Валютно-фінансові операції

заявки передаються обліково-операційним працівникам для складання видаткових ордерів або супровідних відомостей на одержання цінностей обмінними пунктами. Для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів підготовка авансів може бути покладена на спеціально виділеного касового працівника. В цих випадках готівка і бланки суворої звітності видаються касовому працівникові, який здійснює підготовку грошових авансів, і зараховуються на його авансовий рахунок. Підготовлені видаткові ордери передаються завідуючому касою, а супровідні відомості в трьох примірниках - касовим працівникам, відповідальним за формування авансів. Доставка інкасаторських сумок з цінностями в обмінні пункти здійснюється інкасаторами. Після здачі сумок з цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, повертають в банк другі примірники супровідної відомості касовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряють наявність підписів працівників, що прийняли сумки, повноту приймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомості передаються обліково-операційним працівникам для списання сум виданих авансів з касових працівників, що формували сумки з цінностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів, які одержали аванси. Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформлені супровідні відомості. При їх відсутності на всіх примірниках супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який одержав цінності. Після закінчення операційного дня працівники обмінного пункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до кожної інкасаторської сумки з цінностями. При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті на інкасо і експертизу, запаковуються і відображаються у супровідній відомості окремо. Вкладання цінностей в інкасаторську сумку здійснюється з одночасною звіркою їх фактичної наявності з даними супровідної відомості. Перший екземпляр супровідної відомості вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під розписку на третьому примірнику супровідної відомості, завірену відбитком печатки інкасації. Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники зобов'язані: - вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на право одержання сумок з валютними та іншими цінностями, явочну картку, завірену печаткою установи банку, а також порожні сумки при їх наявності. Одночасно той, що здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків пломбірів, завірених установою банку, який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей; - записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів, літерами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цінностей в карбованцевому еквіваленті, кількість порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися; - співставити підписи інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні; - повернути інкасатору документи, які той пред'явив, і передати сумки з цінностями разом з другими примірниками супровідних відомостей. В тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержують грошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розписується на видаткових валютних ордерах. Доставка касира з цінностями на обмінний пункт здійснюється в супроводі озброєної охорони.

1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності При прийманні і обробці грошових білетів в іноземній валюті касові працівники установи банку зобов'язані слідкувати за їх справжністю і платіжністю, керуючись при цьому їх зразками, довідниками і інформаційними матеріалами, що видаються Національним банком України, Загальними правилами визначення ознак платіжності грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті. Грошові білети, що значаться в довідкових матеріалах по іноземній валюті вилученими з обігу, із настанням дати вилучення купівлі та прийому як платежу від громадян і організацій не підлягають, а мають прийматися на інкасо.

1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою

В Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності розглянуто запит щодо застосування норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) стосовно відображення у податковому обліку операцій, здійснюваних банками в іноземній валюті. При визначенні кінцевого фінансового результату операцій банків з іноземною валютою слід керуватися підпунктом 7.3.8 пункту 7.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", яким, зокрема для банків передбачено відмінний від інших платників податку податковий облік результатів операцій з іноземною валютою. Згідно з цим підпунктом при здійсненні операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за рішенням банку до складу валових доходів або валових витрат банку відносяться кінцевий фінансовий результат обмінних (конверсійний) операцій за результатами звітного періоду, який вираховується як сума фінансових результатів обмінних (конверсійних) операцій за результатами кожного банківського дня протягом такого періоду. Фінансовим результатом обмінних (конверсійних) операцій за результатами банківського дня є різниця між валовими доходами, отриманими (нарахованими) банком внаслідок продажу іноземної валюти протягом такого банківського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахованими) у зв'язку із придбанням іноземної валюти протягом такого банківського дня. Виходячи із вищенаведеної норми Закону, операцій з купівлі або продажу іноземної валюти, які здійснються за рішенням банку для власних потреб, пов'язаних із здійсненням статутної діяльності банку, включаючи господарські операції,повинні враховуватися при визначенні кінцевого фінансового результату від обмінних (конверсійних) операцій відповідно до підпункту 7.3.8 Закону. При здійсненні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти за дорученням та за рахунок клієнтів до валових доходів банку відносяться суми комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород, одержаних (нарахованих) банком у зв'язку із здійсненням таких операцій протягом звітного періоду, а до валових витрат - витрати банку, понесені (нараховані) у зв'язку із здійсненням таких операцій протягом звітного періоду.

Практичне завдання

1. Проаналізувати зміну офіційних курсів гривні до долара США (USD) , німецької марки (DEM) , євро\екю (EUR)\(ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року . Інформацію подати у вигляді таблиць, графіків ( із щоденними значеннями курсів ) та пояснень до них.

Зміна офіційного курсу гривні до німецької марки (DEM) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
Рефераты / Валютные отношения /