Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

передбачених положенням про цей фонд. Поточні витрати інших цільових загальнодержавних фондів (Чорнобильського, зайнятості) затверджуються Верховна Рада України в межах доходів цих фондів, однак видатки з цих фондів, які спрямовуються на розвиток даних фондів можуть бути скорочені й направлені на фінансування інших статей Державного бюджету. Затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів провадиться за поданням відповідних органі виконавчої влади Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів. У разі, коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи місцева рада народних депутатів не затвердить свій бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет та набуває чинності ті показники бюджету, які подані на затвердження Урядом Автономної Республіки Крим чи виконавчим органам рад народних депутатів або відповідною державною адміністрацією. Четвертою ланкою бюджетного процесу є виконання бюджетного процесу бюджетів. Касове виконання бюджетів здійснюється через установи Національного банку України, Державного експортно-імпортного банку України, Акціонерно-комерційного агропромислового банку “Україна”, Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Українського Акціонерно-промислово-інвестиційного банку “Промінвестбанк”. Названі банки здійснюють касове виконання державних позабюджетних фондів, крім Пенсійного, який обслуговує Акціонерно-комерційний банк “Аваль”. Раніше, до створення Державного Казначейства розпорядником бюджетних коштів (перераховувало їх) було Управління по виконанню Державного бюджету Міністерства фінансів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року за № 590 створено Державне Казначейство та одночасно ліквідовано Управління по виконанню Державного бюджету та Головне управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів України. Цією ж Постановою затверджено Положення про Державне Казанчейство. Згідно з Положенням, Державне Казанчейство: - організує виконання Державного бюджету і здійснює відповідний контроль за цим; - здійснює управління наявними коштами Державного бюджету, в тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, що встановлені на відповідний період; - здійснює фінансування видатків Державного бюджету; - веде облік касового виконання Державного бюджету, складає звітність про стан виконання Державного та зведеного бюджетів; - здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства; - розподіляє між Державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обовязкових платежів за нормативами затвердженими Верховної Ради України; - здійснює контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів. У разі, коли в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від доходних джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада України Автономної Республіки Крим, місцеві ради народних депутатів за пропозицією Кабінету Міністрів України та відповідних виконавчих органів або державних адміністрацій приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення бюджетних видатків щомісячно по всіх статтях бюджету до кінця поточного року. Пропорційне скорочення може бути запроваджене тоді коли в ході виконання бюджету його дефіцит не зменшується і, фінансування передбачених бюджетних заходів стає неможливим. Якщо Верховна Рада не прийме рішення про скорочення видатків бюджету при зростаючому дефіциті, то Президент України має право зупинити або скоротити фінансування окремих видів видатків, відповідним чином попередивши про це Верховну Раду України. У своїй діяльності і Верховна Рада України, і відповідні місцеві ради часто приймають такі рішенні, які зумовлюють скорочення надходжень або збільшення видатків по нижче стоячих бюджетах бюджетної системи. у таких випадках вони повинні передбачити джерела їх покриття. Тобто у разі коли рада вищого рівня або її виконавчій орган у межах своєї компетенції приймає рішення, яке зумовлює зменшення доходів або збільшення видатків бюджетів нижчого рівня, то кошти, необхідні для збалансування мінімального бюджету нижчого рівня, мають комплектуватися тим органом, який прийняв рішення за рахунок коштів його бюджету або коштів передбачених для цього Законом. Слід зазначити, що при визначені нестачі коштів у бюджеті нижчого рівня не враховується вільний залишок коштів цього бюджету, який створився на початок поточного бюджетного року і який не було використано до моменту прийняття даного рішення. Виконання Державного бюджету провадиться за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів відповідно до показників цього бюджету. Аналогічно складаються фінансовими управліннями розписи доходів і видатків з поквартальним розподілом бюджетів місцевих рад. Усі бюджети бюджетної системи України виконуються по видатках у тих пропорціях щодо загальної суми видатків бюджетів, які затверджені відповідно Верховна Рада України і місцевими радами. Контроль за пропорційним фінансування здійснюється щоквартально. Фінансування видатків з резервного фонду Кабінету Міністрів здійснюється за Постановою Кабінетів Міністрів відповідно до обгрунтувань їх необхідності та екологічної ефективності. Виконання бюджетів Автономної Республіки Крим чи місцевого органу влади провадиться Урядом Республіки чи виконавчим органом тобто саме вони забезпечують надходження до бюджету всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне використання бюджетних коштів. При тимчасових розривах у виконанні доходів або необхідності збільшення видатків бюджетів виконавчі органи входять з клопотанням до вищих фінансових органів про надання позички на покриття тимчасових касових розривів, при цьому вони подають також гарантійні зобовязання щодо погашення позичок в обумовлені строки в межах поточного бюджетного року. В разі необхідності внесення змін щодо доходів і видатків відповідних бюджетів державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад можуть в межах наданих їм законом прав вносити зміни. Внесення змін, уточнень та доповнень до бюджетів протягом бюджетного року здійснюється в порядку, передбаченому Законом для затвердження відповідних бюджетів. Усі бюджети України, від Державного до сільського, є самостійними, а в сукупності складають зведений бюджет України. Звіт про його виконання робить Міністерство фінансів України на підставі звітів про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя. Зведений звіт надсилається до Верховної Ради України. Затвердження радами бюджетів всіх рівнів підлягають опублікуванню. Публікуються звіти про виконання бюджетів.

1.2. Суть і значення доходів бюджету Державні доходи це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
Рефераты / Финансы /