Бухгалтерский учет

майбутніх періодів" показується сума витрат, які проведені у звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу. Малі підприємства такі витрати включають до статті "Незавершене виробництво".Готова продукція (40)Показується фактична виробнича собівартість залишків закінчених виробництвом виробів, які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає вказаним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва. Малі підприємства у статті "Готова продукція" також показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів).Товари: купівельна вартість (41) товарні надбавки *(42) продажна вартість *(41)У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами, що здійснюють свою діяльність у постачанні, збуті, в торгівлі і громадському харчуванні. Підприємства громадського харчування також відображають у цій статті залишки сировини на кухнях і в коморах, залишки товарів у буфетах. Малі підприємства показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів) у статті "Готова продукція". Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок. Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" субрахунок 1 "Товарні надбавки" (на інші списання) на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активиТовари відвантажені, не сплачені в строк (45)У цій статті підприємства, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. N 869 визначали за сумою, що у вигляді платежу за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи (послуги) зарахована на рахунки підприємства в установах банків, показують собівартість відвантаженої до набрання чинності зазначеною постановою продукції (товарів), виконаних робіт (послуг), що не оплачені покупцями (замовниками) у строк, передбачений договором.Розрахунки з дебіторами - за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62, 76) - за товари і послуги, не оплачені в строк - по векселях одержаних - з податкових розрахун. - з бюджетом - з персоналом за іншими операціями - по авансах виданих - з учасниками - з дочірніми підприємств. - з іншими дебіторамиУ статті "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи, послуги" підприємства показують до моменту надходження платежів продажну вартість відвантаженої продукції, товарів (виконаних робіт, послуг), включаючи продажну вартість відвантаженої на виконання бартерного контракту продукції (товарів, робіт, послуг). З настанням терміну погашення реструктурованої заборгованості, що зазначена у пункті 2.10 цієї Інструкції, відповідна сума заборгованості відображається у рядку 170 з виключенням її із рядка 060.

У рядку "по векселях одержаних" показується заборгованість по розрахунках з покупцями, замовниками та іншими дебіторами по відвантаженій продукції (товарах), виконаних роботах і наданих послугах, які забезпечені одержаними векселями. У цьому рядку показуються також суми векселів Державного казначейства. У рядку "з податкових розрахунків" показується сальдо сум на субрахунку 2 "З податкового кредиту" рахунка 67 "Податкові розрахунки". У статті "Розрахунки з бюджетом" показується заборгованість перед фінансовими і податковими органами, а також переплата по податках, зборах та інших платежах до бюджету. У статті "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" показується заборгованість працівників підприємства з позик на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання садових будиночків та благоустрій садових ділянок, молодим сім'ям на поліпшення житлових умов або обзаведення домашнім господарством. У статті "Аванси видані" показується сума авансів (крім тих, що включені до рядка 030 незавершені капітальні вкладення), які видані іншим підприємствам у рахунок наступних платежів. У статтях "Розрахунки з дочірніми підприємствами" активу відображаються дані по поточних операціях з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та по внутрівідомчих розрахунках, облік яких ведеться на рахунку 78, "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях" (аналогічна стаття є і у пасиві). У статті "Розрахунки з учасниками" показується заборгованість засновників підприємства по вкладах до статутного фонду підприємства. У рядку "з іншими дебіторами" показується заборгованість по розрахунках, які не знайшли відображення в інших статтях групи "Розрахунки з дебіторами" розділу III активу балансу, зокрема заборгованість постачальників, підзвітних осіб, постачальників по нестачах товарно-матеріальних цінностей, які виявлено під час їх приймання. У цій статті відображаються також штрафи, пені і неустойки, що визнані боржником або по яких отримані рішення суду, арбітражного суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення, суми нестач і втрат від розкрадання і псування цінностей, по яких на час складання звіту питання про встановлення винних осіб та віднесення на них нестач і втрат або списання з балансу не вирішено, та заборгованість винних осіб щодо відшкодування збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) цінностей.Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції)Показуються придбані підприємством короткострокові цінні папери та інші прибуткові активи, що придбані (вкладені) підприємством для одержання прибутків на строк не більше одного року.Грошові кошти: каса (50) розрахункові рахунки валютні рахунки (52) інші грошові коштиУ статтях "Каса", "Розрахункові рахунки", "Валютні рахунки", "Інші грошові кошти" показується залишок коштів підприємства у касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках у банках, операції по яких відображаються на рахунках бухгалтерського обліку 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 54 "Рахунки у банку по коштах на капітальні вкладення", 55 " Інші рахунки у банках", 56 "Інші грошові кошти".Використання позикових коштівПоказуються суми використаних кредитів, одержаних на спеціальні заходи, а також кошти, які тимчасово залучені підприємством як додаткові фінансові ресурси та облік використання яких ведеться на рахунку 82 "Використання позикових коштів"Інші оборотні активиПоказується вартість короткострокових активів, що не знайшли відображення в попередніх статтях розділу III активу балансу. * Дані по цих рядках в валюту балансу не входять.

Пасив.

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /