Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

і сумового обліку; – реалізація усіх функцій програм попереднього класу; – автоматизація окремих ділянок обліку (облік матеріалів, основних засобів, заробітної плати й ін.); – єдине поле проводок; – орієнтація програми для використання на одному робочому місці. 3. КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРІЯ. Характерна риса даного класу - автоматизований комплекс бухгалтерського обліку - складається з окремих функціонально закінчених АРМ (автоматизованих робочих місць); є інтерфейс передачі інформації для зведення балансу і розгорнутого аналітичного обліку. 4. МЕРЕЖНА ВЕРСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Особливості даного класу програм полягають у наступному: – можливість мережного обміну усередині кожного робочого місця одного АРМ і між різноманітними АРМ; – здійснення обміну інформацією тільки по мережі; – можливість одночасної роботи різних АРМ із доступом до будь-якої дозволеної інформації. Це означає, що якщо в комплексній бухгалтерії зведення даних відбувається епізодично, те в мережній версії усі введені дані одночасно можуть бути доступні всім користувачам. Висновок. На основі зробленої роботи, можна сказати, що бухгалтерський облік визначений як процес ідентифікації й оцінки інформації економічного характеру і доведення її до користувачів, щоб на її основі могли бути зроблені якісь висновки і прийняті рішення. Список використаної літератури

1. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. 448 с. 2. Н.И. Попова. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998 г. 204 с. 3. Бібліотека “Фактора”. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. 5 видання, доповнене. Харків: Фактор, 1999. 180 с. 4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов 3-е изд., перераб. и доп. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. 5. Кузьминський А. М., Кузьминський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: «Все про бухгалтерский учет», 1999. 6. Управленческий учет: учебное пособие / Под. ред. А.Д. Шеремета. М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. 7. Управленческий учет / Под. ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. М.: ИНФРА, 1997. 8. Палий В.Ф., Соколов Е.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Финансы и статистика, 1998. 9. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. 663 с. 10. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. 5-те видання, доповнене і перероблене. К.: А.С.К., 1998. 223 с.

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /