Бухгалтерский учет

Затверджено Мінфіном України за погодженням з Держкомстатом України для квартальної звітності 1998 р.

Баланс підприємства на 1____________19__ р.

"Підприємство" - відображає повну назву підприємства (відповідно до засновницьких документів), зареєстрованого у встановленому порядку, та його ідентифікаційний код за Єдиним Державним Реєстром Підприємств і Організацій України (ЄРДПОУ). "Територія" - відображає назву території відповідно до Класифікатора Об'єктів Адміністративно-Територіального Устрою України (КОАТУУ). "Форма власності" - відображає, з якою формою власності зареєстроване підприємство, виходячи із Закону України "Про власність" і Класифікатора Форм Власності (КФВ). "Орган державного управління" - відображає назву органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є) і якому подається бухгалтерський звіт; "Галузь (вид діяльності)" - відображає вид діяльності відповідно до Загального Класифікатора Галузей Народного Господарства (ЗКГНГ); "Кількість підприємств" - відображає кількість юридичних осіб, що включені до зведеного балансу підприємства; "Контрольна сума" - підприємствами не заповнюється; "Адреса підприємства" - відображає повну поштову адресу;

Актив. І. Основні засоби та інші позаоборотні активи.Основні засоби: залишкова вартість знос * (02) первісна вартість * (01)Показується вартість власних основних фондів як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації, у запасі або передані в оперативну оренду; капітальні вкладення на поліпшення земель, а також капітальні затрати в орендовані будинки, споруди, устаткування та інші об'єкти, що відносяться до основних засобів. Орендарі відображають у цій статті вартість взятих у фінансову оренду основних фондів. У цій статті наводиться окремо первісна вартість, облік якої ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", та сума зносу основних засобів, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунка 02 "Знос (амортизація) майна", а також балансова (залишкова) вартість. Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між сальдо на дату складання балансу на рахунку 01 "Основні засоби" і сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу основних засобів рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".Нематеріальні активи: залишкова вартість знос * (02) первісна вартість * (01)Показується вартість прав користування водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній, фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, "ноу-хау", гудвілу, прав користування будинками, спорудами, що внесені у рахунок вкладів до статутного фонду підприємства, а також придбаних у процесі діяльності підприємства. Тут також показується вартість належних підприємству прав на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель (споруд, приміщень). У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33,35,61)Показується вартість незакінченого будівництва (у тому числі і закінченого, але не перекритого джерелами фінансування), що здійснюється як господарським, так і підрядним способом. У цій же статті відображаються витрати на геологорозвідувальні роботи, а також суми авансів і коштів, що видані підприємством на вказані цілі в тимчасове користування у вигляді авансів.УстаткуванняВідображаються за фактичною вартістю запаси устаткування, що підлягає установці і знаходиться на складах підприємств та в дорозі. У цю статтю забудовники включають вартість будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, що призначені для капітального будівництва.Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)Показуються довгострокові (на строк більше року) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери - акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також вклади у статутні фонди спільних підприємств та інші фінансові вкладення, що обліковуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення".Майно в оренді (11)У цьому рядку орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних майнових комплексів. У цьому ж рядку орендодавці показують залишок зобов'язань орендаря щодо погашення вартості взятих у фінансову оренду інвентарних об'єктів основних фондів.Інші позаоборотні активиПоказується вартість довгострокових активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу 1 активу балансу, напр. сума дебіторської заборгованості строком погашення більше одного року; заборгованості за продані основні засоби.ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ.Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)Показується фактична собівартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та будматеріалів, що включені до рядка 035 Устаткування. Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)Відображається вартість на кінець звітного періоду: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації (без постановки на відгодівлю); тварин, прийнятих від населення для реалізації, та молодняку тварин.Малоцінні і швидко-зношувані предмети залишкова вартість знос *(13) первісна вартість *(12)Показується їхня первісна та залишкова вартість, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу. У цій статті показується також первісна і залишкова вартість предметів, призначених для видачі напрокат та сума нарахованого по них зносу.

(!) Малі підприємства у статтю "Виробничі запаси" включають також: вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у запасі (на складі); залишкову вартість предметів, що призначені для видачі напрокат; вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі. (Виходить що це відображається і в статті "виробничі запаси" і в статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (!).Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30…)Показуються витрати по незавершеному виробництву і незавершених роботах (послугах), облік яких відповідно до встановленого порядку здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку, передбачених для узагальнення інформації про витрати основного і допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств. У цій статті також показується сума витрат обігу, що відносяться до залишку нереалізованих товарів на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у сфері постачання, збуту, торгівлі та громадського харчування.Витрати майбутніх періодів (31)У статті "Витрати

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /