Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

та інші До складу валових витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів по боргових зобов'язаннях (у тому числі по будь-яких кредитах, депозитам або у вигляді орендної плати) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються в зв'язку з веденням господарської діяльності платника податків. До складу валових витрат платника податків включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що складаються в трудових відносинах із таким платником податків, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород і виплати за виконання робіт (послуг), відповідно до договорів цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за домовленістю сторін. До складу валових витрат платника податків включаються суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування й інші види загальнообов'язкового (у тому числі державного) соціального страхування фізичних осіб, що складаються в трудових відносинах із платником податків. Платник податку веде облік приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишок готової продукції. У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різниця вираховується з суми валових витрат платника податку у такому звітному кварталі. У разі коли вартість таких запасів на початок звітного кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу, різниця додається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді. Якщо платник податку з числа резидентів протягом звітного періоду має від'ємне значення об'єкта оподаткування дозволяється віднесення таких балансових збитків на майбутні податкові періоди протягом п'яти податкових років, що наступають за роком виникнення такого збитку, та відповідне зменшення об'єкта оподаткування майбутніх податкових періодів протягом цих п'яти років. Зменшення об'єкта оподаткування має здійснюватись за результатами податкового періоду; що настає за звітним, а у разі недостатності валового доходу періоду; що настає за звітним, має відноситись на результати чергового наступного періоду. Якщо ж за результатами наступного звітного кварталу балансові збитки попереднього кварталу не відшкодовані валовими доходами. різниця підлягає індексації. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів це поступове віднесення витрат на їх придбання, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань, установлених статтями Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Додаток А). Крім цих трьох груп податків є ще податки та збори платниками яких є фізичні особи, а підприємство виконує тільки функцію посередника у їх нарахуванні і сплати , такими є прибутковий податок з громадян, збір на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття, збір на обовязкове державне пенсійне страхування. Вони утримуються з заробітної плати працівника і тому не впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

2. Завдання податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом. Взаємозвязок податкового та фінансового обліку. З введенням в дію Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства” зявилося поняття “податковий облік” Податковий облік це підсистема бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування та сплати податків та подання інформації про це відповідним державним органам. З 1.01.2000р. вступив в дію Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який закріпив перехід підприємств і організацій України на систему бухгалтерського обліку і звітність, основану на національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, що відповідають МСБО. Виходячи з вимог Закону, бухгалтерський облік є обовязковим видом обліку, який ведеться підприємством, а фінансова, податкова, статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Встановивши новий порядок визначення суми оподатковуваного прибутку, законодавці відокремили податковий облік від фінансового. Проте повністю розділити ці види обліку неможливо по-перше, підставою для ведення обох видів обліку є одні й ті ж облікові документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій по-друге, роботу з організації і ведення податкового обліку виконують в основному одні й ті ж працівники бухгалтери по-третє з метою можливості виконання даних бухгалтерського обліку в податкових розрахунках вносять зміни до порядку ведення бухгалтерського обліку деяких господарських операцій. Податковий облік, правила якого є регламентованими, регулює взаємовідносини між платником податку і державою по обсягах і структурі обовязкових податкових платежів. Мета ведення податкового обліку визначення кінцевого результату (прибутку) для цілей оподаткування. Його призначення - за даними бухгалтерського обліку групувати потрібну інформацію у податкових деклараціях із податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, складати розрахунки з акцизного збору і інших платежів до державного та місцевих бюджетів. При веденні податкового обліку велику увагу приділяють визнанню валових доходів і витрат отриманих в процесі діяльності. Порушення у ведення податкового обліку тягнуть за собою виникнення помилок у визначенні бази оподаткування. Відсутність податкової звітності, несвоєчасна її подача, неповна сплата податків до бюджету неправильне визначення розмірів нарахованих податків і зборів, помилки при веденні податкового обліку вважаються правопорушеннями і тягнуть за собою покарання винних осіб, стягнення штрафів, пені за несвоєчасну чи неповну сплату податків. Тому головний бухгалтер повинен забезпечити вивчення нормативних актів з питань оподаткування підприємств, здійснити чіткий розподіл обовязків між окремими виконавцями є ведення бухгалтерського та податкового обліку, досягти необхідного рівня аналітичності цих видів обліку. Всі незрозумілі питання повинні бути зясовані за допомогою консультаційних відділів податкової адміністрації та незалежних аудиторських фірм. Як виправлять виявленні похибки та коли про їх виправлення повідомляти до податкових органів. Добре поставлена справа з організації бухгалтерського та податкового обліку дозволять підприємству уникнути штрафів, досягти високого рівня прибутковості. Податкове законодавство в Україні не стійке та майже щодня змінюється і доповнюється. Завдання бухгалтера, також розширюються і доповнюються: це чітке дотримання законів і інших законодавчих актів при визначенні, нарахуванні і сплаті податків у чітко визначені терміни. Часто для цього

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /