Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ В залежності від змісту запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану підприємства, можливі різні кінцеві результати від їх впровадження: - зростання продуктивності праці, обсягів виробництва і прибутку внаслідок повнішого завантаження виробничих потужностей; - збільшення обсягів реалізації і прибутку внаслідок прискоренні обертання оборотних коштів, кращого їх використання; - збільшення випуску традиційної продукції і прибутку внаслідої розширення виробничих потужностей, додаткових капітальних вкла день, залучення позикових коштів; - збільшення прибутку від впровадження заходів, спрямованих н. зниження собівартості продукції; - збільшення прибутку внаслідок зростання випуску вже освоєно конкурентоспроможної продукції; - збільшення прибутку шляхом освоєння виробництва нових кон курентоспроможних виробів; - покращення результатів діяльності внаслідок поліпшення струк тури власних і позичених коштів, підвищення ліквідності, більш раціо нального використання коштів і т. ін. Відповідно до цього застосовуються різні показники для розрахунків і фінансово-економічної оцінки очікуваних результатів: валовиі доход, валовий прибуток, балансовий прибуток, чистий прибуток, чистий доход тощо. З урахуванням реалізації запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану ВАТ «Чексіл» припустимо основні доходи і витрати в 1999 році.Як наслідок активної діяльності відділу маркетингу, реалізації заходів підвищувальних якість, зовнішній вигляд, асортимент продукції планується підвищити обсяг реалізації продукції , , при цьому недоліку чи потужностей недостачі оборотних коштів для виконання плану не відбудеться. Оскільки збільшення реалізації продукції вимагає незначних додаткових витрат, то збільшення собівартості реалізованої продукції буде прямо пропорційно збільшенню обсягу реалізації. Прибуток від реалізації розраховується виходячи з обсягів реалізації і собівартості реалізованої продукції.

Таблиця Оцінка ефективності прийнятих рішень

№ п/пЗапропонований західОпис ефекту від запропонованих заходів1Організація раціональної системи керування збутомПоліпшення роботи відділу маркетингу, розширення ринків збуту продукції 2Диверсифікованість виробничої діяльностіЗбільшення обсягу реалізації продукції Збільшення виторгу від реалізації продукції Балансового прибутку

3Зменшення дебіторської заборгованостіПоповнення оборотних коштів Тривалість обороту дебіторської заборгованості - зменшується; Коефіцієнт абсолютної ліквідності - збільшується.

ВИСНОВОК .

У курсовій роботі викладені теоретична сутність і проблеми вивчення на сучасному етапі фінансових результатів як кінцевого підсумку господарської діяльності підприємств . З'ясувалося , що найбільш ефективно підприємство спрацювало в 1995 році , про що свідчить ряд розрахованих економічних показників , головним серед який є звичайно ж розмір балансового прибутку отриманої цього року.Був зроблений аналіз фінансового стану аналізованого підприємства на 1 січня 1997 року за даними балансу , а саме , були розглянуті джерела фінансових ресурсів підприємства , приведена характеристика майна підприємства , розрахований ряд коефіцієнтів , що характеризують фінансове положення підприємства і його платоспроможність . З'ясувалося , що підприємство не має власних оборотних коштів , а частка позикових засобів складає більш 80% у загальній сумі фінансових ресурсів аналізованого підприємства , звідси випливає , що фінансове положення підприємства дуже хитливо , крім того розраховані коефіцієнти ліквідності свідчать про мінімальну можливість забезпечення підприємством платежів по своїх короткострокових зобов'язаннях . Узагальнюючи результати зробленого аналізу фінансового стану акціонерного товариства “Чексил” , можна зробити висновок , що фінансовий стан підприємства є хитливим і має тенденцію до погіршення , про що свідчить низький рівень коефіцієнта незалежності , тобто недостатності власних фондів у покритті майна .

Література

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1997. 2. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансьі Украинм: Учебное пособие. -Днепропетровск: Наука й образование, 1997. 3. Податкова система України / Під ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. 4. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь й др. - Мн.: Вьісш.шк., 1997. 5. Финансм / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансьі й статистика, 1996. 6. Финансм: Учеб. пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансьі й статистика, 1996. 7. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. К.: КНЕУ, 1998.

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /