Відтворення основних фондів

організації, оцінить погіршення виконання роботи через погане або несвоєчасне надання інформації. Система обслуговування оцінює як багато часу потребує обслуговування; скільки коштує система обслуговування; який потенціал має для покращання. Витоки більшості проблем у організації приховані у людських ресурсах. Тут необхідно враховувати: тип співробітників, компетентність та підготовку керівництва, систему винагород, спадкоємність керівних посад, підготовку та підвищення кваліфікації співробітників, втрата провідних фахівців та причини цього, якість виробів. Імідж організації створюється за допомогою співробітників, клієнтів та суспільної думки. Культура та імідж закріплюються чи послабляються репутацією. Призвівши внутрішні сильні і слабі сторони у відповідність з зовнішніми загрозами та можливостями, керівництво готово до вибору відповідної стратегічної альтернативи.

2.3. Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності Прибуток (доход) і рентабельність як основні показники фінансових результатів не можуть повністю характеризувати фінансовий стан підприємства і можливі тенденції його зміни. Останній істотно залежить від певних фінансових пропорцій, які аналізуються за даними балансу підсумкового синтетичного документу про наявність використання коштів на певну дату (кінець кварталу, року). Оскільки структура балансу наших підприємств поступово змінюється у напрямку адаптації до ринкових умов, для ілюстрації візьмемо баланс ТОВ “Буддеталь” (Додаток 1). Баланс має дві частини: актив, який показує напрямки розміщення коштів (капіталу), і пасив, що характеризує їх джерела. Активи включають фізичне , грошове і нематеріальне майно, яке у балансі поділяється на дві групи: фіксовані і поточні активи. Фіксовані активи це майно, створене за рахунок довгострокових інвестицій, яке має тривалий термін обігу (більше року), передусім основні фонди, незавершене будівництво, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення та ін. Фіксовані активи ще називають основним капіталом. Основні фонди і нематеріальні активи у балансі оцінюються по їх повній вартості, але у підсумок включаються по залишковій вартості, тобто за вирахуванням амортизаційних відрахувань (зносу) [2, ст 56, 4, ст.45]. Поточні активи включають мобільний елемент майна з коротким терміном обігу (до одного року). До них належать оборотні кошти і цінні папери, що швидко реалізовуються. Поточні активи мають здатність досить швидко перетворюватись у гроші. Цю здатність називають ліквідністю. Поточні активи більш ліквідні ніж фіксовані. В свою чергу окремі різновиди поточних активів мають різну ліквідність. За умов нормального функціонування економіки найбільш ліквідні активи це гроші, цінні папери, на які є попит на ринку, та дебіторська заборгованість. Меншу ступінь ліквідності мають товарно-матеріальні запаси та затрати. Але це загальні оцінки. Вони можуть змінюватись в конкретних економічних ситуаціях під впливом макро- і мікрочинників. Пасиви балансу складаються з капіталу у різних формах заборгованості (зобовязань). Боргові зобовязання у балансі поділяються на довго- та короткострокові. Довгострокові це ті зобовязання, які погашаються на раніше ніж за рік від дати складання балансу, короткострокові в межах року. Короткострокові боргові зобовязання включають не тільки кредити, але й різні форми кредиторської заборгованості: за одержані товари, аванси, видані векселі, за розрахунками по оплаті праці, виплаті податків, обовязковим відрахуванням на соціальні заходи тощо. Сума пасивів балансу завжди дорівнює сумі активів. Співвідношення між окремим групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення і використовуються для оцінки і діагностики фінансового стану підприємства. Це співідношення можна розглядати у різних аспектах, але основними з них є ті, що характеризують ступінь заборгованості, ліквідності та активності підприємства [18, ст. 34]. Аналіз фінансових показників при слідуючих даних ( тис.грн.): Загальний валовий прибуток за рік В т.ч. ПДВ1886,4 258,7Виручка від продажу товарів1627,7Собівартість проданих товарів1594,1Чистий прибуток33,6Оборотні активи Поточні активи348,6 243,3Власні кошти6986,0Товарно-матеріальні запаси263,0Довгострокові зобовязання198,0Поточні зобовязання217,0Заборгованість покупців228,0Заборгованість постачальникам223,0Річні закупки916,7Операційні витрати на продаж153,0Сума річних процентів40 Коефіцієнт валового прибутку. Коефіцієнт валового прибутку показує наскільки ефективно менеджери підприємства використовують матеріальні ресурси та робочу силу у виробничому процесі. Коефіцієнт Виручка від _ Собівартість валового = продажу товарів___ проданих товарів ; прибутку Виручка від продажу товарів

Коефіцієнт валового прибутку = або 2%; Коефіцієнт валового прибутку зменшується, якщо витрати на матеріали та заробітну плату різко зростають (звичайно, якщо підприємство не зробить підвищення цін). Один із способів виявити, чи високі ці витрати, це порівняти їх з витратами аналогічних підприємств. Якщо вони вищі, тоді слід подбати про те, аби краще контролювати витрати на оплату праці та матеріали.

Коефіцієнт чистого прибутку. Цей коефіцієнт належить до показників, що визначаються всією діяльністю фірми. Або іншими словами, він порівнює чистий доход з виручкою. Коефіцієнт Чистий прибуток чистого = після утримання податків ; прибутку Виручка від продажу товарів Коефіцієнт чистого прибутку = або 2%; Одні фірми мають високий коефіцієнт чистого прибутку понад 20 %, а інші мають низький коефіцієнт чистого прибутку приблизно 2% 5%. Величина цих коефіцієнтів різна в різних галузях. Компанії де менеджмент кращій, мають вищі прибутки, бо вони краще оперують своїми ресурсами. Підприємству вигідно мати вищі коефіцієнти прибутку, ніж середні по галузі, а якщо можливо, то й постійно підвищувати ці показників, бо тоді на фірму звернуть увагу інвестори. Крім того коефіцієнт чистого прибутку буде підвищуватися, якщо фірма зменшуватиме витрати за будь-якого обсягу товарообороту. Поточний коефіцієнт ліквідності. Поточний коефіцієнт ліквідності це співвідношення між оборотними (поточними) активами та поточними зобовязаннями. Поточний коефіцієнт = Оборотні активи ліквідності Поточні зобовязання

Поточний коефіцієнт ліквідності = = 1,4 Поточний коефіцієнт ліквідності приблизно визначає межу безпечності фірми за її можливістю покривати короткострокові зобовязання. Цей коефіцієнт не відображає мобільність капіталу фірми. Фірма у якої є значні кошти на рахунках та багато цінних паперів, що швидко реалізуються буде більш ліквідна ніж та фірма, у якої є великі товарно-матеріальні запаси.

Миттєвий показник ліквідності. Миттєвий показник ліквідності не враховує товарно-матеріальних запасів, а має справу з легко конвертованими в гроші активи, або чи може фірма у разі падіння її товарообороту покрити свої зобовязання перед кредиторами. Миттєвий Оборотні _ Товарно-матеріальні показник = активи___ запаси ліквідності

скачать реферат
первая   ... 6 7 8 9 10 11
Рефераты / Финансы /