Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

про погіршення показників ліквідності підприємства за аналізований період. Так з 1995 по 1997 показник поточної ліквідності з 2,04 зменшився до 1,29, коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився в 3 рази, абсолютної ліквідності знизився практично до 0. Що в цілому характеризує фінансовий стан підприємства на 1998р як незадовільне і потребує кардинальних рішень. Для оцінки достатності чистого робочого капіталу можна провести його порівняння з аналогічним показником інших підприємств цієї галузі. Рк = [Оборотні активи (стр. 260) + Витрати майбутніх періодів (стр. 270)] -- [Поточні зобов'язання (стр. 620) + Доходи майбутніх періодів (стр. 630)]

Джерелами коштів підприємства є власний та позичений капітал. Співвідношення між цими величинами дає змогу оцінити довгострокову платоспроможність підприємства. Власний капітал відображено у І розділі пасиву балансу. Величина позиченого капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за розділами пасиву: II + III + IV + V. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) визначає долю коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, що вкладені в майно підприємства. Характери зує здатність підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність від позичених коштів. Позичений капітал (стр. 430 + стр.480 + стр.620 + стр.630)

Власний капітал (стр.380)

Якщо коефіцієнт дорівнює 1, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Стійким є стан підприємства при коефіцієнті не менше 0,5. Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу є доповненням до попереднього коефіцієнта, їх сума дорівнює 1. позичених Коефіцієнт концентрації власного капіталу Власний капітал (стр. 380) Активи підприємства (стр. 080 + стр.260 + стр. 270) На Заході вважають, що частка власного капіталу повинна бути досить великою (0,6), натомість, в Японії прагнуть до збільшення частки позиченого капіталу до 0,8. Тому, що в США основний потік інвестицій надходить від населення, а в Японії від банків. коефіцієнтаНездатність отримати кредити в банку є певним застереженням інвесторам та кредиторам. Коефіцієнт співвідношення позиченого капіталу та власного розраховується за формулою: Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу Позичений капітал (стр. 430 + стр.480 + стр.620 + стр.630) Активи підприємства (стр. 080 + стр. 260 + стр.270) Якщо коефіцієнт дорівнює 0,3, то це означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає ЗО коп. позичених. залежності рахунокВласники же підприємства (акціонери, інвестори) надають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позичених коштів. На короткотермінову та довготермінову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. перспектив Оцінка власних і позикових джерел засобів ВАТ “Чексіл” Джерела засобівНа початок 1997 доліНа початок 1998 доліЗміна за звітний періодЗміна структури, процентні пункти.Сумма тыс.грнУдель-ный вес, %Сумма тыс.грнУдель-ный вес, %тыс.грн.В процентах123456781. Усього джерел162715,510012500,1100-37715,4-23,21.1. Валсні77080,447,475211,860,1-1868,6-2,412,71.1.1. Статутний капитал18992,518992,501.1.2. Резервний фонд1.1.3. Фонди спец.призначения3603,14,77761,510,34158,4115,45,61.1.4. Резерви майбутніх витрат 0,23,33,115501.1.5.Нерозподілений прибуток 1.1.6 Додатній капитал86712,4112,588839,1118,12126,72,45,6

Продовження таб.123456782.1. Позикові кошти85635,152,6 49788,339,9-35846,8-41,9-12,72.1.1. Довгострокові финансові зобовязання22393,826,21666533,5-5728,8-25,67,32.1.1.1.Довгострокові кредити22393,810016665100-5728,8-25,62.1.1.2. Довгострокові позички2.1.2 Короткострокові фінансові зобовязання63241,373,833123,366,5-30118-47,6-7,32.2.1. Короткострокові кредити1452,22,3789,22,3-663-45,702.2.2. Короткострокові позики1306,32,12538,67,71232,394,35,62.3. Розрахунки та інші пассиві60482,895,629795,590-30687,3-50,7-5,6 Питома вага у відсотках розрахований по показниках 1.1, 2.1. стосовно загальної суми джерел. За іншими показниками стосовно підсумку по групах Дані таблиці 1.10 показують, що загальне зменшення джерел склало 37715,4 тис. грн., чи 23,2 %. Це зменшення відбулося за рахунок скорочення притягнутих джерел, що у порівнянні з початком аналізованого періоду зменшилися на 41,9%, власні ж джерела залишилися практично без зміни. Істотні зміни до кінця аналізованого періоду відбулися в структурі джерел. Так, якщо на початок року власні джерела складали 47,4%, те до кінця 60,1 %, позикові ж джерела складали на початок року 52,6 %, а до кінця 39,1 %. При цьому відбулося погашення довгострокових кредитів банків на 5 728,8 тис.грн. Скорочення позикових засобів свідчить про роботу підприємства в умовах формування ринкової економіки, тому що по короткострокових кредитах високі процентні ставки, що спричиняє помітне подорожчання продукції. Для підприємств, що функціонують в умовах розвитих ринкових відносин, нормальним положенням, що забезпечує досить стабільне фінансове положення в очах інвесторів і кредиторів, вважається відношення власних джерел до загальної їхньої суми на рівні 60 %.

Аналіз фінансової стійкості

Показники (коефіцієнти)На поч.1996На поч.1997На поч.19981.Коефіцієнт співвідношення позикового і загального капіталу (Кз1)0,620,530,402. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (Кз2)1,601,110,663. Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу ( Кз3)0,450,230,184. Коефіцієнт маневреності власних засобів ( Кмс)1,090,240,135. Коефіцієнт нагромадження зносу (Кни)0,330,530,546. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у загальній сумі засобів підприємства (Кр.ос)0,280,490,62 Ця ситуація може бути по-різному оцінена з погляду підприємства і зовнішніх суб'єктів аналізу. Наприклад, для банку переважніше більш висока питома вага власних засобів, тому що при цьому зменшується фінансовий ризик. Підприємства можуть бути зацікавлені в більшому залученні позикових засобів у тому випадку, коли доход від використання власних засобів вище рівня процентних ставок. В аналізованого підприємства на початок 1998 року коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів досить низький 0,18. Це значить, що кожну гривню довгострокових активів фінансувався з позикових джерел (якщо вони використовувалися по цільовому призначенню) на 18 коп. Коефіцієнт маневреності власних засобів на початок 1996 року складав 1,09 , то на початок1998 року 0,13. У світовій практиці вважається доцільним здобувати оборотні матеріальні засоби за рахунок короткострокових кредитів, тому що оборотні кошти повинні приносити більший доход, чим плата підприємців за кредит. Власний же капітал можна направити на формування оборотних коштів, але це вважається неефективним (недоходним). Вільні засоби краще направити в іншу область підприємництва для одержання додаткового доходу. У цілому коефіцієнти нагромадження амортизації (зносу) і реальної вартості майна свідчать про наявність

скачать реферат
1 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /