Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

і кредиторської заборгованості; - наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних; - аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних випадках можна використовувати також іншу потрібну інформацію. Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується насамперед бухгалтерський баланс.

В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття активу і пасиву відповідно до умов ринкової економіки. Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Пасиви - це обов'язки підприємства за позичками і кредиторською заборгованістю, погашення яких приведе до зменшення вартості майна або доходів, що надходять. Перевищення вартості активів над пасивами складає вартість власних активів підприємства, яку відображають у пасиві звітного балансу в розділі власного капіталу. У першому розділі активу балансу відображена вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів. У другому розділі активу балансу розміщені дані про оборотні активи, що знаходяться у розпорядженні підприємства: запаси, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи. В третьому розділі активу балансу розміщені витрати майбутніх періодів. В першому розділі пасиву балансу відображена інформація про власний капітал підприємства. Тут розміщені дані про розмір статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу і вилученого капіталу. У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про забезпечення наступних витрат і платежів: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування. В третьому розділі пасиву балансу відображені дані про довгострокові зобов'язання: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання. В четвертому розділі пасиву балансу наведена інформація про поточні зобов'язання. Тут розміщені дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками та інші поточні зобов'язання. В п'ятому розділі пасиву балансу містяться відомості про доходи майбутніх періодів. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел.

Таблиця 1.1 - Вертикальний аналіз балансу.

ПоказникНа початок 1997рокуНа початок 1998 рокуЗміна1234АКТИВ1. Основні засоби та інші внеоборотні активиОсновні засоби48,962,3+13,4Інші внеоборотные активи0,73,6+2,9РАЗОМ49,665,9+16,32. Оборотні коштиЗапаси і витрати6,520,9+14,4Розрахунки з дебіторами36,113,2-22,9Кошти та інші активи7,80,0-7,8РАЗОМ50,434,1-16,3БАЛАНС100100ПАСИВ1.Власний капіталФонди власних засобів56,774,0+17,3Прибуток-9,3-13,8-4,5РАЗОМ47,460,1+12,82.Притягнуті засобиДовгострокові позички і позики13,713,3-0,4Короткострокові позички і позики1,72,7+1 На підставі результатів, ми спостерігаємо збільшення частки основних засобів, значне збільшення запасів. При різкому зменшенні дебіторської заборгованості частка коштів під кінець року говорить про те, що необхідно звернути особлива увага на раціональність використання коштів. Власний капітал має велика питома вага. Потрібно прийняти до уваги той факт, що в сучасних умовах наявність фондів не завжди означає фактичну наявність засобів, а лише можливість їхнього використання в зазначених напрямках. Негативну тенденцію має збільшення частки короткострокових кредитів. Залишається високої частка кредиторської заборгованості. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами чи росту зниження . Вартість основних засобів незначно зменшилася, тобто при амортизації сума придбання основних засобів не значна. Звертає увагу той факт, що відбулося зменшення суми довгострокових кредитів при одночасному збільшенні суми короткострокових кредитів, відбулося різке зменшення кредиторської заборгованості, тобто змінилася структура кредитного портфеля ОАО «Чексил».

Показники ліквідності на платоспроможності. Ліквідність це здатність перетворювати активи в гроші швидко та без втрати його ринкової вартості. короткотермінову майбутніхЦі витрати, як очікується, буде повністю списано на протязі одного року. Прикладом сплачені авансом орендні платежі; сплата страхового полісу; підписка на газети, журнали, періодичні та довідкові видання. періодів Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття) дає загальну оцінку ліквідності активів; показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 грн. поточні

Значення коефіцієнту, що дорівнює 2, свідчить про сприятливе становище ліквідності активів підприємства. практикоюТаким чином, якщо вартість активів знизиться наполовину, виручки, що залишиться, буде достатньо для погашення поточної заборгованості. Значення коефіцієнту поточної ліквідності в межах 1 ... свідчитьКритичним є значення, рівне 1. При значеннях коефіцієнту менше 1 підприємство має неліквідний баланс. характеризує ліквідності При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).

Орієнтовно нижнє значення цього коефіцієнта дорівнює 1. Але, ця оцінка має умовний характер. заборгованості ліквідних активів. Це низький показник для більшості галузей, але в роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невеликий тому, що більша частина грошових коштів вкладена в запаси. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткотермінових) зобов'язань може бути погашена негайно.

Теоретичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності не менше 0,2 ... 0,25. Чистий робочий капітал підприємства (Р„) це різниця між поточними активами та поточними зобов'язаннями. Наявність Р„ свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, воно іце має фінансові ресурси для розширення діяльності та здійснення інвестицій. Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку.

Аналіз показників ліквідності

ПоказникиНа початок 1996мНа початок 1997мНа початок 1998м12343.2.Коефіцієнт поточної ліквідності2,041,301,293.3.Коефіцієнт швидкої ліквідності1,571,130,503.4.Коэфициент абсолютної ліквідності0,0460,0020,002

Дані цієї таблиці свідчать

скачать реферат
1 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /