Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

і бухгалтерський удосконалюються і застосовуються в наш час. В Україні вони являють собою єдиний господарський облік. Найбільш простий за характером ведення оперативний (оперативно-технічний) облік. Йому підлягають окремі господарські і технічні операції. За допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси і явища, як вихід працівників на роботу, рівень температури плавки у печах тощо. Оперативний облік ведеться не в цілому по господарству, а за окремими операціями у розрізі дільниць цех, бригада, ланка, зміна. Причому оперативні дані в основному лише фіксуються і не узагальнюються в цілому по підприємству. Частіше такий облік ведеться в натуральних вимірниках, рідше в трудових. Грошові вимірники не є узагальнюючими, а виступають лише як засіб обліку (наприклад, надходження грошових коштів до каси). Головним завданням оперативного обліку є швидка (оперативна, за короткий проміжок часу, протягом дня) видача оперативних даних. Оперативний облік передбачає використання статистичних методів, головним чином, таких, як спостереження господарських та технологічних операцій та їх реєстрація. Саме відображення господарських операцій безпосередньо у процесі їх здійснення дозволяє оперативно їх контролювати та управляти ними. Таким чином, оперативний (оперативно-технічний) облік це спосіб спостереження, відображення та контролю окремих господарських та технічних операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оперативного керівництва ними. Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси. При цьому їхні кількісні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом (наприклад, динаміка виробництва і собівартості продукції, продуктивності та оплати праці тощо) і виявляє закономірності їхнього розвитку. Об'єктом статистичного обліку можуть бути окреме підприємство, галузь, народне господарство в цілому. Предметом статистичного обліку є не тільки процеси матеріального виробництва, а й інші соціально-економічні явища (чисельність і склад населення, рівень добробуту, охорони здоров'я тощо). При дослідженні явищ і процесів статистика застосовує різні вимірники (натуральні, трудові, грошовий), а також властиві їй способи опрацювання інформації (масові та вибіркові спостереження, відносні та середні величини, динамічні ряди тощо). Для одержання зведеної інформації статистикою широко використовуються дані оперативного і бухгалтерського обліку. Дані статистичного обліку застосовують також для перспективного планування і прогнозування галузевого і соціально-економічного розвитку країни в цілому. Для управління господарською діяльністю в сучасних умовах даних оперативного та статистичного обліку недостатньо. Необхідний постійний, безперервний, абсолютно достовірний і юридично підтверджений облік господарських операцій, що охоплює всю господарську діяльність і який дозволяє на основі узагальнення результатів господарської діяльності приймати конкретні управлінські рішення по її здійсненню як в цілому по підприємству, так і по окремих його підрозділах. Таким обліком є бухгалтерський. Бухгалтерський облік це спосіб безперервного {повного відображення господарської діяльності підприємства, організації, установи, вираженого в грошових одиницях, з метою забезпечення керівництва необхідною інформацією. До особливостей бухгалтерського обліку слід віднести: – безперервне, повне і послідовне відображення господарських засобів та операцій (що дозволяє отримати всебічну картину господарської діяльності підприємства, організації, установи); – обов'язкове документальне підтвердження наявності господарських засобів та здійснення господарських операцій (зазначене підтвердження здійснення господарської операції є єдиним джерелом облікової інформації); – узагальнення даних у грошовому виразі; – використання специфічних засобів та прийомів (оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис тощо). У свою чергу бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Фінансовий облік ведуть усі підприємства, організації, установи. Він має забезпечувати повне і комплексне відображення господарської діяльності за відповідний звітний період, стан фінансової звітності. Фінансовий облік і звітність регулюються в Україні Міжнародними стандартами, державними регламентами різних рівнів, а його дані використовуються внутрішніми і зовнішніми споживачами. Управлінський облік ведеться підприємствами для забезпечення власних потреб в інформації усіх рівнів управління і є комерційною таємницею конкретного підприємства. В узагальненому вигляді класифікацію господарського обліку подано на Малюнку.

Малюнок. Види господарського обліку

Єдина система бухгалтерського облікуБухгалтерський облікСтатистичний облікОперативно- технічний облікСпосіб безперервного та суцільного спостереження, реєстрації, відображення, узагальнення та передачі інформації по діяльність господарюючого субєкту з метою використання її для прийняття економічних рішеньСпосіб вивчення масових економічних, соціальних, демографічних та інших явищ, виявлення закономір-ностей їх розвитку в конкретних умовах місця та часу з метою керування нимиСпосіб спостереження та контролю окремих техніч-них та господарських опера-цій безпосередньо в ході їх виконання з метою опера-тивного керування ними2.2. Процес інтеграції видів господарського обліку За словами А. М. Кузьминского застосування електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) в обліку сприяло інтеграції окремих видів обліку, особливо оперативного (оперативно-технічного) і бухгалтерського. Це визначилось головним чином у використанні одного носія інформації для отримання даних з різних видів обліку. “Автоматизоване збирання, обробка та надання керівництву оперативної інформації дозволяють: узагальнити її за місяць; робити її постійною, систематизованою; підвищити її точність і достовірність. Таким чином, оперативний облік у результаті інтеграції із статистичним, бухгалтерським стає більш точним, достовірним, постійним, систематизованим, тобто за цими параметрами він, також як і статистичний, наближається до бухгалтерського. Але в той же час оперативному обліку властиві свої мета, завдання, прийоми, методи. Інтеграція видів обліку сприяла також підвищенню оперативності бухгалтерського обліку. Так, дані оперативного та бухгалтерського обліку, одержані з одного носія інформації, дозволяють більш оперативно узагальнювати облікові дані (наприклад, калькулювати собівартість продукції). Заслуговує на увагу досвід колишньої НДР з інтеграції обліку. В них були інтегровані два види обліку бухгалтерський та статистичний і більш 20 років функціонувала єдина система обліку та статистики як замкнута інформаційна система. Поряд з інтеграцією більш чітко виділяються кордони між окремими видами обліку в частині предмета, об'єкта, мети, методів та інших особливостей, що характеризують той чи інший вид обліку. Застосування в обліку ЕОМ сприяє створенню єдиної системи господарського обліку, інтеграції усіх видів

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /