Бухгалтерский учет в торговле в Украине

матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами). У новому Плані рахунків немає рахунка, аналогічного старому рахунку 93 "Фінансування капітальних вкладень". Це викликане тим, що з 2000 року в бухгалтерському обліку не треба відображати джерела фінансування капітальних вкладень (прибуток, амортизація), як раніше це було передбачено Інструкцією № 139. Джерелами фінансування капітальних вкладень є: засоби державного бюджету; амортизаційний фонд підприємства; фонди економічного стимулювання (якщо їхнє створення передбачене статутом підприємства); прибуток підприємства; кредиту банку; позикові засоби; цільове фінансування і цільові надходження; часткові чи суми пай інших підприємств; засоби від продажу акцій під розширення, реконструкцію або модернізацію виробництва; внески засновників у статутний фонд. Державне фінансування капітальних вкладень як і раніше залишається одним з найважливіших джерел фінансування. За рахунок бюджетного фінансування здійснюються найбільш великому проекті, такі як збільшення виробничих потужностей підприємств і комплексів і створення ряду об'єктів основних невиробничих фондів, що є національним надбанням. Використання державних коштів як джерело фінансування жорстко контролюється насамперед Міністерством фінансів України і поруч інших міністерств і відомств. Якщо підприємство здійснює капітальні вкладення за рахунок бюджету, то в бухгалтерському обліку є свої особливості при відображенні. При виконанні робіт підрядним способом фінансування капітальних вкладень зараховується на баланс підприємства в міру здійснення оплат за зроблені на капітальні вкладення витрати і відбивається по кредиті рахунка у кореспонденції з дебетом рахунків 15, 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”. При виконанні робіт господарським способом - з дебетом рахунка 31 “Розрахунковий рахунок”. Цільове фінансування в бухгалтерському обліку відображається на рахунку 48 “ Цільове фінансування і цільові надходження”, призначений для обліку коштів, отриманих від інших фізичних та юридичних осіб. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, повязані з виконанням умов цільового фінансування. Отримані кошти на цільове фінансування капітальних інвестицій визнаються доходом протягом періоду корисного використання цих обєктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих обєктів. Тобто у разі фінансування капітальних вкладень сальдо рахунка 48 підлягає списанню на рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів” і вже після цього буде списуватися на доходи. Наприклад, підприємство отримало з бюджету на рахунок суму 100 тис. грн. для придбання обладнання. Згідно з новим Планом рахунків ця господарська операція буде відображена таким чином (табл. 2. )

Таблиця 2.

№ з/пЗміст операціїДебетКредитСума, тис. грн.1 2 345 1Отримані грошові кошти на поточний рахунок підприємства311 481000002.Перераховані кошти на купівлю обладнання371311120000

123453Відображена сума податкового кредиту з ПДВ641644200004.Надійшло обладнання на підприємство1523711000005Відображені розрахунки по податковому кредиту з ПДВ644371200006.Введені основні фонди в експлуатацію1041521000007Одночасно відображений дохід майбутніх періодів на суму цільового фінансування4869100000 Найбільший обсяг капітальних вкладень, здійснюваний підприємствами недержавної форми власності, фінансується за рахунок власних коштів таких підприємств. Оплата усіх видів витрат і витрат при капітальних вкладеннях, здійснюваних підприємствами за рахунок власних коштів, здійснюється з кредиту рахунка 31 “Розрахунковий рахунок”. При використанні власних засобів підприємств (амортизаційний фонд, фонди економічного стимулювання, прибуток і ін.) як джерело фінансування капітальних вкладень маються розходження при відображенні в бухгалтерському обліку в залежності від форми власності підприємства. Зарахування об'єктів на баланс таких підприємств відбивається проводкою по дебеті рахунка 10 “Основні засоби” і кредиту рахунка 40 “Статутний фонд”. Нерідкі випадки, коли підприємства для здійснення капітальних вкладень залучають кредити банків або позикові кошти небанківських організацій. У цьому випадку підприємство повинне укласти кредитний договір (кредитну угоду) з установою, що надає грошовий кредит. При цьому слід уточнити, що мова йде про фінансові кредити, статус яких визначений підпунктом 1.11.1 Закону про прибуток, - це грошові кошти, які надаються банком або небанківською фінансовою установою (далі - банком) у позику юридичній або фізичній особі на певний термін під відсоток. Такі кредити видаються банком за умови, що вони включені до ліміту капітальних вкладень і будуть відшкодовані за рахунок коштів, передбачених у фінансових планах підприємств, крім того, вони повинні бути використані суворо за цільовим призначенням - на капітальні вкладення. Кредитні договори по позиках на капітальні вкладення найчастіше належать до довгострокових, як і самі кредити. При будівництві обєктів, технічному переобладнанні, реконструкції або розширенні діючих підприємств термін кредитного договору нерідко відповідає нормативному терміну виконання будівельно-монтажних робіт. Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу. На рахунку 50 “Довгострокові позики” ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточними зобовязаннями. Приклад наведений в таблиці 3. Таблиця 3. №Зміст операціїДебет КредитСума, грн.123451Оплачений рахунок постачальника за рахунок оформленого кредиту631507200002Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 64116441200003Оприбутковані матеріальні цінності156316000004Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 644631120000

ІI. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. В дитячому будинку “ Малятко” , яке знаходиться на державному бюджеті, за січень 1999 року зареєстровані слідуючі господарські операції. 1. Надійшло фінансування на бюджетний рахунок нижчестоячого розпорядника кредитів 10 000000 грн. 2. Отримані в касу готівкові гроші з поточного рахунку у сумі 2000 грн. 3. Оплачені з бюджетного рахунку рахунки постачальників у сумі 700 грн. 4. Закриті використані кредити в кінці року на суму 3000 грн.

Бухгалтерський облік цих операцій , згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ від 10.12.99р. № 114 та Порядку його застосування від20.12.99р. за №890/4183, наведемо в таблиці4. Таблиця 4.

№Зміст операціїДебетКредитСума,грн.1.Надійшло фінансування на бюджетний рахунок нижчестоячого розпорядника кредитів

311,321

681

100000002.Отримані в касу готівкові гроші з поточного рахунку 301 311,321 20003.Оплачені з бюджетного рахунку рахунки постачальників

631

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /