Лекции по статистике

визначається одиниця спостереження. § Одиниця спостереження це той первинний елемент об'єкту дослідження, який є носієм інформації, за допомогою якої збираються необхідні статистичні дані. Одиниці спостереження слід відрізняти від одиниці сукупності. Якщо одиниця спостереження це носій інформації, то одиниця сукупності це носій ознаки. Інколи вони співпадають (наприклад, перепис населення).

Після визначення одиниці спостереження, переходимо до визначення програми переліку питань або ознак, на які повинні бути отримані відповіді в процесі дослідження. Оформлюється цей перелік питань у вигляді бланку, формуляру чи анкети.

2) організаційна частина. Ця частина вказує: - місце де безпосередньо реєструються ознаки окремої одиниці сукупності в статистичних формах; - час це той час, до якого відносяться дані зібраної інформації (наприклад, сезон при дослідженні в сільському господарстві). Важливість цього показника в тому, що ми маємо досліджувати об'єкт в його звичайному стані; Час може бути об'єктивним і суб'єктивним. Об'єктивний час це момент чи період часу, до якого відносяться зібрані дані. Суб'єктивний час це дата або період, протягом якого збирають дані. Наприклад, при складанні платіжного балансу країни за 1998 рік, об'єктивний час:1.01.1998 31.12.1998, суб'єктивний час: 10.01.1999-17.01.1999 (якщо інформація збиралась у цей проміжок часу) Існує також критичний момент спостереження момент часу, на який припадає реєстрація відомостей. Наприклад, при переписі населення у 1984 році реєстрація була проведена в ніч з 11 на 12 січня (критичний момент), в той час, як суб'єктивний час дорівнював 1 тижню (12 19 січня). - хто буде проводити: органи державної статистики, окремі установи, інститути, лабораторії чи окремі люди; визначаються їх права і обов'язки); - строк проведення початок і кінець збору інформації; - графік проведення; - матеріально-технічну базу; - форми, способи і види статистичного спостереження.

Існує дві форми статистичного спостереження: 1) Статистична звітність це головна форма статистичного спостереження, за її допомогою статистичні органи отримують необхідні дані у вигляді звітних документів, які встановлюються законодавством. Ці дані можуть бути періодичними (річна, піврічна, квартальна, щомісячна, щотижнева, щоденна). Статистична звітність може бути загальнодержавна і відомча. Відомча звітність може мати окремі бланки, не схожі на загальнодержавні, носити закритий характер. 2) Спеціально організоване статистичне спостереження проводиться з метою отримання додаткових даних чи відомостей, які відсутні в звітності, або з метою їх перевірки. Прикладом може бути перепис населення, перепис обладнання тощо. Популярності сьогодні набуває моніторинг спеціально організоване статистичне спостереження за станом явищ, об'єктів і процесів сукупності, які характеризуються суспільно-політичними, суспільно-економічними індикаторами (переважно це ціни, індекси, рейтинги). Види статистичного спостереження. - за часом проведення: одноразове, періодичне і поточне. Поточне (безперервне) спостереження спостереження, яке здійснюється в часі безперервно коли факти, події і явища реєструються в момент їх виникнення. Прикладом може бути реєстрація шлюбів, розлучення інші операції органів запису громадських актів. Одноразові і періодичні спостереження відносяться до групи так званих переривчастих спостережень коли факти реєструються в певні проміжки часу. Прикладом одноразового спостереження може бути перепис населення, періодичного перепис обладнання, залишків сировини і матеріалів.

- за охватом елементів сукупності або за повнотою охоплення одиниць спостереження: суцільне і несуцільне. Суцільне спостереження це таке спостереження, при якому реєстрації підлягають всі одиниці сукупності. Несуцільне спостереження лише певна частина одиниць сукупності підлягає реєстрації. Несуцільне спостереження може бути: а) вибірковим таке спостереження, при якому сукупність фактів характеризується за деякою частиною, відібраною випадково; б) спостереження основного масиву полягає в тому, що з усієї сукупності одиниць вивченню підлягає переважна їх частина. в) монографічне спостереження передбачає детальний опис невеликої кількості або окремих одиниць сукупності, які можуть вважатися типовими. г) анкетне спостереження заключається в тому, що певному колу осіб роздається (розсилається анкета) з проханням заповнити і повернути її. Анкетування носить добровільний характер, тому часто намагаються зацікавити респондента, щоб отримати від нього відповідь. Проте ступінь повернення анкет дуже низька: близько 40%. Способи одержання інформації. 1) Безпосередній облік фактів використовується тоді, коли ви маєте безпосередній доступ до фактів. 2) Документальний отримання інформації через документи первинного обліку; 3) Опитування інформація отримується у вигляді відповіді на поставлене запитання. Опитування може бути: - експедиційне (усне) реєстратори заповнюють формуляри спостереження і водночас перевіряють правильність відповідей і їх вірогідність; - самореєстрація респонденти самі записують відповіді в статистичних формулярах; недоліком такого способу є велика кількість помилок; - кореспонденція спеціальні дописувачі заповнюють формуляри згідно з інструкцією і передають відомості до статистичних органів. Кореспонденти бувають добровільні чи платні. Прикладом може бути нагляд за якістю продукції; - анкетне; - явочне респонденти самостійно з'являються до органів статистики і повідомляють дані про себе. Прикладом може бути постановка на облік у військкоматі, оформлення шлюбів. Помилки спостереження. Можуть бути помилками репрезентативності і помилками реєстрації. Помилки репрезентативності це помилки, пов'язані з неправильним вибором типових представників сукупності, тобто коли сукупність представлена нетиповими представниками. Помилки реєстрації бувають випадковими і систематичними. Систематичні помилки це постійна зміна статистичних даних. Систематичні помилки можуть бути навмисними і ненавмисними.

Для запобігання помилкам перш за все здійснюється зовнішній контроль статистичного формуляру правильність заповнення, відповідність даних запитанням тощо. Потім здійснюється логічний контроль співставлення відповідей на взаємозв'язані питання. Потім проводиться арифметичний контроль він дозволяє перевірити правильність кількості взаємозв'язаних одиниць сукупності.

Зведення і групування статистичних даних. План. 1. Суть статистичного зведення і групування. 2. Задачі і види групувань. 3. Ряди розподілу. 4. Статистичні таблиці. Статистичне зведення. Другою стадією статистичного дослідження є статистичне зведення і групування, оскільки після збору даних, ми повинні їх звести, згрупувати для обробки. § Зведення це комплекс послідовних операцій по узагальненню конкретних поодиноких факторів, які утворюють сукупність, для виявлення типових рис і закономірностей, що належать досліджуваному явищу в цілому. - Зведення може бути просте

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
Рефераты / Статистика /