Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

обліку (але це зовсім не означає відсутність їх теоретичної диференціації), а також розвитку у цій системі нових видів обліку. Так, передбачається формування прогностичного (очікуваного) обліку для виявлення, вивчення та відображення господарських операцій, що можуть мати місце в результаті відхилень від установлених параметрів. Прогностичному обліку належить велике майбутнє, оскільки він дозволяє максимально наблизити облік до потреб управління, дати готові варіанти ефективних управлінських рішень. Це, в свою чергу, дасть можливість у майбутньому запобігти небажаним господарським операціям, що викликають перебільшення матеріальних та трудових ресурсів. До прогностичного обліку належать методи прогнозування, що використовуються у статистиці, а також економіко-математичні методи на базі даних оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку (кожного окремо і в цілому). Для прогностичного обліку можуть використовуватись носії інших видів обліку, але в них мають бути передбачені реквізити для прогностичного обліку. Відразу можуть наводитись і висновки (варіанти управлінських рішень), але за відповідний період їх доцільно узагальнювати у спеціальних регістрах (на окремих носіях). Питання щодо інтеграції та диференціації обліку актуальне і дискусійне. В основному можливо виділити чотири теоретичні рішення інтеграції видів господарського обліку: – використання обчислювальної техніки зітре грані між видами обліку і здійсниться їх інтеграція на основі одноразового введення даних та багаторазового їх використання (В.І.Подольський); – використання обчислювальної техніки призведе лише до інтеграції збору та обробки інформації (В.П.Астахов); – здійсниться лише інтеграція збору первинних даних про господарські операції (В.Г.Макаров); – органічно будуть об'єднані (але не ліквідовані) три види обліку в систему, яка дозволить одержувати більш цінну інформацію і підняти її на більш високу якісну щоглу (П.П.Німчинов, В.Ф.Палій). Проблема інтеграції обліку особливо важлива для рішення найголовнішого питання теорії обліку визначення форми бухгалтерського обліку або системи господарського обліку в умовах його комп'ютеризації”. 2.3. Користувачі бухгалтерської інформації На мові бухгалтерського обліку економічна інформація передається зацікавленим особам. Серед них менеджери, власники акцій і потенційні інвестори, наймані робітники, кредитори й урядові організації. Менеджери потребують інформацію, що допоможе їм у прийнятті рішень, контролі і регулюванні управлінської діяльності. До такої інформації можна віднести, наприклад, ціни продаж, витрати на виробництво, попит, конкурентноздатність, рентабельність товарів, що випускаються підприємством. Власникам акцій необхідно мати відомості про вартість їхніх капіталовкладень і прибутки, які вони забезпечують. Наймані робітники хотіли б мати у своєму розпорядженні дані про здатність фірми задовольняти вимоги підвищення заробітної плати. Кредитори і власники позичкового капіталу потребують в інформації про здатності тієї або іншої фірми виконати узяті фінансові зобов'язання. Урядові організації, такі, як Центральне статистичне управління, також збирають бухгалтерську інформацію і при цьому приділяють увагу деталізованим даним про збутову діяльність, прибутки, капіталовкладення, запаси товарів, виплачувані дивіденди, частку прибутків, що поглинається оподатковуванням і т.д. Крім того, Управління внутрішніх надходжень бюджету потребує одержання інформації про суму прибутків, що підлягає оподатковуванню. Всі ці види інформації необхідні для виробки політики управління економікою. Користування бухгалтерською інформацією не обмежується тільки рамками господарських організацій. Бухгалтерська інформація про окремих осіб також важлива і може використовуватися іншими особами. Так, наприклад, кредит приватній особі може бути пролонгований тільки після того, як гаданий позичальник надасть прийнятний звіт про своє фінансове положення. Некомерційні організації, як наприклад, церкви, добродійні організації, клуби, органи державної влади, зокрема, місцеві влади, також потребують бухгалтерську інформацію для прийняття рішень і звітів про свою діяльність. Наприклад, клубу необхідна інформація про вартість різноманітних заходів, що плануються, так що рішення може бути прийняте відповідно до суми щорічних внесків, установлених клубом для своїх членів. Аналогічно інформацію про вартість різноманітних заходів потребують і місцеві органи влади при визначенні плану дій і джерела їхнього фінансування. Оскільки бухгалтерська інформація необхідна при прийнятті рішень, завдання бухгалтерського обліку надання інформації в обсязі, достатньому для задоволення вимог різноманітних користувачів, причому при мінімальних витратах. Очевидно, що вигода від користування інформаційною системою для прийняття рішень повинна перевищувати експлуатаційні витрати на неї. Аналіз діяльності різноманітних користувачів бухгалтерської інформації показує, що їх правомірно розділити на дві категорії: внутрішні користувачі, тобто користувачі в складі організації (підприємства), де здійснюється урахування; зовнішні користувачі, тобто користувачі, що не входять до складу організації (підприємства). Можна виділити дві галузі обліку відповідно цим двом категоріям користувачів бухгалтерської інформації і визначити різницю між ними. Управлінський облік має на меті забезпечення інформацією осіб, що входять до складу організації (підприємства), де проводиться облік; у системі фінансового обліку підготовляється інформація для зовнішніх користувачів, тобто для осіб, що не входять до складу даної організації (підприємства). Тому зосередимо увагу в основному на застосуванні останнього на промислових підприємствах (організаціях), ціллю яких є одержання прибутку. Багато аспектів використання управлінського обліку також підходять для невиробничих і некомерційних організацій.

2.4. Порівняльна характеристика систем управлінського і фінансового обліку Юридичні вимоги. Законом установлена вимога до відкритих акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю щорічно подавати фінансові звіти незалежно від того, чи вважає адміністрація цю інформацію корисної або немає. На противагу цьому управлінський облік здійснюється при необхідності, і інформація підготовляється тільки в тому випадку, коли передбачається, що вигоди від використання інформації адміністрацією більше, чим витрати на її збір. Ступінь точності інформації. Адміністрація потребує оперативної подачі даних, тому що прийняття багатьох рішень не може відкладатися до одержання інформації в повному обсязі. Приблизна інформація, що підлягає швидкому опрацюванню, зазвичай є достатньою для прийняття рішень адміністрацією. Що стосується фінансового обліку, то його дані повинні бути досить точними, інакше зовнішні користувачі будуть ставитися з недовірою до змісту звітів. Отже, управлінський облік носить більш наближений характер, аніж фінансовий. Масштаби обліку. У фінансових звітах повинний бути поданий матеріал про

скачать реферат
1 2 3 4 5 6
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /