Лекции по статистике

первинними і вторинними. Первинні варіанти характеризують одиницю сукупності в цілому: абсолютні значення, вимірені, розраховані. Вторинні варіанти (похідні, розрахункові) дані, що не можливо перевірити тому що вони взяті з певних джерел.

По відношенню до об'єкту кількісні ознаки можуть бути прямими і непрямими. Прямі характеризують об'єкт дослідження безпосередньо (вік осіб, кількість присутніх в аудиторії) Непрямі ознаки, що не належать безпосередньо досліджуваному об'єкту (чи сукупності), а які належать іншій сукупності, що входить в дану.

За характером варіації кількісні ознаки можуть бути дискретними (перервні), безперервними; а якісні багатоваріантними, альтернативними. Дискретні ознаки, виражені окремими цілими числами, без проміжних значень. Безперервні ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел. Багатоваріантні перш за все характеризуються рангами (шкалою рангів) від більшого до меншого (напр. дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий). Альтернативні взаємовиключаючі значення: так-ні, позитивне-негативне.

По відношенню до часу ознаки можуть бути інтервальні і моментні. Інтервальні це ознаки, які характеризують результат процесів. Моментні характеризують об'єкт в певний момент часу. § Адитивність підсумовувати, складати.

В залежності між зв'язку між ознаками вони бувають факторними і результативними. § Та ознака, яка впливає на іншу, називається факторною. Та ознака, яка підлягає впливу, називається результативною. Наприклад: від рівня кваліфікації робітника залежить його продуктивність. Тут кваліфікація робітника є факторною ознакою, а продуктивність результативна. В свою чергу від продуктивності залежить заробітна плата. Тут продуктивність вже стала факторною ознакою, а заробітна плата результативна.

§ Статистичні показники це число в сукупності з набором ознак, що характеризують обставини, до яких вони відносяться, що, де, коли, і яким чином підлягають вимірюванню. § Статистичний показник це кількісна характеристика соціально-економічних явищ і процесів в умовах якісної визначеності.

§ Статистичні дані це сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або обробки даних.

§ Статистична закономірність це закономірність, в якій необхідність пов'язана в кожному окремому явищі з випадковістю, і лише в сукупності явищ виявляє себе як закон.

§ Система статистичних показників це сукупність статистичних показників, які відображають взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами. Метод статистики. Методологічною основою статистики є: 1) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до вивчення явищ природи і суспільства; 2) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу; 3) системний підхід; 4) основи економічної теорії; 5) специфічні, властиві лише статистиці, методи (статистичне групування, зведення і групування, середні, узагальнюючі і аналітичні показники, індекси, вибірковий метод, балансовий метод, регресійно-кореляційний метод і т.д.).

Будь-яке статистичне дослідження має 4 етапи: 1) статистичне спостереження збір даних шляхом первинного (вимірення, опитування, підрахування) або вторинного збору; 2) зведення і групування даних та результатів спостережень; 3) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні); 4) аналіз. Всі ці чотири етапи об'єднуються єдиним метою дослідження.

Статистика це багатогалузева наука. Вона складається з окремих розділів і підрозділів: 1) загальна теорія статистики розглядає загальні поняття, категорії, принципи і методи кількісного виміру соціальних явищ і процесів; 2) економічна статистика вивчає процеси суспільного виробництва, розподілу і споживання; 3) соціально-економічна статистика вивчає добробут, культуру народу, загальну відмінність груп народу; 4) галузева статистика вивчає відповідні галузі: фінансова статистика, статистика будівництва, статистика матеріального виробництва тощо. Інколи окремо виділяють демографічну статистику (вивчає населення), але найчастіше вона входить до економічної статистики.

Функції статистики: 1) пізнавальна функція статистика вивчає кількісне співвідношення і взаємозв'язки, встановлює закономірності розвитку; 2) контрольно-організаційна функція; 3) керуюча функція на основі наявних даних проводиться планування і керування.

Завдання статистики див. Закон України "Про державну статистику". Семінар №1. Тема 1 і 2. Див. План лекцій. Додатково: 1. Завдання статистики. 2. Організація статистики в Україні. 3. Організація статистики за кордоном.

Контрольна робота по термінології (10-12 питань основних визначень).

Статистичні спостереження. План. 1. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. 2. План статистичного спостереження. 3. Види і способи статистичного спостереження. 4. Помилки спостереження і контроль вірогідності за ними.

Статистичне спостереження є першим етапом статистичного дослідження. Він є дуже важливим, бо від отриманих результатів буде залежати подальший хід дослідження. Інформація, отримана шляхом статистичного спостереження повинна: 1) бути достовірною; 2) носити масовий характер (значення повинні носити узагальнюючий характер на якомусь великому масиві, адже статистика це спостереження саме за масовими явищами і процесами); 3) бути порівняльною (вираженою в таких одиницях виміру, які роблять можливим її порівняння з аналогічною інформацією). § Статистична інформація це сукупність статистичних даних, що відображають соціально-економічні процеси і використовуються в процесі управління економікою. Статистична інформація це первинний статистичний матеріал, який формується в процесі статистичного спостереження, групується, аналізується, узагальнюється і на основі якого робляться висновки.

§ Статистичне спостереження це науково організований збір масових даних про явища та процеси, які відбуваються в суспільстві.

Спостереження не завжди буває статистичним (наприклад, спостереження за якістю продукції на ринку не є статистичним). Спостереження буде статистичним тоді, коли: 1) вивчаються статистичні закономірності (ті закономірності, які проявляються в масовому процесі у великої кількості одиниць сукупності) 2) ведеться реєстрація фактів, які заносяться у відповідні документи і підлягають подальшому аналізу.

Отже можна доповнити, що статистичне спостереження повинно бути: масовим, планомірним, мати певний характер повторюваності (одноразовим, періодичним або систематичним).

Будь-яке статистичне спостереження планується і проводиться за певним планом. План статистичного спостереження містить дві частини: 1) програмно-методологічна частина; Першим завданням у програмно-методологічній частині є мета дослідження. Далі необхідно визначити об'єкт дослідження (узагальнено можна сказати, що об'єктом статистичного спостереження є суспільні явища і процеси, які мають досліджуватися). По-третє,

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Статистика /