Формування місцевих бюджетів

із громадян10,176,9646,2620,67Кошти отримані415528,421301618,54Кошти, отримані за взаємними розрахунками, позички415528,4228,0712,54Дотації із державного бюджету1020945,62Усього доходів1461910022388100

Рис 2.1 Динаміка обсягів і структура доходів в бюджеті м.Тальне 19961997рр Таким чином, структура доходної частини бюджету м. Тальне підтверджує ту закономірність, згідно з якою в умовах низького рівня доходів юридичних і фізичних осіб, низького рівня податкової культури, недосконалості фіскального законодавства і роботи податкової служби забезпечити пріоритет власним і закріпленим доходам вони складають в бюджеті міста в 1996р. 16,97%, в 1997р. 14,05%. Більша частка доходів місцевого бюджету формується за рахунок відрахувань від загальнодержавних податків і зборів та дотацій із вищестоящих бюджетів. Так, у 1996 р. відрахування від регулюючих доходів становили 53,81% у доходах бюджету по м. Тальне, в бюджеті на 1997 р. їх частка передбачена в розмірі 20,83%, крім того, сума дотації з держбюджету становить45,62% доходів бюджету по м. Тальне.

Рис.2.2 Динаміка питомої ваги дотацій отриманої з держбюджету за 1996-1997рр. Це означає, що рівень дотації збільшується, що відбувається фінансування видатків, що не покриваються доходами: 1997 р. дотація складала 10209 тис. грн. Отже, зростання частки дотацій у доходах місцевого бюджету м.Тальне негативно впливає на бюджетний процес. Ростуть споживацькі настрої, придушується ініціатива щодо збільшення податкових надходжень. Щоб забезпечити необхідний рівень соціально-економічного розвитку м. Тальне, доходи відносно вирівнюються за допомогою таких інструментів, як диференціація норм відрахувань від загальнодержавних регулюючих доходів та надання субсидій та субвенцій нижчестоящим бюджетам та перерахування коштів із бюджетів нижчих рівнів до вищестоящих бюджетів із другого. До 1997 року в Україні було чотири регулюючих загальнодержавних податків: податок на додану вартість, податок із прибутку підприємств і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ” встановлювалися відрахування від даних податків до бюджетів областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Ставки відрахувань диференціювалися залежно від забезпеченості тієї чи іншої області фінансовими ресурсами. Як регулюючий використовувався в основному лише ПДВ, норми відрахувань від податку з прибутку, акцизного збору та прибуткового податку з доходів громадян практично не диференціювалися. З прийняттям нового Закону “Про податок на добавлену вартість” питання фінансової забезпеченості міста стало ще проблематичнішим. За цим законом із 1997 року ПДВ стовідсотково зараховується до державного бюджету. Саме таким чином уряд розвязав проблему розрахунків із відшкодування вхідного ПДВ щодо експортних операцій та вугілля, посилаючись на зарубіжний досвід. В деяких країнах ЄС, наприклад, у Франції та Великобританії, ПДВ повністю зараховується до центрального бюджету. Однак у розвинутих країнах частка ПДВ в державних доходах становить лише 10-18% (в Україні 34,9% у 1996 р.), (в Тальному 33,67% у 1996 р.) натомість значну питому вагу мають надходження від інших податків, наприклад, від особистого прибуткового податку 40% (в Україні 12,8%) (в Тальному 13,02%). Як підтвердження вищесказаного, спостерігається тенденція до зменшення контингенту надходжень (тобто загальної суми регулюючих доходів, від яких здійснюється відрахування до місцевого бюджету).

Рис 2.3 Динаміка регулюючих доходів у загальній сумі надходжень по м. Тальне.

Відбулося не тільки відносне, а й абсолютне зниження надходжень податку на прибуток. Так, у 1996 р. по бюджету м.Тальне надійшло 1904тис. грн податку з прибутку, 1997 р. 36 тис грн. Основна причина поглиблення економічної кризи зниження обсягів виробництва 1996 р. 36%, 1997 р. 42%, що супроводжується збільшенням кількості збиткових підприємств, падінням реальних доходів підприємств, особливостями податкової політики.

Таблиця 2.2 Структура дохідної частини місцевого бюджету по м. Тальне за 19961997 року (тис. грн.) Вид податку19961997Факт. надходженняПитома вага в загальній сумі доходівФакт. надходження Питома вага в загальній сумі доходівВласні та закріплені доходи264210,24217411,15Місцеві податки. та збори4191.624142,12Надходження коштів від приватизації майна280,1300,15Податок на промисел170,06150,07Державне мито1170,61350,52Податок із власників транспортних засобів1320,671280,5Плата за землю3,371,723901,5Збори та інші непод. доходи10,155,214055,4Плата за спец. використання надр100,03110,05Фонд охорони навк. середовища231,18200,07Інші надходження800,41900,34Рег. доходи599630,75739928,66Под. із прибутку15407,922408,68Акцизний збір300,15330,1212345Прибуток податок з громадян442622,7512619,86Кошти отримані.1132058,081577261,1Кошти отримані за взаєморозрахунки, позичками230011,8356313,8Дотації з обл. бюджету902046,281220947,3Усього доходів1949010025813100 Порівнявши дохідні частини в місцевому бюджеті за 1996 р. та 1997 р. можна сказати, що власні доходи в місцевому бюджеті м.Тальне становлять 11,15% за 1996 р. і 10,24 за 1997р. питомої ваги в загальних доходах бюджету. Рис 2.4 Надходження власних та закріплених доходів до міського бюджету м. Тальне за 1996 р. і 1997р. Розмір власних доходів зменшився на 0,91%. Найвагоміші надходження власних та закріплених доходів складають плата за землю 1,72% за 1996 р. і 1,5% за 1997р., їх розмір зменшився на 0,22%. Місцеві податки і збори за 1996 р. складають 2,12% і 1,62% за 1997р., їх розмір надходжень податків до бюджету. зменшився на 0,5%. Збори та інші неподаткові платежі збільшилися на 0,2% Зменшення власних та закріплених доходів в місцевому бюджеті відбулося за рахунок зменшення: місцевих податків і зборів на 0,5%, надходжень коштів від приватизації на 0,05%, податку з власників транспортних засобів на 0,17%, плати за землю на 0,22%, фонду охорони навколишнього середовища на 1,11%; збільшення коштів по зборах та інших неподаткових надходженнях на 0,02%. Аналіз регулюючих доходів показує, що відбулося зменшення питомої ваги на 2,09% в загальній сумі доходів (за 1996 р. 30,75% і за 1997р. 28,66%). Це відбулося за рахунок зменшення надходжень по акцизному збору на 0,03% і прибуткового податку з громадян на 2,84%. Аналіз отриманих коштів показує, що їх розмір і питома вага в загальних доходах бюджету мають вагоме місце 58,08% за 1996 р. і 61,10% за 1997р. Це свідчить про те, що доходи бюджету не можуть забезпечити фінансування міста. Розмір дотації з обласного бюджету збільшився на 1,02% питомої ваги в загальних доходах. Рис.2.5 Питома вага отриманих коштів в місцевому бюджеті м. Тальне за 1996 р. і 1997р.

Рис.2.6 Питома вага регулюючих доходів в місцевому бюджеті м. Тальне за 1996 р. і 1997р. Податковою інспекцією по м. Тальне здійснено комплекс заходів щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету, зокрема проведена робота, що повязана із безсуперечливим

скачать реферат
первая   ... 5 6 7 8 9 10 11 ...    последняя
Рефераты / Финансы /