Strahovanie

ir zems apdrosinasanas notikumu skaits, tad izmaksas samazinas un premiju likme samazinas. Bruto premijas aprekinasana [9;14 ]. Par pamatu sis premijas aprekinasanai nem vera: 1. riska premiju, 2. izdevumus (uz katru polisi, pastavigas izmaksas, u.c. izmaksas), 3. komisijas naudu, 4. neparedzeto apstaklu ietekmi, 5. investiciju ienakumus. Bruto premija = riska premija+ izdevumi Risku veidi dzivibas apdrosinasana [9;1].

1. notiek nelaimes gadijums, sabiedribai jaatmaksa vairak neka ta bija planojusi, 2. palielinas cenas medicinas pakalpojumiem, 3. izmainas likumdosana, 4. konkurenti samazina premijas lielumu, 5. izmainas statistikas dati, palielinas negadijumu skaits, 6. medicinas zinatnes attistiba, palielinas sabiedribas izdevumus, 7. jaunas slimibas, 8. izmainas apdrosinasanas politika, 9. jaunas aprekinasanas metodes, jauni pakalpojumi. 2.1. Veselibas apdrosinasana. Pasaule medicina ir viena no dargakajam un dinamiskakajam nozarem. Ari Latvija notiek medicinas pakalpojumu sadardzinasanas. Palielinas modernu medicinisko aparaturu iegades un uzturesanas izmaksas. Valsts budzeta lidzekli nespej nosegt pieaugosas izmaksas, veidojas lidzeklu trukums un palielinas ta izmaksu dala, kas jasedz pasam pakalpojuma nemejam. Apdrosinasanas sabiedribas iedzivotajiem un to darba devejiem saka piedavat veselibas apdrosinasanas pakalpojumus. Sis veselibas apdrosinasanas piedavajums ir izstradats ta, lai aptvertu to visu mediciniskas aprupes pakalpojumu loku, kas butisks darba devejam - profilaktiskas apskates, vakcinacijas, mediciniska apskate jau pec apdrosinasanas liguma noslegsanas (iepazisanas ar izveleto gimenes arstu un veselibas parbaude), neatliekama mediciniska palidziba, mediciniskais transports, diagnostikas un arstniecibas pasakumi doktoratos un medicinas centros, operacijas, paaugstinata komforta apstakli stacionaros, atlaides zobarstniecibai, apmaksatas sporta nodarbibas peldbaseinos un trenazieru zales, darbinieku gimenes loceklu veselibas apdrosinasana. No darba nemeju puses ir svarigi, lai darba devejs nodrosinatu tadas socialas garantijas, ka veselibas apdrosinasana. Turklat ari darba deveji arvien biezak parliecinas par to, ka izdevigak ir laikus parupeties par savu darbinieku veselibu. Veselibas apdrosinasana ir brivpratiga apdrosinasana, paredzot segt maksajumus par apdrosinatiem sniegtajiem arstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus nenodrosina valsts no obligatas veselibas apdrosinasanas lidzekliem. Atbilstosi katras polises vertibai tiek atbilstosi segti klienta izdevumi [17;1]. Piemeram apdrosinoties un iemaksajot premiju 500 Ls vertiba apdrosinasanas sabiedriba apmaksas pilnu veselibas aprupi arstejoties pie gimenes arsta ambulatora arstniecibas iestade, kurai ir jabut ligumattiecibas ar apdrosinasanas sabiedribu, AAS apmaksas ambulatoros mediciniskos maksas pakalpojumus, zalu iegadi. Polise paredz ari pakalpojumus, kuri netiks apmaksati. Ja klients apdrosinas, tad tiks apmaksati sadi pakalpojumi: · pacienta iemaksa poliklinika, · arstesanas stacionara, · arsta majas vizite, · planveida operacijas, · injekcijas, procedura, izzinas, · vakcinas, · med. iegade, · zobarstnieciba. Atmaksasanas lielums ir atkarigs no polises gada cenas. Apdrosinoties klientam ir iespejams sanemt daudzus mediciniskos pakalpojumus letak, kas ir diezgan izdevigi gan pasam klientam, gan arstniecibas iestadei. Citas apdrosinasanas sabiedribas piedava apdrosinaties pret nelaimes gadijumiem, ievainojumiem, apsaldejumiem, apdegumiem, saindesanos, pret parejosu vai paliekosu darba speju zudumu. 