Бюджетна ситема України

для затвердження вiдповiдних бюджетiв. Вiльний залишок коштiв бюджету, що утворився на початок поточного бюджетного року, доходи бюджету, одержанi додатково при виконаннi бюджету, суми перевищення доходiв над видатками, що утворюються в результатi збiльшення надходжень до бюджету, а також економiя у видатках - тобто будь-якi вiльнi бюджетнi кошти - вилученню не пiдлягають. Рiшення про використання цих коштiв приймаi вiдповiдний орган державноi адмiнiстрацii, виконавчоi влади або мiсцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень вiдповiдними радами. Завершальною, п'ятою ланкою бюджетного процесу i складання i затвердження звiту про виконання Державного бюджету, бюджету Автономноi Республiки Крим та бюджетiв мiсцевих рад народних депутатiв. Звiт про виконання Державного бюджету складаi Мiнiстерство фiнансiв України, а по нижчих бюджетах бюджетноi системи це роблять вiдповiднi фiнансовi органи. До звiту про виконання Державного бюджету України та iнших бюджетiв в обов'язковому порядку додаєтеся пояснювальна записка щодо всiх вiдхилень вiд затвердженого бюджету як по доходах, так i видатках. Доповiдь по звiту про виконання Державного бюджету на засiданнi Верховної Ради робить Мiнiстр фiнансiв України. По звiту приймаiться постанова про його затвердження. З доповiддю по звiту про виконання бюджетiв Автономноi Республiки Крим та областей, мiст, районiв виступають керiвники вiдповiдних фiнансових органiв. Пiсля обговорення вiдповiднi ради приймають рiшення про затвердження звiтiв про виконання вiдповiдних бюджетiв. Усi бюджети України, вiд Державного до сiльського, i самостiйними, а в сукупностi складають зведений бюджет України. Звiт про його виконання робить Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi звiтiв про виконання бюджетiв Автономноi Республiки Крим, областей, мiст Киiва i Севастополя. Зведений звiт надсилаiться до Верховноi Ради України. Затвердженi радами бюджети всiх рiвнiв пiдлягають опублiкуванню. Публiкуються i звiти про виконання бюджетiв.

2. Механізм складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів.

Бюджетний процес починається з аналiзу звiтних даних по виконанню Державного та мiсцевих бюджетiв за попереднi роки, з виявлення тенденцiй у виконаннi дохiдноi i видатковоi частин бюджету. Детально аналiзуються надходження по окремих податках, визначаються збiльшення чи зменшення доходiв по кожному виду податкiв, iх вплив на виконання доходiв бюджетiв рiзних ланок бюджетної системи. Аналогiчно аналiзується виконання видатковоi частини як Державного, так i мiсцевих бюджетiв. Органiзацiя бюджетного процесу здiйснюється вiдповiдно до Закону про бюджетну систему України, рiшень Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим і мiсцевих рад народних депутатiв та iх виконавчих органiв. Реалiзацiя законодавчих i нормативних актiв по бюджетних повноваженнях вiдповiдних рад вiдбувається шляхом складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетiв усiх ланок бюджетноi системи. Чiтко регламентований нормативними актами цей порядок має назву бюджетного процесу. У бюджетному процесi задiяно багато суспiльних вiдносин, що регулюються вiдповiдними законодавчими та нормативними актами i якi через них набувають форми бюджетних вiдносин. Бюджетний процес вiд початку складання проекту бюджету i до затвердження звiту про виконання бюджету проходить пiд контролем Верховноi Ради України і мiсцевих органiв влади. Це дисциплiнує всi органи управлiння, якi виконують бюджети вiдповiдних рiвнiв. Розглядаючи законодавчi i нормативнi акти, якi регламентують бюджетний процес, в останньому можна видiлити такi етапи: - складання проекту бюджету; - розгляд бюджету; - затвердження бюджету; - виконання бюджету; - складання, розгляд i затвердження звiту про виконання бюджету. Складанню бюджету передує забезпечення вiдповiдними даними бюджетiв рiзних рiвнiв. Кабiнет Мiнiстрiв України доводить до мiсцевих рад народних депутатiв та iх виконавчих органiв iнструктивнi листи про особливостi складання розрахункiв до проектiв бюджетiв на наступний бюджетний рiк.Вiдповiдно виконавчi органи Автономноi Республiки Крим, областей у встановлений iх радами строк доводять до мiсцевих рад народних депутатiв нижчого рiвня та iх виконавчих органiв вiдповiднi вказiвки щодо розробки проектiв бюджетiв. Практика роботи останнiх рокiв показала, що мiсцевi органи влади не можуть збалансувати своi доходи з нормативами мiнiмальних внескiв через те, що iхня дохiдна база дуже мала, тому вони потребують вiдрахувань вiд загальнодержавних доходiв до мiсцевих бюджетiв, - вони направляють до Кабiнету Мiнiстрiв України розрахунки щодо обгрунтуванням нормативiв вiдрахувань вiд доходiв, розмiрiв дотацiй, данi про змiни складу об'єктiв, що пiдлягають бюджетному фiнансуванню. Мiнiмально необхiднi видатки обчислюються за єдиними фiнансовими нормами та нормативами, при цьому враховуються iндекси iнфляцii та фiнансовi можливостi держави. Для складання проекту мiсцевих бюджетiв рiзних рiвнiв Кабiнет Мiнiстрiв України доводить до мiсцевих органiв влади i управлiння такi показники: - нормативи (відсотки) вiдрахувань вiд регульованих доходiв та сум контингентiв цих доходiв; - розмiри дотацiй i субвенцiй, якi передбачається надати з Державного бюджету за цiльовим призначенням; - перелiк видаткiв, якi передбачається передати з Державного бюджету на фiнансування з мiсцевих бюджетiв. Аналогiчнi показники доводять виконавчi органи вищого рiвня органам влади та управлiння нижчого рiвня. Складанню проектiв бюджету передує розробка основних програмних макроекономiчних показникiв економiчного i соцiального розвитку України на плановий рiк, зокрема щодо обсягу валового внутрiшнього продукту, зведеного балансу фiнансових ресурсiв, балансу доходiв i витрат населення, платiжного балансу, валютного плану. Складання проекту Державного бюджету має бути пiдпорядкованим принципу, що Державний бюджет забезпечує необхiдними коштами фiнансування заходiв економiчного розвитку держави. Через нього здiйснюється перерозподiл частини фiнансових ресурсiв мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями задля вирiвнювання їх фiнансового стану i належного забезпечення. Верховна Рада України не пiзнiше 15 червня поточного року розробляє і надсилає Президентовi України спецiальну постанову (бюджетну резолюцiю) про основнi напрями бюджетноi полiтики на наступний рiк. Кабінет Міністрів України організує складання проекту Державного бюджету відповідно до тих засад державного регулювання економічного i соціального розвитку України на плановий рік, які визначені у бюджетній резолюції. Попередній проект зведеного бюджету України складає Міністерство фінансів на основі прогнозних макроекономічних показників економічного i соціального розвитку України на плановий рік i доводить відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств та інших органів державної влади, які розглядають ці показники i в двотижневий термін подають Міністерству фінансів пропозиції з вiдповiдними розрахунками i обгрунтуваннями. Мiнiстерство

скачать реферат
1 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /