Споживчий кредит

одночасно. Ці кредити називаються бріджинг-позички. Це короткострокові кредити приватним особам або сім`ям на покриття поточних потреб в грошових коштах, які повертаються єдиною сумою в кінці терміну кредитування або ж на момент погашення боргової розписки позичальника. За даним кредитом можуть надаватися відносно невеликі суми з терміном погашення, як правило, в межах 30 діб, або іншого незначного періоду часу. Крім вказаних кредитів, індивідуальним позичальникам надають також обліковий короткостроковий кредит (дисконт векселя), кредит з індивідуальними умовами для придбання дорогих товарів, навчання дітей, персональні позички студентам тощо. "Кредити, що надають фізичним особам вітчизняні банки (поки переважно установи Ощадного банку України) можна поділити на дві групи. Перша обєднує позички, надані для поліпшення житлових умов і домашнього господарювання. Вони порівняно великі за обсягом і надаються на відносно тривалий строк. До першої групи належать позики, видані: - на будівництво індивідуальних будинків із надвірними будівлями; - на купівлю у громадян індивідуальних житлових будинків із надвірними будівлями; - на реконструкцію, капітальний ремонт індивідуальних будинків; - на будівництво надвірних будівель; - на будівництво та купівлю садових будинків; - на купівлю незаселених будинків у сільській місцевості; - на капітальний ремонт садових будинків і будинків у сільській місцевості; - на будівництво гаражів; - на купівлю квартир і капітальний ремонт власної квартири; - на початковий внесок до житлового або житлово-будівельного кооперативу. До другої групи належать позики на нагальні потреби і під заставу цінностей та цінних паперів"[29, с.42-43]. Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів та послуг, які є об`єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов`язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об`єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років з дня його надання. Строк освоєння кредитів, повязаних із будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом обєктів, неповинен перевищувати 2-х років. Строк освоєння кредитів, наданих на придбання будинків, квартир тощо, не повинен перевищувати 2-х місяців. Фізичні особи погашають кредити у терміни, встановлені строковим зобовязанням, шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою. Динаміку надання позик можна простежити за табл. 1-3 [29, с.42-43]. Протягом 1993р. стрімко зросли обсяги наданих довгострокових і короткострокових позик (відповідно у 7,7 та 3,6 рази порівняно з 1992р.). Це пов'язано зі збільшенням граничної суми виданих кредитів, що в свою чергу зумовило значне зростання цін на товари та послуги. Водночас різко зменшилася кількість позичальників.

Табл. 1. Довгострокові споживчі кредити, надані Ощадним банком України

Рік199319941995199619971998 Обсяг наданих позик * 44912 219872 3103592 24867910 31237337 9104454Кількість позичальників 43827 16935 23211 12257 12741 10547Введено в дію житлових будинків шт за участю кредитів Ощадбанку кв.м

7004

4413

2205

5449

752649 491034 252016 267876

*Позики, надані у 1993-1994 роках, подано у млн. крб., у 1996-1998 роках у гривнях.

Табл. 2. Короткострокові споживчі кредити, надані Ощадним банком України

Рік199319941995199619971998Обсяг наданих позик *

35520 502008 7712487 43485809 41818590 20530147Кількість позичальників 48188 65528 134709 49075

31451 16342

*Позики, надані у 1993-1994 роках, подано у млн. крб., у 1996-1998 роках у гривнях.

У 1992-1993 роках серед споживчих кредитів Ощадного банку переважали довгострокові. Але з 1994 року ситуація різко змінилася: довгострокові позики становили вже лише 29,5%, а в 1995 році 28,69%. Причиною тому передусім високий рівень процентних ставок за споживчими кредитами, а також зростання цін на будівельні матеріали, різке погіршення платоспроможності позичальників, затримки заробітної плати через брак коштів на рахунках підприємств та організацій. Для банку дуже актуальним став ризик неповернення кредитів. У 1996-1997 роках ситуація почала вирівнюватись на користь довгострокових кредитів, передусім завдяки зупиненню інфляції та зміцненню національної грошової одиниці. Це певною мірою знизило кредитний ризик у довгостроковому кредитуванні та дало змогу Ощадбанку збільшити у 1997 році обсяг наданих позик в 1,1 рази порівняно з попереднім роком. Кількість позичальників у 97 році порівняно з 96 роком також збільшилася. Зростання простроченої заборгованості змусило банк застосовувати жорсткий контроль за наданням короткострокових позик на нагальні потреби. Тому у 1997 році кількість цих позик зменшилася порівняно з попереднім роком на 22581 (табл.2). Основними причинами виникнення простроченої заборгованості є: дострокове стягнення виданого кредиту у зв'язку з нецільовим використанням і відсутністю у позичальників коштів і майна, на яке може бути звернене стягнення; затримка з винесенням судами рішень про примусове стягнення заборгованості; збільшення платежів за позичками; тривалі затримки заробітної плати і зниження реальних доходів громадян. На 01.01.98р. позики, надані фізичним особам, становили у структурі кредитного портфеля Ощадного банку України 21,7%. Аналіз споживчих позик свідчить, що найбільшою у кредитному портфелі споживчого кредитування є питома вага стандартних кредитів 58%; кредити, що перебувають під контролем, становлять 22%, субстандартні 5%, сумнівні 8%, безнадійні 7% На 01.01.99р. позики, надані індивідуальним клієнтам, становили 20,5%. Аналіз кредитного портфеля свідчить про те, що питома вага стандартних кредитів має тенденцію до зниження, оскільки надання кредитів знизилося у зв'язку з кризовими явищами в економіці. В той же час частка кредитів, які перебувають під контролем, зросла. Інші групи кредитів залишилися без змін. Цей аналіз свідчить, що нині кредитна ситуація в Ощадному банку України стабілізувалась і є задовільною навіть за критеріями банківських установ зарубіжних країн.

Табл.3. Співвідношення довго- та короткострокових позик, наданих Ощадним банком України

РІКПитома вага кредитів, %ДовгостроковіКороткострокові199355,844,2199429,569,58199528,6971,3199636,463,6199742,757,3199830,769,3

1.2. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ПО СПОЖИВЧИХ КРЕДИТАХ І ФАКТОРИ, ЯКІ ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Методика визначення розміру процентних ставок і порядок їх погашення встановлюється банком і визначається кредитним договором в залежності від кредитного ризику, забезпечення, попиту і пропозиції,

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /