Лекции по статистике

можуть бути простими, груповими і комбінаційними. Простими називаються такі таблиці, в підметі яких міститься перелік об'єктів, адміністративних і територіальних одиниць або ряд періодів, дат, охарактеризованих числовими показниками. Прості таблиці є найбільш поширеними. Групові таблиці це таблиці, підмет яких містить одиниці досліджуваного об'єкту, згрупованих за певною суттєвою ознакою. Комбінаційні таблиці це таблиці, в яких підмет побудований за двома і більше ознаками. Приклад комбінаційної таблиці. Групування банків України за величиною статутного фонду на 1 березня 1999 року.Розмір статутного фондуПрибутковість ативівКількістьПитома вагаІнші ознаки5,0 7,51,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,02 1 511 23 11Разом8457,5 10,01,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,07 2 310 25 20Разом1255В цілому по сукупності20100 Правила складання таблиць: 1) Таблиця повинна бути компактною і мати тільки ті вихідні дані, які безпосередньо відображають досліджуване явище. 2) Заголовок таблиці, назви граф і строчок повинні бути зрозумілими, чіткими, лаконічними і закінченими. 3) В графах допускаються скорочення тільки при необхідності. 4) Таблиця повинна бути замкнута і мати підсумкову строку. Ця підсумкова строка може знаходитись на початку таблиці. 5) Показники, що характеризують один одного, повинні міститися поруч. 6) Графи нумерують арабськими цифрами, підмет латинськими літерами. 7) Якщо явище повністю відсутнє, то в клітинки, де має бути його кількісне значення ставиться тире. Якщо дослідник не може знайти відомості про певне явище, то в клітинку ставиться три крапки, або "н.в." немає відомостей. Якщо дана клітинка не заповнюється, то в неї ставиться хрестик чи зірочка.

За видами групування таблиці можуть бути типологічні, структурні і аналітичні (див. минулу лекцію щодо видів групування).

Абсолютні і відносні величини План. 1. Поняття, види і одиниці виміру абсолютних величин. 2. Поняття і одиниці виміру відносних величин. 3. Ціль, призначення і види відносних величин. 4. Способи розрахунку відносних величин.

Абсолютні величини (або абсолютні статистичні величини) виражають обсяги, розміри та рівні процесів і явищ. Вони поділяються на індивідуальні та сумарні. Індивідуальні виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць сукупності, а сумарні характеризують величину тієї чи іншої ознаки усіх одиниць сукупності або окремих її груп, і отримуються в результаті підсумування індивідуальних значень. Абсолютні величини можуть бути виражені в натуральному вигляді (тони, кілометри, кілометри), в умовно-натуральному (в перерахунку на якусь умовну одиницю: умовне паливо, тощо), трудові (людино-години, людино-дні), комплексні (тоно-кілометри) і вартісний (в грошових одиницях) Абсолютні статистичні показники можуть бути моментні і інтервальні. Моментні показники неадитивні, а інтервальні адитивні.

Відносні величини це статистичні показники, які виражають кількісне співвідношення між явищами суспільного життя. Це узагальнюючий показник, який дає міру співвідношення двох порівнювальних абсолютних величин, одна з яких береться з базового рівняння (називається базовою величиною), а ту, яку порівнюють з базовою порівнювальна. Якщо абсолютна величина показує, на скільки певне явище більше, то відносна величина показує в скільки разів це явище більше. Відносна величина може бути виражена коефіцієнтом, або може бути виражена в процентах, промілях і децепромілях. Коефіцієнт: k = а1/а2 (в скільки разів явище а1 більше/менше явища а2) Темп зростання Тзр. = k * 100% (у відсотках) Темп приросту Тпр. = Тзр. 1(або 100%)

До відносних величин відносяться: відносна величина планового завдання, відносна величина динаміки, відносна величина структури, відносна величина координації, інтенсивності розвитку і порівняння.

Промілі використовуюся переважно в демографічній статистиці. Вони розраховуються так, як і відсотки але на 1000 одиниць сукупності. Позначаються: 1000 0/00

Відносна величина планового завдання характеризує відношення величини показника, встановленої на плановий період, до величини показника, досягнутої до планового періоду або до якоїсь норми, стандарту, еталону.

Відносна величина виконання плану це така відносна величина, Яка характеризує виконання плану за певний період.

Відносна величина динаміки це відносна величина, яка показує відношення досягнутого рівня розвитку явища до рівня, який існував до того, або відносно еталона, норми, стандарту. Характеризує розвиток явища в часі і просторі.

Між відносними величинами планового завдання, виконання плану і динаміки існує співзалежність:

Відносними величинами структури називають такі величини, які характеризують відношення частки до цілого.

Відносні величини координації характеризують співвідношення між складовими частинами цілого.

Відносна величина інтенсивності розвитку характеризує ступінь поширення явища в певному середовищі. Наприклад, коефіцієнт смертності: де-середньостатистична кількість померлих. Коефіцієнт народжуваності:

Відносна величина порівняння показує співвідношення одноіменних величин, що стосується різних об'єктів, різних територій, але за той же самий період. Наприклад, населення м.Києва 3,5 млн. чол., населення Москви 10,5 млн. чол. Отже населення Москви в 3 рази більше за населення Києва.

Середні величини. Середня величина це узагальнюючі показник, які характеризують рівень варіруючої ознаки в якісно однорідній сукупності. Сукупність, яку ми збираємося характеризувати середньою величиною повинна бути: 1) якісно однорідною, однотипною; 2) складатися з багатьох одиниць. Середні величини можуть бути абсолютними або відносними залежно від вихідної бази. Середні можуть бути прості і зважені. Найбільш простим видом середніх величин є середньоарифметична проста: , де n кількість одиниць сукупності, x варіруюча ознака.

Вона застосовується в тому випадку, коли у нас варіруюча арифметична ознака має різні значення, і є незгруповані дані.

Якщо ж ми маємо згруповані дані, або варіруюча ознака зустрічається декілька раз, то застосовується середня арифметична зважена. , де x варіруюча ознака, f абсолютна кількість повторення варіруючої ознаки.

Середня гармонічна (гармонійна). ФірмиВихідні даніРозрахункові даніСередня зарплата на 1 робітника, грн.Фонд заробітної плати, тис. грн.Середня кількість робітників, чол.11302732100 2150330220031202882400Разом8916700

де x середня кількість робітників w середня заробітна плата.

Середня гармонійна зважена застосовується тоді, коли ми маємо загальний обсяг і індивідуальні значення, але не маємо кількості індивідуальних значень. Середні величини (продовження). Приклад №1. Використання середньої гармонічної. Автомобіль проїхав певну відстань (візьмемо її за 1) зі швидкістю 40 км/год. Назад він повертався зі швидкістю 60 км/год. Яка ж його середня швидкість? Для розрахунку використаємо середню гармонічну просту:

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя
Рефераты / Статистика /