Відтворення основних фондів

конфліктів між функціональними областями; в великій організації ланцюг команд від керівника до безпосереднього виконавці стає надто довгим. Досвід говорить про те, що функціональну структуру треба використати в тих організаціях, які випускають обмежену номенклатуру продукції, або надають обмежену кількість послуг, діють в стабільних зовнішніх умовах і для забезпечення свого функціонування вимагають вирішення стандартних управлінських задач [20, с. 335]. Дивізіональна структура теж має свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести: швидке реагування на зовнішні зміни; спрощена практика горизонтальних зв'язків між працівниками; сумісні дії в досягненні цілей організації; чітка оцінка діяльності структурних підрозділів. До недоліків відносимо: збільшення витрат внаслідок дублювання одних і тих же видів робіт; низький рівень спеціалізації робітників; висока степінь конкуренції між відділами; зневажання цілей організації. Отже, товариство “Буддеталь” сполучає в собі елементи функціональної та дивізіональної форми структури організації. Функціональний компонент тут звернений на проблеми раціонального управління постачанням товарів народного споживання, а також управління запасами, дивізіональний компонент сконцентрований на сервісі і ринках. [17, с.144] Тому можна визначити, що товариство “Буддеталь” має організаційну структуру гібридного типу, яка теж має свої переваги і недоліки. Перевагами є: направленість на цілі організації і дивізіональні цілі; спеціалізація і якість обслуговування; гнучкість в реагуванні на потреби ринку. До недоліків належать: конфліктність між відділами організації та дивізіональними структурами; складність адміністративного управління; уповільнена реакція на складні ситуації. Отже, формальні організації складаються з декількох рівнів управління і підрозділів. Іншою назвою підрозділів може бути термін функціональні області. Це поняття відноситься до роботи, яку виконує підрозділ для організації в цілому. Структура організації - це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, що побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації. Існує основна концепція, що має відношення до структури - концепція спеціалізованого розподілу праці - закріплення певної роботи за спеціалістами., тобто тими, хто здатен виконувати її краще всіх з точки зору організації як єдиного цілого[20, с.90] В усіх організаціях, за виключенням самих дрібних, існує горизонтальний розподіл праці за спеціалізованими лініями. Якщо організація досить велика за розміром, спеціалістів групують разом в межах функціональної області. 2.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ “Буддеталь” Оцінка зовнішнього середовища обумовлена сукупністю зовнішніх факторів таких як основні фактори, тенденції, субєкти, та їх взаємозвязок із діяльністю організацій. Це може стати відправною точкою для аналізу зовнішніх умов. Розглянемо детально фактори зовнішнього середовища (рис. 2.2.1., рис 2.2.2.). До основних факторів відноситься економічні; політичні; соціальні; технологічні; конкурентні; ринкові; міжнародні. У досить складному макросередовищи, що оточує підприємство, діє значно більша кількість чинників, ніж у мікросередовищи. Цим чинникам властивий високий рівень варіантності, невизначеності та непередбачуваності можливих наслідків. Така дія факторів макросередовища обумовлена тим, що вони впливають на підприємство і субєкти його оточення, мікросередовище не прямо, а опосередковано. Такі фактори, що є достатньо інтегрованими, мають бути до певної міри диференційованими, аби точніше визначити, де і як їх треба враховувати на рівні підприємства, окремих видів діяльності останнього (Таблиця 1.1.) Таблиця 1.1 Диференціація і механізм врахування дії факторів макросередовища ФакториДе і як враховуються на підприємстві ІнтегрованіДиференційованіВид діяльностіФорма і спосіб врахування ПриродніНаявність ресурсів за видами. Ступінь освоєння і використання ресурсівІнвестиційна Іноваційна ВиробничаПри розробці національної стратегії імпорту ресурсів /продукції/, обгрунтуванні власних і зарубіжних інвестицій, розвитку виробництва відповідних видів продукції, політики ресурсозбереження ДемографічніЧисельність і статевий склад населення Територіальний розподіл Частка активного населенняМаркетингова ВиробничаПри виборі перспективних напрямків підприємницької діяльності щодо задоволення потреб різних верств населення та забезпечення виробництва необхідними трудовими ресурсами Науково-технічніНауково-технічна політика держави Рівень технології Технічний рівень і якість продукціїМаркетингова Інвестиційна ВиробничаПри визначенні попиту ринку, пріоритетів інвестування інноваційних проектів, організації нових виробництв з використанням новітньої технології ЕкономічніСтупінь державного регулювання економіки Система оподаткування Мінімальні розміри заробітної плати і пенсії Усі види діяльностіШляхом постійної діагностики і оцінки можливих для підприємств наслідків зміни економічних важелів та регуляторівЕкологічніЕкологічна безпека оточуючого довкілля Екологізація виробництваУсі види діяльностіПри обгрунтуванні і реалізації проектів екологізації виробництва, включаючи забезпечення безпечних умов виробництва і виготовлення екологічно чистої продукції ПолітичніПолітична стабільність у суспільстві Взаємодія законодавчої і виконавчої влади Професійний рівень політиківІнвестиційна Виробнича КомерційнаШляхи впливу на владні акції держави, недопущення протистоянь у суспільстві, некомпетентного втручання /впливу/ політиків у процеси управління економікою МіжнародніНауково-технічне співробітництво Обсяги експорту і імпорту продукції Підготовка кадрівІнвестиційна Виробнича ЕкономічнаПри встановленні прямих контактів з закордонними партнерами і створенні спільних підприємств, розробці стратегії розвитку виробництва і підготовки кадрівДо економічних факторів відноситься стан ринку і його характеристика, стан економіки країни, ринкові можливості, загроза з боку конкурентів, стабільність національної валюти (рівень інфляції), рівень капіталовкладень в працівників і організацію. До політичних факторів стабільність ринку, відношення уряду до організації, відношення уряду до економічних і соціальних проблем, можлива зміна законодавства, маркетинг і податкова політика [3, ст.68]. Соціальні фактори пропозиції, вимоги до працівників, наявність особливих навичок у працівників, відношення між працівниками, психологічний клімат у колективі організації, тощо, ставлення працівників до роботи, зміна поглядів на керівництво, політика профспілок організації, споживацькі можливості. До технологічних факторів відноситься спеціалізація організації, можливості організації, і характеризується бажанням впровадження нововедень і новацій. Навколишнє середовище може бути таким, що виявляє вплив на діяльність організації, але не підлягає його контролю. Друга частина визначення дуже важлива, бо організації примушені здійснювати внутрішні зміни, щоб пристосуватися

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7 8 9 ...    последняя
Рефераты / Финансы /