2.2. Arstu profesionalas atbildibas apdrosinasana. Tas ir veids ka ikviens arsts var apdrosinat iespejamos zaudejumus, kas var rasties tresai personai sakara ar kludainu profesionalo darbibu [7;3]. Saskana ar likumu “ Par prakses arstiem” (stajas speka ar 1997. gada 22. maiju), profesionalas atbildibas apdrosinasana ir obligata prakses arstiem, 1998. gada minimala apdrosinasanas summa bija 1000 Ls, tacu brivpratigi var apdrosinaties jebkurs sertificets specialists. Var apdrosinat savu profesionalo atbildibu, ari prakses arsta vadiba stradajoso nesertificeto arstu profesionalo atbildibu. Apdrosinasanas sabiedriba atlidzina zaudejumus pacientam, ekspertizu izdevumus, kas saistiti ar pretenzijas izskatisanu, arstniecibas personas izdevumus. Maksa par apdrosinasanu ir atkariga no ta pie kadas riska grupas konkratas specialitates arsts pieder. Apdrosinasanas premiju iemaksas nav augstas, piemeram, ja klients velas apdrosinat savu profesionalo atbildibu 1000 Ls apmera, tad premija ir 20 Ls. 2.3. Nelaimes gadijumu apdrosinasana. Neviens nav pilniba pasargats no dazadiem nelaimes gadijumiem, kas ikdienas neparedzeti var notikt gan darba, gan atputa. Nelaimes gadijumu apdrosinasana ir veids, kas tiek piedavats gan privatpersonam, gan ari uznemumiem, un paredz atlidzibu par nelaimes gadijumu rezultata iegutajam traumam, invaliditati vai navi. Apdrosinasanas sabiedribas piedava klientiem iespeju pasam izveleties nepieciesamo teritorijas segumu. Tas var but gan Baltijas valstis, gan Eiropa, gan ari visa pasaule. Apdrosinasana neattiecas uz: 1. nelaimes gadijumiem, kuru tiess vai netiess celonis ir kars vai kuri notikusi iekseju nekartibu rezultata, 2. kodolenergijas tiesas vai netiesas iedarbibas rezultata, 3. apstarojumi, 4. saindesanas. Ja nelaimes gadijuma bridi apdrosinatais ir sasniedzis pensijas vecumu, tad apdrosinasanas atlidziba tiek izmaksata pensijas veida. Apdrosinasanas atlidzibas apmers ir atkarigs no nelaimes gadijuma specifikas. Ja nelaimes gadijums ir radijis kaitejumu vairakam fiziskam personam, tad izmaksajama summa nedrikst parsniegt 100% no atlidzibas summas. Ja uz nelaimes gadijuma rezultata kaitajumu veselibai atstajusas savu ietekmi agrakas slimibas, tad apdrosinasanas atlidziba tiek attiecigi samazinata, ja si dala vismaz sastada 25% . Ja pec nelaimes gadijuma iestasanas nav izpilditi visi pienakumi, kuri ir attiecinami uz apdrosinajuma nemeju, tad apdrosinatajs ir atbrivots no atlidzibas izmaksas. Mediciniskas izmaksas, kas radusas apdrosinatajam, lai pamatotu tiesibas pieprasit atlidzibu, sedz apdrosinatajs. 2.4. Celojumu mediciniska apdrosinasana. Dodoties arzemju celojuma, ir izdevigi apdrosinat iespejamos izdevumus par neatliekamiem mediciniskiem pakalpojumiem peksnas saslimsanas vai traumas rezultata, ka ari izdevumus par repatriaciju. Celojumu mediciniska apdrosinasana ir obligata, dodoties uz Vaciju, Franciju, Spaniju, Portugali, Belgiju, Niderlandi un Luksemburgu. Apdrosinasana sedz sapratigus neplanotus izdevumus par viesnicas numura apmaksu, gaisa sanitara transporta iri, ka ari izdevumus par mirstigo atlieku transportesanu uz pastavigo dzives vietu. Par atbilstosu papildus samaksu ir iespejams apdrosinaties aktivas atputas laika kapjot kalnos, slepojot, braucot ar velosipedu utt. Var ieteikt papildus apdrosinaties nelaimes gadijumam, kad tiek atlidzinats par paliekosu invaliditati. Apdrosinasanas summa uz Eiropas valstim ir 60000 ASV dolaru,

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7
Рефераты / Страхование /