Бухгалтерский учет

Статутний фонд (капітал) (85)статутний фонд підприємства з урахуванням здійснюваних у встановленому порядку його змін При заповненні необхідно врахувати, що операції по передачі та прийманню частин підприємства повинні бути відображені у статутному фонді обох сторін в однаковому погодженому порядку. У цьому ж рядку філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий (а не самостійний) баланс, показують одержану від підприємства частину його статутного фонду для здійснення діяльності, передбаченої при створенні і виділенні на окремий баланс відокремленого підрозділу. Орендні підприємства у даній статті не відображають фонд у орендованих основних засобах, акціонерні товариства - фонд у основних засобах, на які не випущені акції. Облік зазначених фондів ведеться на окремих субрахунках рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". Залишки цих коштів відображаються у рядку 430 балансу. Додатковий капітал (88)сальдо субрахунків "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів", "Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей", "Фонд безплатно одержаного майна", "Емісійний доход" та "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку" рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". Резервний фонд (88)залишок резервного фонду підприємства, створеного за рахунок прибутку відповідно до засновницьких документів. Небанківські фінансові установи у цьому рядку також відображають страховий резерв. Створення цього резерву відображається по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Резервний (страховий) фонд". Зменшення цього резерву відображається зворотним записом. Використання цього резерву відображається по дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". Фінансування капітальних вкладень (93, 94)залишки вибраних сум фінансування капітального будівництва і геологорозвідувальних робіт, а також витрати на формування основного стада, облік яких ведеться на рахунках 93 "Фінансування капітальних вкладень" і 94 "Фінансування формування основного стада. Залишки сум бюджетного фінансування на геологорозвідувальні і топографо-геодезичні роботи, що вибрані з рахунка, показуються як у тому числі по вписуваному рядку 421. Розрахунки За майно (76)заборгованість за одержані за плату основні фонди, організація орендарів - заборгованість орендодавцю за матеріальні оборотні засоби, що підлягає оплаті. Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)залишки коштів фондів економічного стимулювання та інших фондів спеціального призначення, які створені на підприємстві відповідно до засновницьких документів, а також залишки коштів цільового фінансування, які отримані з бюджету, позабюджетних фондів та інших джерел. Амортизаційний фонд (86)залишок коштів нарахованої амортизації основних засобів, для аналітичного обліку якого застосовуються субрахунки 1 "З власних основних засобів" і 2 "З орендованих основних засобів". Відстрочена податкова заборгованість (95)сума податкової заборгованості, щодо якої термін сплати відстрочено. Доходи майбутніх періодів (83)кошти, що одержані у звітному році, але відносяться до наступних звітних періодів (орендна плата, квартирна плата тощо), а також інші суми, облік яких ведеться на рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" відповідно до встановленого порядку. У цій статті показуються наступні надходження заборгованості по недостачах, що виявлені у звітному періоді за минулі роки, і різниця між вартістю товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає, по облікових цінах і цінах, по яких визначена матеріальна шкода. При заповненні цієї статті у тих випадках, коли судом виноситься рішення про часткове відшкодування шкоди, що пред'явлене підприємством до стягнення, на рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" повинна залишитися сума різниці в цінах по цінностях, яких недоситає в частині, яка присуджена судом до стягнення, обчисленої виходячи з пропорції вартості шкоди, що пред'явлена до стягнення, і суми, яка стягується. На решту суми різниці сторнується кредит рахунка 83 у кореспонденції з рахунком 72. При списанні вартості товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає або які викрадені, суми товарних надбавок, що відносяться до вказаних цінностей в торговельних, постачальницьких і збутових організаціях та на підприємствах громадського харчування, відображаються по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" і кредиту рахунка 83 Резерви наступних витрат і платежів (89)залишки сум на покриття наступних витрат і платежів, які зарезервовані у витратах виробництва (обігу) у встановленому порядку на наступну оплату відпусток працівникам та винагороди за чинним законодавством за вислугу років, включаючи відрахування на державне соціальне страхування із цих сум, виробничих затрат по підготовчих роботах у сезонних галузях промисловості, наступні затрати для ремонту предметів прокату та інших резервів, створення яких в установленому порядку погоджено з Міністерством фінансів України. Реструктуризованний борг (60)Нерозподілений приббуток минулих років (98)залишок нерозподіленого прибутку минулих років. Після складання і затвердження річного бухгалтерського звіту кредитове сальдо з рахунка 80 "Прибутки і збитки" на кінець звітного року оборотами у першому після звітного року місяці списується в кредит рахунка 98. За прийнятими в установленому порядку рішеннями про його спрямування підприємства списують нерозподілений прибуток минулих років у кореспонденції з кредитом рахунків: 75 "Розрахунки з учасниками" - якщо його спрямовано на виплату дивідендів; 88 "Фонди спеціального призначення" - якщо його спрямовано на створення (поповнення) резервного (страхового) фонду; 85 "Статутний фонд" - якщо його спрямовано на збільшення статутного фонду; 87 "Фонди економічного стимулювання" - якщо його спрямовано у фонди, створення яких на підприємстві передбачено установчими документами. Заборгованість за майно в аренді (99)заборгованість орендарів з переданих їм в оренду цілісних майнових комплексів, облік якої здійснюється відповідно до Порядку, що наведений у пункті 2.9 цієї Інструкції. Тут також відображається заборгованість по зобов'язаннях з фінансової оренди основних фондів. Прибуток: Нерозподілений звітного року (80)відображається окремо балансовий прибуток звітного року та його використання протягом року без включення даних у валюту балансу. Нерозподілений прибуток звітного року визначається як різниця між сумою одержаного у звітному році прибутку та сумою його використання протягом року. використаний у звітному році* (81)звітного року * (80)Збитки: минулих років (98)звітного року (80)Перевищення дебетового сальдо рахунка 81 проти кредитового сальдо рахунка 80 за звітний період. Показується без додаткових записів на рахунках бухгалтерського обліку.Всього по розділу 1визначається

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /