та основні тенденції їх зміни. Основними цілями аналізу прибутку є: 1. Перевірка обгрунтованості і напруженості планового прибутку. 2. Загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка. 3. Визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом). Вивчення динаміки прибутку за звітний період. 4. Вивчення впливу на зміну прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку. 5. Визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві. 6. Визначення основних напрямків розподілу прибутку.

Інформаційною базою для аналізу прибутку підприємства СП “Афамія” є: 1. Баланс підприємства (форма № 1) (додаток 3). 2. Звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітній періоди (форма№ 2) (додаток 4). 3. Декларація про прибуток підприємства (додаток 5). 4. Доходи від реалізації товарів (робіт та послуг).

Аналіз фінансових результатів та фінансовго стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану. Економічний аналіз фінансових результатів починається з дослідження валового доходу. Стійке функціонування торговельного підприемства, фінансова стійкість залежить від його здатності приносити достаатній обсяг доходів. Одним із головних економічних важелів у господарському механізмі торгівлі є валовий доход. Як економічна категорія валовий доход від реалізації товарів являє собою частину вартості товару, яка призначена для покриття витрат обігу утворення прибутку торговельного підприємства . За надані послуги по доведенню товарів до споживачів, по їх реалізації торговельне підприємство отримує плату, яку можна назвати ціною торговельних послуг. Цією ціною стає торговельна надбавка до ціни закуплених товарів. Сума всіх торговельних надбавок від реалізації товарів і є валовим доходом від реалізації. Валовий доход є складовою частиною вивчення фінансових результатів діяльності торговельного підприємства . Аналіз валового дохода проводять за окремими його видами і в цілому по підприємству. В прцесі аналізу вивчають його динаміку, вимірюють вплив факторів на суму і рівень валового дохода , виявляють та використовують резерви росту торговельних надбавок. По СП “ Афамія ” м. Чернівці валовий доход за 1998-1999 рр. характеризується слідуючими даними, таблиця 2.1.1.

У формуванні валового дохода за даними СП “ Афамія “ головне місце займає доход від торговельної діяльності. В результаті проведених розрахунків можна зробити висновок,що у 1998 р. підприємством було отримано валового доходу на суму 79,7 тис. грн., у 1999 р. сума валового доходу не змінилась порівнянно з минулим роком, товарооборот знизився на 44,9 тис. грн.,відповідно на 93 %. Рівень валового дохода до обороту у 1998 році склав 12,8 % , у 1999р. - 13,8 % , що на 1 % більше ніж в минулому році . Незначна зміна рівня торговельної надбавки на 1 % не вплинула на ріст валового доходу , на обсяг товарооборота у 1999 році в цілому , змін валового дохода в динаміці не відбулось. Динаміка валового доходу від роздрібної реалізації по СП “ Афамія “ м. Чернівці за 1998-1999 рр. наведена в таблиці 2.1.2. Приведені дані свідчать про незначне збільшення розміру середнього рівня валового доходу , при цьому темп росту валового доходу відносно темпу росту товарооборота дає позитивний результат 7%, що характеризує діяльність СП “ Афамія “ по реалізації окремої групи товарів. Проведемо аналіз розподілу валового дохода СП “ Афамія “, дані у таблиці 2.1.3.

В результаті проведених розрахунків рівень валового доходу відносно товарообороту за 1999 рік незначно зріс на 1 % , рівень витрат обігу порівняно з минулим роком збільшився на 4,6 %, що негативно впливає на прибуток , на підприємстві спостерігаються перевитрати. Рівень прибутку від реалізації та баланссового прибутка у 1999 році знизився на 3,6 %, що призвело до збитків на суму 18,4 тис.грн.. Узагальнення результатів аналізу достатності валового доходу по СП “ Афамія” наведені в таблиці 2.1.4. Як свідчать дані, у 1999 році збиткова реалізація призвела до зниження товарообороту на 44,9 тис. грн., валовий доход за два роки не змінився, чисельність працюючих зменшилась на 2 чол., витрати обігу порівнянно з минулим роком зросли на 20,6 тис. грн., що нагативно впливає на отримання прибутку підприємства . Валовий доход на 1 грн. до обороту практично не змінився, на одну особу зменшився на 0,4, на 1грн. витрат обігу також знизився на 0.22 тис.грн.

Узагальнюючи проведені розрахунки, можна встановити, що сума валового доходу у 1999 році по СП “ Афамія “ не може бути джерелом фінансування витрат обігу і утворення прибутку , необхідного для нормального функціонування підприємства.

2.2. АНАЛІЗ ВАЛОВИХ ВИТРАТ ПО СП «АФАМІЯ» ЗА 1998-1999 Р.Р..

На прибуток торговельного підприємства крім валового доходу впливає також інші показники це валові витрати. Показник “ Валові витрати платника податку “, який використовується в податковому та бухгалтерському обліку підприємств відповідно закону “ Про оподаткування прибутку підприємств “, та згідно зі ст. 5 валові витрати виробництва та обігу ( валові витрати ) є сумою будь яких витрат платника податку у грошовій ,матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, придбаних ( виготовлених ) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Таким чином , показник “ валові витрати “ є принципово новим і не ототожнюється з будь-яким

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7 8 9 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /