Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

кількості, ціни та загальної вартості товарів, що підлягають відпуску, а також фактично відпущеної кількості товарів. Таким чином, рахунок-фактура є нарядом на відпуск товарів і документом, що підтверджує їх фактичний відпуск по кількості. Рахунок-фактура, як платіжний документ, служить підставою платежу та його розміру, виписується у випадку передоплати за товар або за фактично відпущений товар на підставі документів на відпуск, відвантаження або доставку товарів. Рахунок-фактура додається до платіжного доручення або платіжної вимоги-доручення на оплату товару. Відповідно, цей документ є підставою включення суми отриманого за них доходу до складу валових доходів. Ці два документи використовуються при продажі-купівлі товарів (робіт, послуг) і є документами, що засвідчують виникнення у підприємства податкових зобовязань з податку на додану вартість і податку на прибуток. Якщо розглянути підприємство з цього боку, то такі документи будуть складатися при надходженні товарів безпосередньо від постачальника і при реалізації товарів оптовим покупцям. Оскільки підприємство також реалізує товар кінцевому споживачу, то первинними документами реалізації товарів будуть касові звіти з прикладними документами про здачу виручки до каси банку (фіскальні звіти ЕККА). Для контролю за правильністю списання реалізованих товарів, а також контролю за надходженням грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупців у порядку попередньої або послідуючої оплати товарів та реалізації товарів у роздрібній торгівлі порівнюють дані первинних документів про відпуск з даними виписок банку з розрахункового рахунку підприємства. При обліку Податкова накладна є як обліковим, так і звітним документом.. В оптовій торгівлі податкова накладна подається покупцю обовязково. При продажу кінцевому споживачу моментом реалізації товару, збільшення валового доходу, виникнення податкового зобовязання по податку на додану вартість є момент отримання грошових коштів від покупця та відпуск товару з врученням товарного чи касового чеку. Необхідно зважати на те, що податкову накладну має право складати тільки особа, яка зареєстрована як платник податку на додану вартість і має індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Тому при закупівлі товарів, сільськогосподарської продукції, отриманні послуг від фізичних осіб, які не є підприємцями і не зареєстровані як платники податку, податкова накладна не може бути виписана. Відповідно до цього і підприємство покупець і, яке здійснило таку операцію, не отримує податкового кредиту. Податкова накладна, яка виписується продавцем товару (робіт, послуг) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою компютера чи іншим засобом. Але бухгалтерським працівникам треба бути уважним до документального забезпечення сум, віднесених до податкового кредиту. Перевіряти наявність і слідкувати за збереженням податкових накладних, для яких встановлений порядок і термін зберігання. Це зумовлено тим, що до податкового кредиту не дозволяється включати витрати по сплаті податку, які не підтверджуються податковими накладними. Податкова накладна є підставою для заповнення Книги обліку придбання товарів підприємствами-платниками податку на додану вартість. Тобто вона є першою ланкою ланцюжка "податкова накладна - книга обліку продажу у продавця (книга обліку придбання у покупця) - податкова декларація з ПДВ" і від правильності її оформлення значною мірою залежить правильність заповнення декларації і точність розрахунків платника податку з бюджетом. Нарахована сума ПДВ у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобовязань з продажу товарів (робіт, послуг) продавця. Податкова накладна складається у двох примірниках у момент виникнення податкових зобовязань продавця, тобто на дату здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів на його вимогу. Податкова накладна дає право покупцю зареєстрованому, як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті ПДВ. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів, як звітний розрахунковий документ. Особа, яка здійснює продаж товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ) не зобов'язана заповнювати податкову накладну. В цьому випадку звітним документом є чек. До розділу I податкової накладної вносяться дані в розрізі номенклатури поставки товарів. Графа 2 - дата виникнення податкового зобовязання у продавця, тобто здійснення будь-якої події, що сталася раніше. Графа 3 - номенклатура поставки товарів (робіт, послуг). Графа 4 - одиниця виміру товарів. Графа 5 - кількість поставки товарів. Графа 6 - ціна одиниці товару без урахування ПДВ. Графа 7 - база оподаткування товарів, які підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 %. Графа 8 - база оподаткування при здійснені операцій на митній території України. Графа 9 - база оподаткування, при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою. Графа 10 - база оподаткування товарів (робіт, послуг), які звільнені від оподаткування. Графа 11 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті. До розділу II вносяться всі дані по товарно-транспортних витратах продавця згідно з договором, які не входять до договірної вартості товарів. До розділу III вносяться дані по заставній тарі. Вартість тари визначається в контракті як заставна і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11, як загальна сума коштів, що підлягає сплаті. Податкова накладна виписується на кожну повну, або часткову поставку товарів (робіт, послуг). Відповідно до нормативних актів працівники бухгалтерських служб повинні здійснювати суворий контроль за формуванням податкових документів, враховуючи, що порушення тягнуть за собою застосування штрафних санкцій. У Книзі обліку продажу товарів за сумами продажу, на які виписані податкові накладні, необхідно провести записи окремими рядками. Ведення книг обліку придбання та продажу товарів для субєктів, зареєстрованих як платники податку на додану вартість є обовязковим. Відповідно для визначення бази оподаткування податком на прибуток кожне підприємство платник веде книги обліку надходження та вибуття товарів (робіт, послуг). 5. Організація податкового і фінансового обліку розрахунків з бюджетом 6. Податкова звітність за розрахунками з бюджетом 7. Шляхи вдосконалення податкового обліку і звітності в Україні в умовах реформування системи оподаткування

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /