Управління утворенням прибутку підприємства


СП “Афамія ЛТД” є юридичною особою і діє на принципах госпрахунку, самокупності та самофінансування, має самостійний баланс, рахунки в банках, може від свого імені укладати договори. СП має круглу печатку, фірмові бланки, фірмову емблему, товарний знак та інші реквізити. Майно СП складається з основних фондів, оборотниї коштів, також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі. Вищим органом СП “Афамія ЛТД” є Рада Правління, що складається з трьох учасників, від яких дві особи репрезентують сірійських, а одна особа українського учасника. Колегіальним органом управління справами СП є Правління, до складу якого входять всі учасники. Головою Ради Правління (він же керує роботою Правління) за взаємною згодою учасників є громадянин Мохамад Уаджих Джабасс, який має право першого подпису від СП, право репзентувати СП на всіх рівнях. У випадку відсутності Голові Ради Правління він має право надати частину своїх повноважень щодо управління іншому учаснику. Виконавчим органом підприємства є дирекція на чолі з генеральним директором, який здійснює поточне керівництво даним підприємством і самостійно вирішує всі питання його діяльності, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Правління. Правління може винети рішення про передачу частини своїх повноважень директору. В період відсутності генерального директора його функції виконує замісник. Генеральний директор без довіреності діє від імені СП, представляє його інтереси на інших підприємствах, в установах, органах державної влади, розпоряджається майном СП в межах своєї компетенції, укладає договори (контракти), відкриває в банках рахунки СП, видає накази, розпорядження, пропонує на затвердження Правлінням осіб на посаду у СП. Фінансова діяльність СП контролюється аудиторською службою на підставі договорів. Майно і майнові інтереси СП за рішенням Правління підлягають страхуванню.

Фінансові ресурси СП формуються із: · грошових внесків учасників; · доходів від господарської діяльності; · доходів від цінних паперів; · амортизаційних відрахувань; · кредитів банків і інших кредитів.

Для забезпечення діяльності СП за рахунок грошових майнових внесків його учасників створен Статутний фонд СП. Спільне підприємство “Афамія ЛТД” створює резервний фонд у розмірі 25% Статутного фонду та слідуючи фонди: · фонд розвитку; · фонд накопичення; · фонд оплати праці і матеріального заохочення; · фонд споживання; · інші фонди.

Розподіл чистого прибутку, що залишається після відрахувань обов”язкових платежів, здійснюється учасниками щорічно, пропорційно їх часткам у Статутному фонді СП. Фінансові результати СП “Афамія” відображені в таблиці 1. За даними таблиці бачимо, що у 1999 році порівняно з минулим роком на СП «Афамія» обсяг товарообороту знизився на 44,9 тис.грн., відповідно на 17,19 %; валовий доход не змінився за два роки, що складає 79,7 тис.грн.; витрати обігу збільшились на 20,6 тис.грн., відповідно на 26,6 %, що негативно вплинуло на розмір прибутку підприємства. Якщо у 1998 році на підприємстві спостерігається прибуткова діяльність: розмір прибутку складає 2,2 тис.грн., то у 1999 році значне зниження обсягу реалізації на суму 44,9 тис.грн. та при загальному рості витрат обігу - на суму 20,6 тис.грн., що призвело до збитків на суму 18,4 тис.грн. Прибуток (доходи) іноземних інвесторів або інші кошти, отримані і валюті України або іноземній валюті, може бути реінвестований з території України в порядку, встановленому законодавством України. Збитки в процесі господарської діяльності СП покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду. За рішенням Правління на покриття збитків можуть бути направлені кошти із інших фондів СП. За умовами Статуту спільного підприємства “Афамія ЛТД” режим праці і відпочинку працівників, інші правові відносини визначаються нормами трудового законодавства України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовими контрактами з працівниками. СП самостійно визначає чисельність всіх працівників. СП забезпечує працівникам гарантоване державою мінімальний розмір заробітної плати, види соціального захисту, передбачені законодавством.

Трудовий колектив СП “Афамія ЛТД” складається: · директор; · кваліфіковані спеціалісти; · продавці і робітники, які прийняті за трудовими умовами.

Роздрібну торговлю СП “Афамія ЛТД” здійснює через магазин. Підприємство в своєму складі налічує один магазин з торговою площею 90 кв.м., складське приміщення площею 50 кв.м., кондитерський цех площею 32 кв.м., офіс площею 38 кв.м. Загальна площа СП “Афамія ЛТД” відповідно становить 200 кв.м. В штаті підприємства з 1.12.99р. працює 22 чоловіка, з яких один - директор, один головний бухгалтер, один замісник головного бухгалтера, один - завідуючий магазином, один - завідуючий виробництвом, один - референт перекладач, один програмист, три продавця, два старших продавця, чотири кондитера, один слюсар, один водій та чотири чоловіка робочих спеціальностей. В торговому залі СП “Афамія ЛТД” встановлено два тварно-касових апарата, магазин обладнан на сучасному рівні, шо створює сприятливі умови для обслуговування споживчів, для роботи торговельного персоналу та зберігання товарів. В магазині СП “Афамія ЛТД” всі продукти харчування, горілчані та тютюнові вироби, промислові товари, які поступають в торгову мережу, підтведжені сертифікатами якості продукції.

1. Методологічні основи формування прибутку підприємства.

Серед всіх економічних показників на підприємстві головна роль належить управлінню прибутком. Це пов”язано з тим, що в ньому концетрується ефект всієї господарської діяльності торговельного підприємства. Крім того, прибуток являє собою основне власне внутрішне фінансове джерело, яке забезпечує розвиток торговельного підприємства на принципах самофінансування. Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарюючого суб”єкта, робітників і власника підприємства. Об”єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка виплачується у вигляді податків та обов”язкових платежів. Економічний інтерес підприемства як товаровиробника знаходить своє узагальнення в обсязі прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань його розвитку. Економічний інтерес робітників пов”язаний передусім з розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне заохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить в першу чергу розмір фонду виплати дивідентів, а отже та частина прибутку, котра пов”язана з виробничим розвитком, приростом капіталу. Прибуток є якісним показником, в його розмірі відображається зміна обсягу товарообороту, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величин витрат обертання. Прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської діяльності в цілому. В процесі управління прибутком торговельного

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /