Формування місцевих бюджетівРеферат Дипломної роботи “Формування місцевих бюджетів” Робота містить 71 сторінки, 19 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури 36 найменувань. Обєктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м.Тальне, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками. Мета роботи досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів. Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Тальне та фінансування соціального захисту населення. Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Тальне.

Дата Підпис Зміст Вступ 4 1. Формування місцевого бюджету. 5 1.1. Складання і виконання бюджету. 9 1.2. Проблеми збалансування місцевого бюджету 15 1.3. Доходи місцевих бюджетів 17 1.4. Видатки місцевих бюджетів 22 2. Аналіз виконання бюджету Тальнівського району 32 2.1. Аналіз місцевого бюджету по м. Тальне за 1996 1997рр. 32 2.2. Аналіз видатків місцевого бюджету по м.Тальне за 1996-1997рр. 42 2.2.1. Стан видатків на соціальний захист населення 42 2.2.2. Фінансування соціально-культурної сфери 46 2.2.3. Особливості фінансування народного господарства по місцевому бюджету м.Тальне за 1996-1997 рр. 51 2.2.4. Фінансування органів місцевого самоврядування 54 3. Шляхи вдосконалення надходжень до місцевого бюджету м. Тальне 60 3.1. Фінансове забезпечення соціальної сфери 63 Висновок 67 Використана література 69

Вступ Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту є Державний бюджет. Через бюджет держава відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її доходів. Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи. Бюджети всіх рівні складаються і виконуються згідно з бюджетною класифікацією. На виконання як державного так і місцевих бюджетів впливають такі чинники: зростання валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм власності обсягу випуску товарів та їх реалізації збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету. Поряд з цим держава має проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії коштів, це дасть змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.1. Формування місцевого бюджету. До місцевих бюджетів належать області, райони, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фінансових ресурсів, що зосереджені в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів та органів місцевого і регіонального самоврядування кожного з них в галузі бюджету і фінансів розмежована. Всього місцевих бюджетів в Україні понад 13 тисяч. Найчисельніша група це сільські селищні та міські бюджети. Система місцевих бюджетів існує в усіх країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори. Майже в усіх країнах світу бюджетні відносини поділяються на поточні та нагальні витрати. Відповідно кожний підрозділ має свої джерела доходів. Місце в бюджеті затверджується місцевими органами влади, до державного бюджету не включаються. У звязку з цим пошук форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є досить актуальним завданням. Тут має бути щонайменше дві мети. Госпрозрахункові ланки економіки повинні мати нормальні умови для господарської діяльності та бути зацікавленими в кращому використанні всіх видів ресурсі, а місцеві Ради у стабільному економічному зростанні та підвищенні ефективності всіх видів діяльності. Цього можна досягти, якщо основу дохідної частини бюджетів становитимуть платежі за ресурсами. Такий підхід економічно обгрунтований, оскільки забезпечує реалізацію права власності місцевої Ради на ресурси надані в розпорядження і користування субєктами господарювання. Привязка доходів місцевого бюджету до платежів за ресурси створює умови за яких місцеві Ради увійдуть як рівноправний партнер. Важливо, що платежів за ресурси запобігатимуть марнотратству при їх використанні, а місцеві Ради будуть заінтересовані в розширені відтворення ресурсів та посилення контролю за їх використанням. Звідси можна зробити висновок: для покриття дефіциту бюджету є потреба у запровадженості ряду місцевих податків: на перепродаж нерухомого майна, автомобілів, технічних засобів, зборів з біржових операцій, за забруднення навколишнього середовища, податків на майно, банківських депозитів тощо. Практична реалізація цих пропозицій не викликає серйозних труднощів. Місцеві Ради народних депутатів самостійно визначають напрямки використання коштів своїх бюджетів. Ці бюджети місять видатки на фінансування підприємств, організацій місцевого господарства на фінансування здійснюваних місцевими органами заходів у сфері освіти, культури, охорони здоровя фізичної культури, соціального забезпечення, на утримання місцевих органів влади та управління. В умовах високих темпів розвитку науково-технічного прогресу зростають вимоги до робочої сили. Виробництво не може розвиватись без високої загальної культури, спеціальних знань, професійної підготовки працівників. Система освіти значно впливає на рівень продуктивності праці і з цього погляду видатки місцевих бюджетів мають виробничий характер. Турбота про підвищення культурного рівня населення виявляється у планомірному зростанні видатків бюджету на проведення культурно-освітньої роботи утримання масових бібліотек, клубів, будинків і палаців культури, музеїв, фінансову підтримку театрально-видовищних закладів. Важливе соціальне значення мають видатки бюджету на фінансування заходів з охорони здоровя. Найбільшу частину в загальній сумі бюджетних видатків на охорону здоровя становить фінансування лікувально-профілактичних закладів. У 1995 р. на це з місцевих бюджетів було витрачено 90% всіх витрат на охорону здоровя. Крім того, за рахунок бюджету утримується велика кількість інших лікувально-профілактичних та санітарно-епідиміологічних установ. Видатки на медичну допомогу на сучасному етапі одержують нове якісне поповнення. Розширюється робота з диспансеризації населення, боротьби з алкоголізмом, наркоманією, СНІДом. Значні кошти виділяються на фінансування місцевого господарства. Це насамперед житлове будівництво, водопостачання, каналізація, освітлення, благоустрій міст і селищ міського типу. Перехід до ринкової економіки потребує суттєвої реформації системи фінансового забезпечення соціальної сфери. Багато років розвиток соціальної сфери був тісно повязаний

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Финансы /