Управління утворенням прибутку підприємства

необхідного прибутку, виходячи із потреби прибутку , що залишається в розпорядженні підприємства:

Пнеобх = 22,2 / ( 100 70)* 100 = 74,0 тис.грн.

Як видно, необхідний прибуток визначено, тепер перейдемо до розрахунку його можливого розміру.

Розглянемо другий варіант. Розрахунок можливого розміру одержання прибутку може здійснюватись методом прямого розрахунку або розрахунково аналітичним методом. Метод прямого розрахунку передбачає визначеннясуми прибутку як різниці між прогнозним розміром доходів, податком на добавлену вартість та поточними витратами торговельного підприємства. Розрахунково аналітичний метод базується на вивченні тенденції змін прибутку і рентабельності та прогнозуванні змін факторів , що впливають на їх величину. Величина можливого прибутку визначається за формулою :

Пможл = ( Ррпт * Тп+1 + - ?П?ф ) / 100; де: Ррпт рівень рентабельності товарообороту звітного п-го періоду, % Тп+1 плановий товарооборот ( п+1 )-го періоду ; ?П?ф - прогнозні зміни прибутку підприємства за рахунок змін факторів , що впливають на його величину.

Для визначення величини можливого прибутку візьмемо за основу розрахунково- аналітичний метод, користуючись формулою :

П = ВД ВО (...) Тоді: ВД = Рвд * Т / 100 (...) ВО = Рво * Т / 100 (...)

З формули (...) визначимо :

Т = ВО / Рво * 100 (...)

Зробимо підстановки значень у формулу (...) :

П = ( Рвд Рво ) * Т / 100 (...) П = ( Рвд Рво ) * ВО / Рво (...) Ррент = Рвд Рво (...) Тоді :

П = Ррент * ВО / Рво (...) де: Ррент рівень рентабельності ; ВО витрати обігу ; Рво рівень витрат обігу.

Вважаємо ,що рівень рентабельності 1,0 %; прогнозний товарооборот 700 тис.грн. Прогнозні зміни впливу факторів на прибуток 21 тис.грн. :

Пможл. = 1,0% * 700 / 100 + 21 = 28,0 тис.грн.

Наступним етапом є розрахунок чистого прибутку :

Пчист = БП * ( 100-Сп) / 100 ; де: БП балансовий прибуток ; Сп - ставка податку на прибуток.

Пчист = 28,0 * ( 100 30) / 100 = 19,6 тис.грн.

Кінцевим етапом є розрахунок факторів , що впливають на розмір прибутку підприємства. У другому розділі визначили ,що за рахунок зміни товарообороту, зміни рівня валового дохода , витрат обігу , ПДВ змінився розмір кінцевих фінансових результатів. Якщо вплив факторів зросте у 2000 році в порівнянні з 1999 роком то сума прибутку складе :

Пмакс = Пможл + ?П?ф = 28,0 + 21,0 = 49,0 тис.грн.

Результати розрахунків цільового прибутку і можливої його величини необхідно порівняти. Якщо можливості отримання прибутку відповідають його цільовому розміру , то такий варіант є плановим. У випадку , якщо підприємство немає можливості отримати достатній розмір прибутку для забезпечення самофінансування, то треба розробити заходи для мобілізації додаткових резервів підвищення доходів та зниження витрат.

Проведемо порівняння результатів розрахунків , дані таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1.

Порівняльна таблиця визначення прогнозної величини прибутку на 2000 рік. ПоказникиПзагПчист?П?фПмаксПможл28,019,621,068,6Пнеобх74,022,221,0117,2Відхилення ( + ; - )-46,0-2,60-48,6 Зробимо висновки ,що після порівняння наших розрахунків величина необхідного прибутку складає 22,3 тис.грн., вона необхідна для задоволення соціальних потреб та вирішення виробничих задач. Розмір можливого прибутку складає 15,4 тис.грн. ;

Пнеобх > Пможл 74,0 > 22,2

Для отримання потрібної величини прибутку необхідно : вивчати ринок товарів, розширяти асортимент за рахунок взаємодоповнюючих і взаємозаміняючих товарів , надавати додаткові платні торговельні послуги ; прискорювати обертаємість обігових активів чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти за місяць , тимскоріше вивільняються грошові кошти ітим самим збільшується товарооборот , і , відповідно прибуток. Наведені нами розрахунки забезпечують реалізацію стратегічної мети та можуть бути використані у СП “Афамія “ при розробці стратегії управління прибутком.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Перехід до ринкової економіки України передбачає розв”язання багатьох виробничих , науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство основна організаційна ланка народного господарства в Україні , яка здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Діяльність торговельного підприємства вимагає економічного аналізу його виробничо-фінансового стану та можливих змін при зміні ринкової кон”юнктури. Економічний аналіз дає змогу обгрунтувати економічні показники поточного та перспективного розвитку з урахуванням найбільш повного та ефективного використання ресурсів . Головною ознакою економічного аналізу є системне дослідження економічних явищ і процесів, факторів, що їх зумовлюють. Характерною ознакою економічного аналізу є об”єктивна оцінка ефективності виробничо фінансової діяльності торговельного підприємства. Прибутковість і конкурентноспроможність є основними критеріями оцінки виробничо господарської діяльності кожного підприємства. В економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, щоб визначити зміну показників і тенденцію цієї зміни. Прибуток служить джерелом розширенного відтворення ,створення фондів споживання , утримання і розвитку невиробничої сфери, виробничого і соціального розвитку підприємства , матеріального заохочення. Прибуток є одним із підсумкових , узагальнюючих показників виробничо- фінансової діяльності , виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції , поліпшення її якості , використання трудових , матеріальних і фінансових ресурсів.

В результаті проведеного аналізу можна відмітити, що функціонування торговельного підприємства в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній дохід , і відповідно, прибуток. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства, який характеризує абсолютну ефективність його роботи . В умовах ринкової економіки прибуток виступає головним фактором стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства і створює фінансову основу для її розвитку, задовільнення соціальних і матеріальних потреб. Прибуток, як кінцевий фінансовий показник діяльності торговельногопідприємства представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витрат. Після проведеного дослідження діяльності СП “Афамія” за 1998-1999 рр. по валовому доходу, витратам обігу та прибутку можна зробити висновки: 1. У 1999 році порівняно з 1998 роком на підприємстві рівень валового доходу змінився але незначно на 1 % , що не вплинуло на розмір прибутку , обсяг товарообороту зменшився на 44,9 тис.грн., що негативно вплинуло на прибуток. 2. Аналіз витрат обігу в загальній сумі і по статтям свідчить ,що у 1999

скачать реферат
первая   ... 7 8 9 10 11
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /