Управління утворенням прибутку підприємства

розмір прибутку за 1998-1999 рр. по СП “ Афамія “ м. Чернівці ,дані таблиці 2.3.3. В результаті проведеного аналізу видимо, що у 1999 році товарооборот знизився на 44,9 тис.грн., що призвело до зниження суми прибутку на 0,2 тис.грн., це залежить від зниження реалізації товарів споживача і підвищення цін постачальниками товарів. Рівень валового доходу зріс на 1 %, це вплинуло на збільшення прибутку на 5,8 тис.грн.. Рівень ПДВ у 1999 році порівнено з минулим роком знизився на 7,5 тис.грн., що не вплинуло на розмір прибутку підприємства. Рівень витрат обігу у 1999 році зріс на 20,6 тис.грн., що негативно в цілому впливає на ріст прибутку. Рівень доходу від реалізації СП «Афамія» у 1999 році порівняно з минулим роком знизився на 3,6 %, рентабельність знизилась, що складає 20,9 тис.грн. Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на величину прибутку. Далі проведемо аналіз рентабельності СП “ Афамія “ за 1998-1999 роки, дані у таблиці 2.3.4. Показник рентабельності характеризує прибутковість ( збитковість ) використання капіталу, який знаходиться в довгостроковому розпорядженні підприємства. Величина перманентного капіталу становить суму всіх джерел власних коштів і довгострокових кредитів підприємства.

Показники рентабельності по СП “ Афамія “ свідчать про зниження ефективності використання всього майна підприємства у 1999 році , коефіцієнт збитковості всього капіталу знизився з 0.008 грн. до 0.081 грн. Коефіцієнт збитковості власного капіталу свідчить про те , що на кожну гривню,вкладену власниками підприємства , СП “ Афамія “ отримано на початок 1999 року - 0,010 грн., а на кінець 0,102 грн. збитку. Прибутковість виробничих фондів на початок 1999 року 0,010 грн., а на кінець 0,010грн. збитку на кожну гривню вартості основних і обігових засобів. Прибутковість продажу знизилась у 1999 році порівнянно з минулим роком від 0,004 грн. до 0,032 грн. тому , що зменшились обсяги реалізації. Прибутковість перманентного капіталу знизилась з 0,010 грн. до 0.102 грн. Це пояснюється відсутністю використання довгострокових кредитів на протязі 1999 року і підвищенням збиткової роботи. За рахунок зростання вартості основних фондів на протязі 1999 року і збиткової діяльності рентабельність основних засобів та інших позабігових активах від 0,009 грн.знизилась до 0,117 грн. Про ефективність управління по СП “ Афамія “ за 1998-1999 рр. свідчать дані таблиці 2.3.5. Проведений аналіз даних таблиці свідчить про те, що у 1998 році на СП “ Афамія “ всі показники рентабельності мають позитивне значення. У 1999 році спостерігаються негативні зрушення збільшення рівня збитковості обороту ПО обороту всієї реалізації і по збитковості чистого прибутку + 0,02 грн. до 0,23 грн. Однаковість розрахунків у 1999 році пов”язана з тим , що відсутній податок на прибуток. Таким чином, проведений аналіз свідчить про збиткову діяльність СП “ Афамія “ і погіршення основних показників. З метою виходу з зони збитковості , яка мала місце у 1999 році , СП “ Афамія “ повинно розробляти стратегічні заходи по плануванню прибутку та підвищення прибутковості діяльності. Про це буде йти мова у наступному розділі дипломної роботи.

3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА НАСТУПНИЙ РІК.

3.1. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

В третьому розділі дипломної роботи розглянемо стратегію управління формуванням прибутку торговельного підприємства.

За спеціально розробленою політикою торговельне підприємство здійснює розробку однієї з найбільш важких задач це управління прибутком. Ця політика призвана відображати вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його вартості на ринку,Формувати необхідний обсяг фінансових ресурсів, задовільняти матеріальні інтереси власників і персоналу. В процесі управління формуванням прибутку вирішуються дві основні задачі: 1. підвищення загального розміру прибутку в прцесі його формування ; 2. ефективний розподіл отриманого прибутку за окремими напрямками його використання.

Серед цих задач найвагомішою являється перша , тому що від її вирішення залежать форми та пропорції розподілу прибутку на торговельному підприємстві. Механізм управління формуванням прибутку від реалізації товарів ( робіт, послуг ) будується в тісному взаємозв”язку цього показника з показникамиобсягу товарооборота, доходов і витрат обігу торговельного підприємства. Система цього взаємозв”язку дозволяє виявити роль окремих факторів, які впливають на формування прибутку від реалізації товарів ( робіт , послуг ) та забезпечити ефективне управління цим процесом. Стратегія управління підприємством пов”язана з визначенням головної мети його функціонування. Найчастіше ця головна мета формулюється як досягнення певного рівня рентабельності на вкладений капітал і , відповідно, одержання певної маси чистого прибутку. Маса прибутку підприємства залежить від величини доходів , що одержує підприємство та від розмірів витрат обігу. Формування доходів і витрат підприємства обумовлюються передусім обсягами його діяльності (товарообороту) , а також асортиментною, ціновою політикою і ресурсним забезпеченням товарообороту. На першому етапі визначають цільову суму прибутку підприємства, величина якої залежить від стадії життевого циклу підприємства , стратегічних завдань , які стоять перед підприємством в майбутньому періоді, тактики їх вирішення. При цьому величина прибутку може знаходитися в інтервалі від точки беззбитковості до точки рівноваги , яка відповідає одержанню максимального прибутку. Як відомо, кожна одиниця товарообороту додає певну величину до доходу і витрат торговельного підприємства. Цей приріст отримав назви: граничні доходи і граничні витрати. Якщо різниця між доходами і витратами зростає, то це означає і зростання прибутку підприємства. Максимум прибутку досягається при такому обсязі товарообороту , коли :

МR=МС де: МR граничні доходи , що одержуються від реалізації кожної додаткової одиниці товарообороту, МС граничні витрати при реалізації кожної додаткової одиниці товарообороту.

Приріст на кожну одиницю товарообороту визначається так :

?П=Пп Пп-1 , ( * ) де: ?П змінювання прибутку, що пов”язане зі збільшенням товарообороту на одну одиницю; Пп,Пп-1 прибуток підприємства при реалізації п-ої одиниці товарообороту та (п-1) ої одиниці товарообороту.

Прибуток підприємства визначається як різниця між загальним доходом і витратами при відповідному обсязі товарообороту тобто :

Пп = ТРп ТСп ( ** ) Пп-1 = ТРп-1 ТСп-1 ( *** ) де: ТРп, ТРп-1 відповідно загальний валовий доход від реалізації п-ої та (п-1)-ої одиниці товарообороту; ТСп, ТСп-1 загальні затрати при реалізації п-ої та (п-1)-ої одиниці товарообороту;

Підставимо вирази ( ** ) і ( *** ) в рівняння ( * ), одержимо :

?П = (ТRп ТСп) (ТRп-1 ТСп-1) = (ТRп ТRп-1) ( ТСп ТСп-1) МR - МС Оскільки

скачать реферат
первая   ... 5 6 7 8 9 10 11
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /