Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

самостійно в розмірі 20% від бази оподаткування. ПДВ виконує функцію регулювання системи посередників і доданої вартості створеної ними, а акцизний збір, митний збір і мито регулюють попит на окремі групи товари через свідоме збільшення ціни на них. Вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств акцизного збору, мита і митного збору має й інші особливості. Так акцизний збір сплачують лише ті підприємства, що займаються виробництвом або реалізацією підакцизних товарів імпортованих на територію України, при чому ставки акцизного збору встановлюються відповідно до кожного виду підакцизних товарів. Щодо мита і митного збору, то вони сплачуються при перетині товарів і послуг митного кордону України. Особливістю впливу цих податків є те що сплачується він за рахунок оборотних коштів і тому на період від сплати мита до реалізації споживачам товарів, що були імпортовані відбувається відволікання оборотних коштів імпортерів. II група податки і збори, що включаються у склад валових витрат, а саме: збір за забруднення навколишнього середовища, податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин, комунальний податок, податок на землю, збір до Державного інноваційного фонду, збір на обовязкове соціальне страхування, збір на обовязкове пенсійне страхування. Ця група податків та зборів впливає на фінансовий результат діяльності через збільшення валових витрат і відповідно зменшення суми валового прибутку. Кожен з цих податків має свої особливості нарахування, наприклад: - збір за забруднення навколишнього середовища сплачується власниками джерел забруднення, в залежності від фактично використаного пального, виду палива і коректуючих коефіцієнтів; - податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними та фізичними особами, що мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби, ставка податку залежить від різновиду транспортного засобу; - комунальний податок місцевий податок, що сплачують усі юридичні особи, що перебувають на території України. Розмір податку визначається від розрахункової величини фонду оплати праці (середньоспискова кількість працівників помножена на місячний неоподаткований мінімум доходів громадян) у розмірі 10% від об'єкта оподаткування. III група податки, що безпосередньо зменшують суму чистого прибутку це прямі податки, до яких відноситься податок на прибуток. Специфікою податку на прибуток як прямого податку є те, що він відшкодовується за рахунок прибутку, кінцевого фінансового результату, що залишається у розпорядженні підприємств після сплати непрямих податків, відшкодування валових витрат та відрахувань до амортизаційного фонду (рис. 1) Валовий дохід загальна сума доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами. Валовий доход включає: - загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), в тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від реалізації цінних паперів (крім операції їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації)) - доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг; торгівлі валютними цінностями. цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами - прибуток від продажу (обміну, інших видів відчуження) основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації - доходи від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій - доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими зобовязаннями, а також доходи від здійснення операцій лізингу - доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді - доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді: 1) сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платникам у звітному періоді за винятком випадків, коли така безповоротна фінансова допомога та безоплатні товари отримуються неприбутковими організаціями у певному порядку або такі операції здійснюються між платником податку та його підрозділами, що не мають статусу юридичної особи 2) суми невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів 3)сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів 4) сум коштів страхового резерву, що використані не за призначенням 5) вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті 6) суми штрафів (неустойки, пені), одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів 7) суми державного мита, попередньо сплаченого позивачам що повертається на його користь за рішенням суду З валового доходу виключаються: - суми акцизного збору, ПДВ, отриманих підприємствами у складі ціни реалізації продукції, за винятком випадків, коли підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість - суми коштів або вартість майна, отриманого платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках передбачених законодавством - суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду (арбітражного суду) як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів - суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів - суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податків у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку - суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг - суми доходів, накопичуваних на пенсійних рахунках, у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення; - кошти взаємного інвестування інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден з їх засновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними осіб не володіє більше як 10 відсотками статутного фонду таких інвестиційних фондів або компаній та якщо такі інвестиційні фонди і компанії протягом 30 днів після закінчення податкового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менш як 90 відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій - суми одержаного платником податків емісійного доходу - номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених цінних паперів, які засвідчують відносини позики - доходи

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /