Управління утворенням прибутку підприємства

MR = TRп TRп-1 ; МС = ТСп ТСп-1.

Підприємство одержить максимальний прибуток при такому обсязі товарообороту , коли збільшення обсягів реалізації не приведе до зміни обсягів прибутку тобто : ?П = 0. Це досягається при умові :

?П = MR MC = 0 тобто : MR = MC.

Подальше збільшення обсягів реалізації економічно невигідно підприємству , тому що не буде забезпечувати подальше зростання прибутку.

На другому етапі обгрунтування стратегій визначають обсяг товарообороту , який забезпечує одержання цільової суми прибутку. Для цього розраховують необхідний обсяг товарообороту , який відповідає попиту на товари і ресурсозабезпеченості обороту ( можливий обсяг закупки товарів , потужність торговельного підприємства і її визначення , чисельність робітників і продуктивність їх праці ). Розробка асортиментної політики підприємства ( третій етап ) має бути спрямована на оптимальну товарно-групову структуру відповідно до структури попиту населення. Обгрунтування цінової політики ( четвертий етап ) має бути спрямоване на визначення оптимальних цін реалізацій товарів , при яких досягається оптимальний обсяг товарообороту, а як наслідок максимальний прибуток. Формування ресурсної політики підприємства , яка здійснюється в ході п”ятого етапу обгрунтування стратегій управління прибутком, має передбачати залучення ресурсів , які забезпечують досягнення необхідного обсягу діяльності із найменшими затратами.

Шостий та сьомий етапи розробки стратегій пов”язані з розв”язанням завдань управління валовим доходом та поточними витратами торговельного підприємства. Результатом розробки стратегії є визначення можливого ( реального ) обсягу отримання доходів та здійснення поточних витрат на плановий період , порівняння яких дозволяє оцінити можливий обсяг прибутку підприємства. На восьмому етапі можливий обсяг отримання прибутку ( П можл. ) необхідно порівняти з його цільовим розміром ( П ціл.) . Якщо відповідність досягнута, тобто ( П можл.) більше або рівне ( П ціл.), стратегічний план приймається до виконання ( дев”ятий етап ), здійснюються заходи контролю за ходом його реалізації. Якщо відповідність не досягається , необхідно виявити можливі резерви збільшення прибутку за рахунок раціонального використання ресурсів , зниження витрат та збільшення доходів, або ж варто відкоригувати (зменьшити) цільову суму прибутку.

3.2. ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2000 РІК.

В системі управління утворення прибутку торговельного підприємства головна роль належить його плануванню на майбутній період.

Ефективність аналізу залежить від виявлення основних тенденцій формування прибутку, економічної обгрунтованості планів прибутку на майбутній період. Обгрунтування розміру прибутку підприємства на плановий період не передбачає визначення цільової величини прибутку, що забезпечує умови самофінансування торговельного підприємства і вирішення тих стратегічних і тактичних задач, що стоять перед ним , дивлячись з іншого боку розрахунок можливості отримання прибутку при прогнозній величині товарообороту , розмірів доходу і затрат. Величина прибутку , як цільової функції діяльності підприємства, залежить від обраної стратегії. Величина прибутку може бути мінімальною , нормальною і необхідною. Для визначення мінімального ( Пмін ) і ( Пнорм.) прибутків виходять із прогнозної величини капіталу торговельного підприємства, прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу ( прогноз процентної ставки банків) і прогнозу норми прибутку на капітал (середньогалузева рентабельність капіталу ). При прогнозуванні величини капіталу необхідно вра ховувати склад і розмір джерел його збільшення ( кредити банків , випуск облігацій та інше ). Необхідна величина прибутку (Пнеобх.) підприємство розраховується, виходячи із потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального розвитку, утворення фондів ризику і фонду виплати дивідентів власникам , створення фінансових резервів, а також виплати податків і інших обов”язкових платежів. Таким чином, необхідний прибуток визначає умови для самофінансування підприємства. Механізм обгрунтування прибутку підприємства на майбутній період показано на рис. 3.2.1. Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється у такому порядку: Розглянемо перший варіант.

Розрахуємо мінімальний прибуток , використавши середні банківські ставки 24 % річних. Капітал підприємства станом на 1.01.2000р становить 203,3 тис.грн.

Пмін. = (К * МРР) / (100 Сп ) = ( 203,3 * 24 ) / 70 = 69,7 тис.грн. де: Сп частка прибутку , яка сплачується в бюджет у вигляді податків та обов”язкових платежів ; МРР мінімальний рівень рентабельності капіталу , % ; К обсяг капіталу.

Визначимо , при якому обсязі діяльності СП “ Афамія “ перетне крапку беззбитковості :

Ткб = ВОпост. / ( Рвд Рвозм ) *100 = 25,8 / (13,8 11,9 )* 100 = 1357,8 тис.грн.

Далі проведемо рорахунок розміру товарообороту для визначення порогу безпеки :

Тпб = ( ВОпост + Пмін ) / ( Рвд Рвозм ) *100 = ( 25,8 +69,7 ) / ( 13,8 11,9 ) * 100 = 5026,3 тис.грн.

Ми бачимо , що СП “ Афамія “ при товарообороті 1357,8 тис.грн. зможе покрити всі затрати , які пов”язані з операційною діяльністю. А при товарообороті 5026,3 тис.грн. підприємство отримає можливість сформувати кошти на виробничий і соціальний розвиток , сплатити всі податки і обов”язкові платежі в бюджет. Нормальний прибуток базується на використанні середньогалузевої рентабельності підприємств роздрібної торгівлі ( НПК ) по Чернівецькій області. Згідно статистичної звітності за 1999 рік балансовий прибуток склав 73,1 тис.грн., а роздрібний товарооборот 306,2 тис.грн . Середньогалузева рентабельність товарообороту 25,2 % . Розрахуємо розмір нормального прибутку:

Пнорм = К * НПК / (100 Сп) = 203,3 * 25,2% / 70 = 73,2 тис.грн.

З проведених розрахунків ми бачимо , що СП “ Афамія “ у 2000 році нормальний прибуток досягти не зможе. Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється у такому порядку : 1. Проводиться обгрунтування потреб підприємства у фондах фінансових ресурсів на виробничий і соціальний розвиток , що утворюється за рахунок чистого прибутку. Управління підприємства визначило потреби в прибутку, керуючись результатами економічного аналізу прибутку , за слідуючими напрямками :

- на приріст нормативу обігових активів 5,8 тис.грн. ; - на соціальний розвиток 7,4 тис.грн. - на придбання нового устаткування - 9 тис.грн.

Таким чином , на власні потреби СП “ Афамія “ потрібно буде прибутку в розмірі 22,2 тис.грн. 2. Визначається питома вага податків і обов”язкових платежів із прибутку. В плановому періоді Кабінетом Міністрів України не планується змінювати порядок оподаткування прибутку торговельного підприємства , тому процентна ставка податку з прибутку , як раніше , складатиме 30%. 3. Розраховується величина

скачать реферат
первая   ... 6 7 8 9 10 11
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /