Strahovanie

“APDROSINASANAS UZRAUDZIBAS INSPEKCIJA”. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku un katram atseviskam apdrosinasanas veidam. 1. pielikuma redzams kadas licences ir izsniegtas Latvijas apdrosinasanas sabiedribam. Apdrosinasanas tirgu drikst nodarboties vai ar nedzivibas apdrosinasanu vai ar dzivibas apdrosinasanu (vajag izveleties kaut ko vienu). Personu apdrosinasanas veidi ir dzivibas apdrosinasana, nelaimes gadijumu apdrosinasana un veselibas apdrosinasana. Apdrosinoties, apdrosinajuma nemejs aizpilda ligumu Lai paaugstinatu drosibu ligumos ir japaredz: 1. sabiedribas tiesibas, 2. jaizsledz tas slimibas, kuras nevar izarstet vai kuras ir gruti izarstejamas, 3. stingrakus noteikumus polises turetajam, 4. jadefine precizi kados gadijumos tiks sanemta atlidziba, 5. parapdrosinat parakstitos ligumus. Nelaimes gadijumu un saslimsanas gadijumos nosakot premijas lielumu nem vera: 1. ekonomisko valsts stavokli, 2. marketinga strategiju. 3. statistikas datus, 4. polises turetaja ienakumus, 5. stradajoso un bezdarbnieku stavokli, 6. veselibas stavokli. Lielaks risks, lielaka varbutiba saslimt, lielaks premijas apjoms. Klients aizpildot ligumu sniedz sada veida informaciju [9; 6]: 1. vards, uzvards, 2. vecums, dzimums, 3. liguma veids, 4. premija, 5. alkohola lietosanas, pipesanas paradumi, 6. klienta arsta adrese, 7. slimibu vesture, pasreizejais stavoklis, 8. gimenes slimibu vesture. Aprekinot premiju ir janem vera ne tikai attiecigaja nodala pieminetie faktori, bet ari citu apdrosinasanas sabiedribu izstradata aprekinu sistema, klientu piesaistisanas veidi. Zinot vairak informacijas par citam sabiedribam, uznemums ir konkuretspejigaks. Svarigi ari savlaiciji veidot uzkrajumus un rezerves lai pasargatu uznemumu no neparedzetiem zaudejumiem.

