Бухгалтерский учет

виробництва та соціальної сфери 910Сальдо фондів підприємства та нерозподіленого прибутку в частині, що призначена на вказані цілі.Показуються наростаючим підсумком з початку року відрахування до фондів або прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, які спрямовуються джерелом фінансування цих вкладень. бюджетні та позабюджетні кошти920Показуються наростаючим підсумком з початку року одержані з бюджету та позабюджетних фондів асигнування на капітальні вкладення. інші залучені кошти930Залишки невикористаних кредитів та внесків пайової участі на капітальні вкладенняПоказуються наростаючим підсумком з початку року надходження кредитних ресурсів та внесків пайової участі у будівництві.Всього рядки 900-930940Рух грошових коштів: гривень всього945Залишок грошових коштів у гривнах на початок звітного періодуНадходження грошових коштів в гривнах від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, іншої реалізації та від позареалізаційних операцій, авансів, кредитів, інших позикових і безплатно одержаних коштів.Грошові кошти, фактично видані з каси, перераховані з розрахункового та інших рахунків у банку на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого і невиробничого характеру, капітальні та фінансові вкладення, оплату праці і винагороди, платежі у бюджет, державні цільові та позабюджетні фонди, витрати на відрядження та на господарські потреби, погашення кредитів банку та інших позик, перерахування авансів, сплату відсотків, дивідендів, штрафів.Залишок грошових коштів у гривнах на кінець звітного періоду = залишок на початок звітного періоду + нараховано (отримано) за звітній період використано за звітній період з них у зв'язку з виробництвом і продажем продукції946Залишок грошових коштів у гривнах на початок звітного періодуНадходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також виручка від реалізації основних засобів та іншого майна, продукції і послуг допоміжних виробництв та від продажу іноземної валюти.Витрати грошових коштів на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого характеру і заробітної плати, капітальні вкладення, службові відрядження та продаж іноземної валюти.Залишок грошових коштів у гривнах на кінець звітного періоду = залишок на початок звітного періоду + нараховано (отримано) за звітній період використано за звітній періодіноземної валюти всього950Залишок грошових коштів в іноземній валюті на початок звітного періодуНадходження грошових коштів в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, іншої реалізації та від позареалізаційних операцій, авансів, кредитів, інших позикових і безплатно одержаних коштів.Грошові кошти, фактично видані з каси, перераховані з валютного рахунку у банку на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого і невиробничого характеру, капітальні та фінансові вкладення, оплату праці і винагороди, платежі у бюджет, державні цільові та позабюджетні фонди, витрати на відрядження та на господарські потреби, погашення кредитів банку та інших позик, перерахування авансів, сплату відсотків, дивідендів, штрафів.Залишок грошових коштів в іноземній валюті на кінець звітного періоду = залишок на початок звітного періоду + нараховано (отримано) за звітній період використано за звітній період з них у зв'язку з виробництвом і продажем продукції951Залишок грошових коштів в іноземній валюті на початок звітного періодуНадходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також виручка від реалізації основних засобів та іншого майна, продукції і послуг допоміжних виробництв за іноземну валюту.Витрати грошових коштів на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого характеру і заробітної плати, капітальні вкладення, службові відрядження в іноземній валюті.Залишок грошових коштів в іноземній валюті на кінець звітного періоду = залишок на початок звітного періоду + нараховано (отримано) за звітній період використано за звітній періодФінансова допомога на зворотній основі, строк повернення якої відстрочено980Показується сума відстроченої фінансової допомоги на зворотній основі.Бюджетна позичка на закупівлю сільгосппродукції, строк повернення якої минув990Тут заготівельні організації і переробні підприємства показують суми прострочених бюджетної позички на закупівлю сільгосппродукції та авансів за рахунок цієї позички.Аванси та рахунок бюджетної позички, строк повернення яких минув.995У даному рядку сільськогосподарські товаровиробники показують суми прострочених бюджетної позички на закупівлю сільгосппродукції та авансів за рахунок цієї позички.Теория бухгалтерского учета (экзамен). Зинаида Степановна Черняк. Доцент кафедры УВЕД (ауд.310).

Бухгалтерский учет, его сущность и значение. План. 1. Понятие "хозяйственного учета". Его историческое развитие. 2. Школы бухгалтерского учета. 3. Учетные измерители. 4. Система народнохозяйственного учета: особенности бухгалтерского учета в этой системе. 5. Задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики.

Бухучет одна из наиболее старых так называемых "экономических" наук. Это соединение трех наук: математики, экономики и права. Бухучет возник примерно 6 тыс. лет назад первые записи о строительстве храмов: количество рабочих, материалов. Саломон :"С кем постоянно находишься в торговых отношениях …" ц.21, стр. 778. (???) В развитие бухучета очень много внесли итальянцы (9-12 века), которая в этот период была наиболее развитой страной. В России существует школа, которая изучает историю развития бухучета (проф. Соколов).

Бухучет прошел в своем развитии несколько этапов: - торговый этап: до 1700 года - предпринимательский этап: до 1900 года - организационный этап: до 1950 года - оптимизационный: 1950 1975 - стратегическая бухгалтерия или учет по сегментам деятельности: с 1975 года по сегодняшнее время.

В 18 веке учет выделился в самостоятельную форму управления. До этого, как правило, предприниматель-купец самостоятельно вел свое счетоводство. Промышленная революция, положившая начало бурному развитию предпринимательства вызвала появление множества людей, которые профессионально занялись бухгалтерским учетом. В Германии их стали называть "бухгалтера", во Франции "счетоводы". Со второй половины 19 века в различных странах появляются научные направления (или школы), цель которых осмыслить, проанализировать все то, что делают практики, выделить положительные моменты и распространить. Так появилось четыре школы: итальянская, французская, немецкая и англо-американская. В итальянской школе преобладает юридическая трактовка бухгалтерского учета. Ученые этой школы исходят из того, что бухгалтер учитывает не ценности как таковые, а права и обязанности материально ответственных лиц, которые имеются на данном предприятии, и с которыми последнее ведет какие-либо расчеты. Таким образом, утверждалось, что бухгалтер фиксирует не деньги в кассе, а материальную ответственность кассира.

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /