Споживчий кредит

потреби”; №9601 “Несплачені процентні доходи”; №2909 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку”. Операції по видачі кредиту відображаються: по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №1001 на суму кредиту видану готівкою; по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №2622 на суму кредиту видану розрахунковим чеком; по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №2620 на суму кредиту перераховану на вклад; по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №1200 або №3900 на суму кредиту перераховану згідно наданого рахунку. Операції по забезпеченню повернення кредиту відображаються: договір поруки враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунку №9031 у сумі, вказаній в договорі; договір застави майна враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунків №9501, №9500 у сумі, вказаній в договорі застави; договір закладу враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунку №9501 у сумі, вказаній в договорі закладу. Операції по погашенню кредиту відображаються наступними проводками: по дебету рахунку №1001 і кредиту рахунку №2202 при погашенні кредиту готівкою; по дебету рахунку №2620 і кредиту рахунку №2202 при погашенні шляхом перерахуваня суми зі вкладу; по дебету рахунку №1200 або №3900 та кредиту рахунку №2202 при погашенні шляхом отримання безготівкових надходжень. При остаточному погашенні кредиту здійснюються наступні проводки: дебет рахунків №9500, 9501 та кредит рахунку №9900 списується сума прийнятого в заставу майна або закладу; дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9819 списуються кредитний договір та сраховий поліс; дебет рахунку №9031 та кредит рахунку №9900 списується сума отриманого Договору поруки. В кінці кожного місяця установа банку проводить нарахування суми процентів, які підлягають сплаті позичальником, і цю операцію відображають наступною проводкою: дебет рахунку №2208 та кредит рахунку №6042. Надходження суми процентів готівкою відображається по дебету рахунку №1001 та кредиту рахунку №2208. Надходження суми процентів шляхом перерахування зі вкладу відображається по дебету рахунку №2620 та кредиту рахунку №2208. Надходження суми процентів безготівковим шляхом відображається по дебету рахунку №1200 або №3900 та кредиту рахунку №2208. Пролонговані суми кредитів відносяться в дебет балансового рахунку №2206 та кредиту №2202. Погашення пролонгованої заборгованості за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби відноситься в дебет балансових рахунків №1001, 1200, 3900 та кредит рахунку №2206. Сума кредиту, що не погашена в установлений строк, відображається по дебету рахунку №2207 та кредиту рахунку №2202. Сумнівна до повернення заборгованість за кредитами враховується по дебету балансового рахунку №2290 та кредиту рахунку №2207 або №2206. Погашення простроченої заборгованості за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби відноситься в дебет рахунків №1001, 1002, 1200, 3900 та кредит рахунку №2207. На суму нарахованих, але не сплачених у строк процентів дебетується балансовий рахунок №2209 та кредитується балансовий рахунок №2208. Якщо отримання доходів вважається сумнівним, установа банку зменшує свої доходи на суму такої заборгованості і відображає цю операцію по дебету рахунку №6042 та кредиту №2209. Одночасно заборгованість за сумами несплачених процентів за такими кредитами обліковується по дебету рахунку №9601 та кредиту рахунку №9910. При цьому здійснюється нарахування процентів за позабалансовими рахунками до особливого розпорядження. У разі якщо позичальник не спроможний погасити кредит та сплатити проценти за користування кредитом, установа банку приймає рішення про реалізацію заставленого майна через аукціон (публічні торги). Ці операції відображаються наступними проводками: дебет рахунків №1200, 3900 та кредит рахунку №2909 на суму виручки, яка надійшла від реалізації майна; дебет рахунку №2909 та кредит рахунків №2207, 2290 погашається сума заборгованості за кредитом; дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №2209 погашається сума заборгованості за відсотками; дебет рахунку №2209 та кредит рахунку №6042 здійснюється нарахування процентів. Одночасно виконуються бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками: дебет рахунків №9500, 9501 та кредит рахунку №9900 списується вартість заставленого майна; дебет рахунку №9501 та кредит рахунку №9900 списується вартість закладу; дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9819 списується страховий поліс та кредитний договір; дебет рахунку №9031 та кредит рахунку №9900 списується сума, яка зазначена в договорі поруки; дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9601 списується сума несплачених процентів. Якщо при реалізації предмета застави (закладу) буде виручена сума, що перевищує розмір забезпечених цією заставою (закладом) вимог банку, різниця повертається банком заставодавцю. При цьому здійснюються наступні проводки: дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №1001 на суму, виплачену готівкою; дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №2620 на суму, зараховану на вклад; дебет рахунку №2909 та кредит коррахунку на суму, що підлягає перерахуванню в депозит нотаріальної контори або приватного нотаріуса, в разі відсутності заставодавця.

У плані рахунків бухгалтерського обліку операції з довгострокового кредитування населення на споживчі цілі обліковується на активному балансовому рахунку №2213 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі", та №2214 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання землі", №2205 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби". За дебетом проводяться суми кредитів, що видаються, за кредитом суми, що надходять на погашення заборгованості, та суми непогашеної в строк заборгованості, яка списана на рахунок прострочених позичок. Операції по видачі кредиту відображаються: по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №1001 “Банкноти та монети в касі банку” на суму кредиту, видану готівкою; по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб” на суму кредиту, видану розрахунковим чеком; по дебету рахунків №2214, 2205 та кредиту рахунку №2620 “Поточні рахунки фізичних осіб” на суму кредиту, перераховану на вклад; по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №1200 “Кореспондентські рахунки в Національному банку України” або №3900 “Рахунки, відкриті в установах банків, що розташовані в Україні” на суму кредиту, перераховану згідно з наданим рахунком. Аналітичний облік заборгованості за позичками ведеться за кожним позичальником окремо на балансах особових рахунків, а також за кожним видом позички. Операції по забезпеченню повернення кредиту відображаються: договір застави майна враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунків №9501 “Застава, за якої предмет застави передається банку”, №9500 “Застава, за якої предмет застави залишається у заставника” у сумі, вказаній в договорі застави; договір поруки, враховується по дебету рахунку

скачать реферат
первая   ... 11 12 13 14 15 16 17
Рефераты / Банковское дело /