1. Nedzivibas apdrosinasanas tirgus (risku apdrosinasana) Premijas veidi nedzivibas apdrosinasana: viens no vieglak aprekinamiem veidiem ir riska premija. Riska premija ir iemaksa, kura nosedz tikai sagaidamas izmaksas. Riska premija neietver izdevumus, komisijas naudu. Riska premija = sagaidamais pieteikumu biezums * sagaidamas izmaksas uz 1 pieteikumu. Premiju nosaka nemot vera ieprieksejo gadu statistikas datus. Pieteikumu biezumu nosaka: iepriekseja gada pieteikumu skaitsiepriekseja gada polisu skaitsPremijas likmes noteiksana balstas uz datu un faktu analizi, it ipasi pagatnes ligumos noteikto premiju lielumu un to lielumu ietekmejosiem faktoriem [9; 10]. Ja dati ir neprecizi un neatbilstosi, tad aprekinatas premijas bus nepareizas. Piemeram, ja premijas lielums bus noteikts parak liels, tad sabiedriba var zaudet savu apdrosinasanas tirgus dalu, pazaudet klientus. Pelna samazinasies. Var rasties zaudejumi, ja uznemums nenoslegs pietiekami daudz ligumu, lai segtu vismaz pastavigas izmaksas. Ja premijas lielums ir parak zems, tad pelna samazinasies, radisies lieli zaudejumi, netiks segtas pastavigas izmaksas. Lai izvairitos no ta, tad ir jabut attiecigajam cenu noteiksanas metodem un precizai, pareizai datu ievadisanas sistemai, agentu pieredzei. Tikai tadas prasibas var garantet pareizu premiju noteiksanu ari nakotne. Latvijas nedzivibas tirgus attistibu pedejos cetros gados var redzet 2. pielikuma. 1.1.Sauszemes transportlidzeklu ipasnieku civiltiesiskas atbildibas obligata apdrosinasana [2;1]. Apdrosinajuma nemejs ir transportlidzekla ipasnieks vai likumigs ta lietotajs. Ligumu sledz ar jebkuru ricibspejigu personu. Ligumu var noslegt no 15 dienam lidz 1 gadam vai uz paris dienam. Premiju nosaka atkariba no transportlidzekla veida, tipa, piederibas, lietosanas merka, transportlidzekla pilnas masas. Apdrosina pret sada veida riskiem: 1. celu satiksmes negadijumiem, 2. veselibai nodaritiem zaudejumiem cietusai personai, 3. mantas zaudejumiem, 4. videi nodaritiem zaudejumiem. Apdrosinasanas premiju lielumu noteiksanas faktori: 1. Apdrosinasanas premiju samazina lidz 50%, ja apdrosinasana bijusi speka 12 menesus pirms liguma slegsanas un saja laika ipasnieks neizraisija celu satiksmes negadijumu. 2. Apdrosinasanas premiju samazina par 40 % invalidiem. Premiju samazinajums nedrikst parsniegt 50 % no apdrosinasanas premijas lieluma. 3. Premiju palielina par 200 %, ja pedejos 12 menesos pirms jauna liguma slegsanas transportlidzekla ipasnieks izraisijis kaut vienu celu satiksmes negadijumu, 4. par 300%, ja izraisijis negadijumu apreibinosu vielu iespaida. Apdrosinasanas sabiedriba atlidzina zaudejumus, kuri nodariti tresajai personai limita robezas, parejo sedz negadijuma izraisitajs. Apdrosinasanas sabiedriba sedz veselibai nodaritos zaudejumus sados apmeros: 1. par cietusa arstesanu un parejosu darbnespeju sedz lidz 2000 Ls par katru personu; 2. par darbnespeju paliekosu zudumu ar atbildibas limitu pensijam lidz 400 Ls katrai personai; 3. sakara ar navi 400 Ls, atbildibas limitu pensijam 400 Ls par apgadajamajiem. Sabiedribu izmaksatas atlidzibas par cietusa veselibai nodaritajiem zaudejumiem ir maz. 1.2.Transportlidzekla ipasnieka civiltiesiskas atbildibas brivpratiga apdrosinasana. Notiekot negadijumam, kuros zaudejumi parsniedz obligatas apdrosinasanas atbildibas limitu, personai nebus jaatmaksa virslimits. Klients pats var izveleties apdrosinasanas atbildibas limitu, ka ari periodu uz kadu noslegt ligumu. Apdrosinasanas riski: [18;1] 1. celu satiksmes negadijums nobraucot no cela, apgazoties, kritot , iebraucot bedre; 2. dabas katastrofa atlidzina zaudejumus transporta lidzeklim, kam zaudejumi ir radijusies no zibens, vetras, krusas, pludu, akmenu nogruvumu darbibas. 3. ugunsgreks, 4. vandalisms, 5. zadziba. Loti izdevigi ir tas, ka ligumu var parregistret uz jauna ipasnieka vardu, saglabajot iepriekseja ipasnieka tiesibas, kas nav atlauts OCTA. Apdrosinasana darbojas Latvijas teritorija vai arpus tas. Atlidzibas veidi: 1. tranaportlidzekla aizvietosana, 2. remontu darbu apmaksa, 3. naudas samaksa. Apdrosinasanas sabiedriba nosaka maksimalo limitu, par kadu ta ir ar mieru apdrosinat, piem. AAS BALTAI maksimali pielauts limits ir 500 000 Ls. 1.1. tabula Atbildibas limits atkariba no iemaksatas apdrosinasanas premijas AAS BALTA Apdrosinasanas premijasTransportlidzekla veidsAtbildibas limits1 menesisKatrs nak. menesis1 gadsVieglie automobili200025500055100001567550000187.290500000249.6120Atbildibas limits tiek piedavats papildus obligatajai apdrosinasanai. Piemeram, klients apdrosinajies uz 1 gadu, iemaksajot apdrosinasanas premiju 25 Ls vertiba, vina vieta sedz izdevumus, kuri neparsniedz 2000 Ls, ieprieks sedzot obligato apdrosinasanas limitu. Premiju likmes mainisies atkariba no AAS. 1.3. Apdrosinasana nelaimes gadijumiem transporta. Vaditaja un pasazieru apdrosinasana nelaimes gadijumiem paredz atlidzibu izmaksu sakara ar nelaimes gadijumu - peksnu, negaiditu, no apdrosinatas personas gribas neatkarigu notikumu, kas apdrosinatajai personai radijis miesas bojajumus bridi, kad ta ir atradusies polise noraditaja transporta lidzekli. Apdrosinasanas sabiedribas piedava apdrosinasanu nelaimes

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Страхование /