Бухгалтерский учет в торговле в Украине

підприємства забезпечується застосуванням рахунків 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, а також рахунків класу 8 “Витрати за елементами”. При цьому використання рахунків класу 8 є обовязковим для субєктів малого підприємництва і для підприємств, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності. Торговельні ж підприємства можуть використовувати їх для узагальнення інформації про витрати за елементами затрат з одночасним списанням цих затрат на рахунки витрат класу 9, тобто застосовувати рахунки класу 8 як транзитні. Витрати, які враховуються на рахунках 92” Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності” списуються безпосередньо на рахунок 79 “Фінансові результати”. Рахунок 79 “Фінансові результати” займає особливе місце у Плані рахунків. На нього списується сальдо рахунків доходів і витрат: по дебету витрати, по кредиту доходи. Визначення фінансових результатів для підприємств оптової торгівлі подано на схемі 1. Схема 1.

Дт 79 Дт 702

Дт 79 Кт 79

Дт 79

Приклад обліку реалізації товарів і визначення фінансового результату в оптовій торгівлі наведений в таблиці 1. Таблиця 1.

2. Облік закінчених капітальних вкладень. Облік джерел фінансування капітальних вкладень.

Капітальні вкладення - це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їхніх частин, устаткування, інструмента, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-дослідницькі, геолого-розвідницькі і бурові роботи, відведення земельних ділянок і переселення в зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для споруджуваних підприємств і ін. Капітальні вкладення відбиваються в балансі по фактичних витратах забудовника (замовника). Тому при ведень бухгалтерського обліку підприємства-забудовники повинні забезпечити розмежування в обліку поточних витрат на виробництво і капітальні вкладення. Крім того, в обліку забудовника капітальні вкладення групуються по різних ознаках: по відтворювальною структурою технологічній структурі; призначенню; галузям; способу виробництва. Відтворювальна структура капітальних вкладень - це нове будівництво, розширення, реконструкція, модернізація і технічне переозброєння діючих підприємств. За технологічною структурою капітальні вкладення підрозділяються на: витрату на будівельні і монтажні роботи; витрату на придбання усіх видів устаткування, інструмента й інвентарю; інші капітальні роботи і витрати. По призначенню капітальні вкладення в обліку підрозділяються на дві группи: виробничого призначення (ті, котрі після введення в експлуатацію будуть використовуватися в сфері матеріального виробництва); невиробничого призначення (ті, котрі після введення в експлуатацію не будуть використовуватися в господарській діяльності підприємства). По способі виробництва будівельно-монтажних робіт капітальні вкладення підрозділяються на виконані підрядним і господарським способами. Але в будь-якому випадку капітальні вкладення повинні бути забезпечені джерелами фінансування. Відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 бухгалтерський облік витрат будь-яких капітальних вкладень підприємства ведуть на рахунку 15 “Капітальні інвестиції”. Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки: 151 "Капітальне будівництво" 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" За дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (уведення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальний активів тощо). На субрахунку 151 "Капітальне будівництво” відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва. Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними сила ми матеріальних активів, облік яких ведеться най рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада). На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На субрахунку 154 "Придбання (створення нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи". На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"). Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика й об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15. Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15. Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунка 10 "Основні засоби" та кредитом рахунка 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунка 28 "Товари" та кредитом рахунка 15. Витрати на капітальні інвестиції враховуються в журналі-ордері № 16 по кредитовому обороту рахунка 15. Аналітичний облік по рахунку здійснюється у відомості № 18 "Затрати на капітальні інвестиції". Записи здійснюються на підставі первинних документів (рахунків-фактур, виписок банку, договорів тощо). Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /