Формування місцевих бюджетів

держави. Та відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Якщо в ході виконання бюджету рівень його дефіциту перевищує встановлений або значно знижуючий надходження від доходних джерел, місцеві ради народних депутатів за пропозицією Кабінету Міністрів України, виконавчих органів відповідних рад приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків щомісячно за усіма статтями бюджету крім захищених статей, переліз яких визначається відповідною радою до кінця бюджетного року. Пропорційне скорочення може бути застосоване також якщо в ході виконання бюджету його дефіцит не зменшується, в наслідок чого не можуть фінансуватись передбачені бюджетом закони. Якщо в ході виконання бюджету рада вищого рівня або її виконавчий орган Кабінет Міністрів України у межах своєї компетенції приймає рішення яке призводить до зменшення доходів або збільшення видатків бюджету нижчого територіального рівня, то відсутні для збалансування мінімального бюджету кошти компенсуються органом, який прийняв рішення, за рахунок коштів його бюджету або коштів передбачених для цього законом. Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Можна виділити чотири форми регулювання бюджетів: - централізована, здійснювана мінфіном з метою вирівнювання можливостей одержання доходів і фінансування видатків усіма місцевими органами держави; - децентралізована, основою якої є фінансова самостійність місцевих рад; - забезпечення джерелами доходів усіх ланок бюджетної системи; забезпечення бюджетним фінансуванням усіх галузей народного господарства. 1.3. Доходи місцевих бюджетів Як державні так і місцеві доходи це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Доходи формуються через податкові надходження від підприємств усіх форм власності та від населення. Вони обєднуються у централізовані фінансові ресурси і зосереджуються у державному бюджеті. Доходи бюджетів утворюються за рахунок сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів і інших обовязкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Вони поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. У доходи районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів в порядку, на умовах і в межах, встановлених законами України, зараховуються: - податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня; - прибутковий податок з громадян у межах, визначених радою народних депутатів вищого рівня; - плата за землю у розмірах, встановлених радою народних депутатів вищого рівня; - податок на нерухоме майно громадян; - місцеві податки і збори; - частина доходів від приватизації і державного майна, яка визначена радою народних депутатів вищого рівня; - надходження від оренди цільових майнових комплексів, що перебувають у комунальної власності цього рівня; - відрахування, дотації і субвенції з бюджету вищого рівня; - інші надходження. Доходи районних і місцевих бюджетів не відрізняються від доходів районних бюджетів. Доходи міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських бюджетів також встановлюються залежно від: - податку на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня; - прибуткового податку з громадян у відсотках громадян; - плати за землю в розмірах, передбачених законодавством; - місцевих податків та зборів; - відрахувань, дотацій і субвенцій, отриманих з бюджету вищого рівня; - інших надходжень. Держава в особі органів управління зобовязана гостро реагувати на зміну економічної ситуації і коригувати податкову систему. Можна зрозуміти бажання в умовах дефіциту бюджету посилити фіскальну сторону податкової політики, але це загрожує важкими наслідками, оскільки без стимулювання розвитку виробництва та підприємництва, фіскальна функція податків починає переважати над стимулюючою, що зрештою призводить до зменшення надходжень до бюджету. У доходи бюджетів в районах у містах зараховується: - податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності та підпорядкування (крім комунальної власності цього рівня у розмірах, встановлених радою народних депутатів вищого рівня); - прибутковий податок з громадян у межах, визначених радою народних депутатів вищого рівня, але не менше 50%; - плата за землю до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених радою народних депутатів вищого рівня і 60% до бюджету міста; - податок на нерухоме майно громадян; - місцеві податки і збори у розмірах, визначених радою народних депутатів вищого рівня; - частина доходів від приватизації і державного майна, яка визначена радою народних депутатів вищого рівня; - надходження від оренди цільових майнових комплексів, що перебувають у комунальної власності цього рівня; - відрахування, дотації і субвенції з бюджету вищого рівня; - інші надходження. Набутий досвід показує, що проблема переходу до ринкової економіки вимагає комплексності нерозривності та взаємозвязки при формуванні фінансів, державних доходів і податкової політики. Зміни цін вплинули як на доходи, так і на витрати бюджету. Розрахунки показали неможливість збалансувати місцеві доходи і видатки без виділення субвенцій, субсидій і дотацій. Структуру доходів бюджету можна визначити і за джерелами доходів, тобто державних доходів та закріплених за місцевими бюджетами інших джерел доходів. Вирішення цього питання повинно йти через структурну перебудову доходів держави. Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: - податку на додану вартість; - акцизного збору; - податку на прибуток підприємств усіх форм власності і підпорядкування у розмірах, визначених Законом “Про Державний бюджет України” на наступний рік; - надходження від зовнішньо-економічної діяльності; - доходів від приватизацій державного майна та від його реалізації; - кредитної сплати за оренду майна, цільових майнових комплексів загальнодержавної власності; - внесків до Пенсійного фонду, фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; - внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення; - надходження від внутрішніх позик; - перевищення доходів над видатками національного банку України; - та інші доходи встановлені законодавством України. Якщо в наслідок відсутності достатньої фінансової бази районна рада народних депутатів приймає рішення про ліквідацію сільського чи селищного бюджету то платежі виключно цього рівня бюджетів зараховуються до відповідного районного бюджету. З Державного бюджету до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватись частина доходів у вигляді відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків зборів і обовязкових платежів, які є на даній території, або дотацій

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7 ...    последняя
Рефераты / Финансы /