Біржі і Біржова діяльність

зв'язаний в здійсненням НЕПу. До 1925 р. була відновлена робота усіх 11 ТБ. Проте цей період тривав недовго, уже в 1928 р. перестали оснувати остання з цих ТБ. Четвертий етап сучасний етап розвитку біржової торгівлі, приходиться на 1990 р. Сьогодні в Україні діє понад 70 ТБ. 4 етап 3 етап

Схема 5. Основні етапи розвитку біржової торгівлі на території України. За даними експертів обсяг біржової торгівлі на Україні в останні роки становить до 10 млн. грн. за рік. Особливості організації ТБ на Україні визначаються Законом України “Про товарні біржі”, прийнятим 10 грудня 1991 р. і введеним в дію 1 січня 1992 р. Переважне число ТБ на Україні є універсальні (75% їх кількості). Багато ТБ України об'єднані в різні біржові союзи. Найбільш представницькими з них є Конгрес бірж, Біржовий союз, Міжбіржовий синдикат 'Метал України', міжбіржова картель “Дніпро”. Основними задачами розвитку міжбіржової торгівлі на Україні на сучасному етапі є : 1. Збільшення темпів росту біржового обороту, підвищення його питомої ваги в Батальному обсязі оптового товарообороту. Розрахунки показують, що оптимальниа питома вага біржового обороту повинна становити близько 20% від загального обсягу оптового обороту України. Це означає, що число біржових угод повинно зрости в 7-10 раз порівняно з 1991 р. Зростанню біржового обороту буде сприяти скорочення питомої ваги державного замовлення на вироблену продукцію, укладання через біржі ряду зовнішньо-торгіведьних угод, скорочення переліку ліцензованих товарів. 2. Скорочення числа ТБ. Виходячи з критеріїв міжнародної біржової торгівді число ТБ на Україні не повинне бути більшим 6-7. На початковому етапі переходу до ринкової економіки, їх число може становить 20-25 (необхідно скоротити втричі). частина ТБ повинна бути перотворена в торгові будинки, аукціонні фірми; друга їх частина може бути об'єднана (в першу чергу у М. Києві, де в такій їх кількості немає необхідності). 3. Спеціалізація ТБ. Спеціалізовані ТБ повинні відігравати основну роль в скуладі ТБ України. Процес спеціалізації на Україні повинен здійснюватись в два етапи. На першому етапі слід визначити профіль перспективних ТБ. На другому етапі слід розпочати повне “очищення” цих ТБ від непрофільних товарів. Основу товарного профілю бірж повинні складати так звані “біржові” товари. 4. Впровадження сучасних видів біржових угод. Це стосується ф'ючерсних і опціонних угод. Їх впровадження в нашу біржову проактику дасть змогу залучити на біржу більшу кількість членів, краще котирувати ціни, здійснювати страхування цінового ризику. 5. Впорядкування розрахункових операцій на біржах. Вже сьогодні виникає потреба в створенні на ТБ Розрахункових палат для обслуговування членів біржі. З ростом обсягів біржового обороту функціонування біржових розрахункових центрів необхідна умова ефективності їх роботи. 6. Оптимізація економічних умов діяльності учасників біржової торгівлі. В першу чергу це стосується системи оподаткування посередницької біржової діяльності, яка в Україні набагато жорсткіша, ніж в інших країнах. 7. Створення розвинутої біржової інфраструктури. Для забезпечення ефективної діяльності біржі повинні володіти системою складських приміщень, певними транспортними засобами, користуватися послугами консалтингових та маркетингових фірм. Розв'язання цих задач дозволить Україні створити систему біржової торгівлі, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Лекція 2. 'ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД І ОПЕРАЦІЙ' 1. Характеристика біржових угод 2. Мета і особливості здійснення біржових операцій 1. Характеристика біржових угод Основне призначення біржі - створення оптимальних умов продавцям і покупцям для укладання біржових угод. У відповідності до закону України 'Про товарні біржі' угода вважається біржовою при виконанні слідуючих умов: а) якщо вона являє купівлю-продаж, поставку і обмін товарів, допущених до обігу на ТЕ; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації і зареєстрована на біржі не наступного за здійсненням угод дня. Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному засвідченню. Зміст біржової угоди (за виключенням назви товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягають розголошенню. Ця інформація може бути поданою лише за вимогою органів слідства і суду. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Здійснювати біржові операції на Україні дозволено лише членам біржі або брокерам (в ряді держав такі угоди можуть укладати і відвідувачі біржі, які купили пропуск на торги). На біржі укладається три основні види угод (див. схему 6): угоди з реальним товаром; ф'ючерсні угоди (угоди на строк) і опціонні угоди (угоди з премією за право укладання угоди). 1. Угоди з реальним товаром (див. схему 7) передбачають купівлю і продаж конкретної партії виробленого або належного до виробництва в конкретному періоді товару.

Схема 6. Основні види угод, укладених на ТБ.

Види угод з реальним товаром іПо строках поставкиЗа умовами ознайомлення з товаромПо формува-нню контракт-них цінЗа особливими умовами здійсненняЗ негайною поставкою ('спот' або 'кеш')Без попереднього ознайомленняЗа ціною, яка склалась на бірж. ринку в момент прове-дення Бартерні біржові угодиУгоди з умовоюНа основі ознайомлення з всією партією товару або його зразком3 поставкою в майбутньому періоді ('форвард') За ціною, яка фіксується згодом (при ви-конанні угод)Угоди з заста-вою (на купів-лю-продаж)

За стандартами ТУ, або середи, параметрами това-РУ

Схема 7. Класифікація біржових угод з реальним товаром

Особливістю цього виду угод є те, що її предметом може бути будь-який товар, допущений до обігу на даній біржі в будь-якій кількості, будь-якої якості, з будь-якими умовами поставки (транспортування) і формами розрахунку. Угоди з реальним товаром можуть укладатися як з правом перепродажу, так і без права його продажі. Вони не підлягають ліквідації і завершуються обов'язковою поставкою товару (або передачі права розпоряджатися ним). В залежності від строків поставки реального товару, угоди з ним діляться на два основних види: а) з негайною поставкою (угода 'спот' або 'кеш'). В цьому випадку товар, який реалізується на біржі, обов'язково повинен бути у наявності, а після укладання угоди - зразу ж переданий покупцю (в строк від 1 до 15 днів). У сучасній біржовій практиці України цей вид біржових угод є переважаючим; б) з поставкою в майбутньому періоді (угоди типу 'форвард'), строк поставки до 6 місяців. Необхідність таких угод зумовлена тим, що вони дозволяють виробничому або торгівельному підприємству забезпечити непреривність технологічного процесу (за рахунок ритмічності поставки), а також знизити витрати на складські зберігання товарів. Проте, при форвардських угодах виникає ризик недопоставки товарів у зв'язку з мінливими умовами виробництва, так як при укладанні форвардної угоди реалізується товар, якого, як правило, у продавця ще немає у наявності. Окремі недобросовісні продавці

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя
Рефераты / Биржевое дело /