Доходы Государственного бюджета Украины

на товари та послуги; § податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції ; § інші податки. Ш Неподаткові надходження: § доходи від власності та підприємницької діяльності; § адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; § надходження від штрафів та фінансових санкцій; § інші неподаткові надходження. Ш Доходи від операцій з капіталом: § надходження від продажу основного капіталу; § надходження від продажу державних запасів товарів; § надходження від продажу землі та нематеріальних активів. Ш Офіційні трансферти: § від органів державного управління інших рівнів; § із-за кордону; § з недержавних джерел. Ш Державні цільові фонди: § Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; § Пенсійний фонд України; § Фонд соціального страхування України; § Фонд сприяння зайнятості населення України; § Державний інноваційний фонд України; § Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу; § інші фонди. Таким чином, під системою доходів Державного бюджету можна розуміти взаємозвязок всієї сукупності доходів та її диференціацію на окремі групи.

3.2. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і юридичних осіб, зборів та інших обовязкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені законодавством України. Згідно зі ст. 11 Закону України “Про бюджетну систему України” доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: · частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; · частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; · податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників; · податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; · плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; · надходжень від зовнішньоекономічної діяльності; · частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; · надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності; · орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності; · внесків до Пенсійного фонду України; · внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; · внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення; · внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України; · надходжень від внутрішніх позик; · перевищення доходів над видатками Національного банку України; · повернутих державі позик, процентів по наданих державою позиках і кредитах; · дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності; · плати за спеціальне використання природних ресурсів; · інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України. 4. Аналіз структури доходів Державного бюджету України в 2000 році. Відповідно до п. 4 ст.85 та ст.92 Конституції України Верховна Рада України 17 лютого 2000 року прийняла Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік”. Цим законодавчим актом встановлено, що доходи Державного бюджету України на 2000 рік складають 33 433 155,9 тис. гривень. Структура доходів Державного бюджету України на 2000 рік визначена в Додатку № 1 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2000 рік”. Державний бюджет України на 2000 рік з точки зору його ідеології виражається насамперед в такому перерозподілі доходів, який забезпечує баланс політичних, економічних, соціальних та міжбюджетних відносин. Характерними ознаками Державного бюджету України на 2000 рік є: · бездефіцитність, що дозволить використовувати ресурси держави не на фінансування дефіциту, а на здійснення загальнодержавних програм; · зменшення частини фінансових ресурсів, які перерозподіляються через державний бюджет, що забезпечить подальший рух у досягненні компромісу між фіскальними інтересами держави та її стимулюючою функцією; · скорочення необгрунтованих пільг з одночасним збільшенням обсягів видатків на здійснення програм соціального спрямування; · цільове використання бюджетних коштів та досягнення прозорості бюджетного процесу за рахунок концентрації у державному бюджеті всіх позабюджетних коштів та фондів, включаючи фонд соціального страхування. Розглянемо спрощену структуру доходів державного бюджету, яка наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1 Спрощена структура доходів Державного бюджету України на 2000 рік №Найменування доходівСума, тис. грн.%1.Податкові надходження в т. ч.19840 758,059,3%1.1.податок на прибуток підприємств5789 023,029,2%1.2.податок на додану вартість9716 759,049,0%1.3.акцизний збір з вітчизняних товарів1562 104,07,9%1.4.акцизний збір з імпортних товарів400 000,02,0%1.5.збори за використання природних ресурсів387 190,02,0%1.6.плата за ліцензії125 250,00,6%1.7.податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції1759 647,08,9%1.8.інші податки100 785,00,5%2.Неподаткові надходження в т. ч.8967 295,426,8%2.1.доходи від власності та підприємницької діяльності3609 854,040,3%2.2.адмінистративні збори та платежі від некомерційного та побічного продажу532 174,15,9%2.3.надходження від штрафів та фінансових санкцій38 840,00,4%2.4.інші неподаткові надходження4786 427,353,4%3.Доходи від операцій з капіталом23 000,00,1%4.Цільові фонди3295 573,09,9%РАЗОМ ДОХОДІВ32126 626,496,1%5.Офіційні трансферти1306 529,53,9%ВСЬОГО ДОХОДІВ33433 155,9100,0% У графічному вигляді спрощена структура Державного бюджету України на 2000 рік наведена на Діаграмі 1. Як бачимо, левову частку доходів бюджету складають податкові надходження 19 840 758,0 тис. грн. (59,3% від загальної суми

доходів). Можна сказати, що податкові надходження це основне джерело доходів бюджету не тільки в Україні. І це не дивно. Так, якщо розглянути, наприклад, структуру доходів Федерального бюджету США на 1999 рік, то побачимо, що загальний дохід дорівнює 1 743 млрд. доларів США з них за рахунок податків одержано 1 146 млрд. доларів США. Тобто, в структурі доходів Федерального бюджету США на 1999 рік податкові надходження складають 65,7% від загальної суми доходів. Основне навантаження з формування податкових надходжень до державного бюджету лягає на податок на додану вартість. За його рахунок формується 49,0% податкових надходжень. Друге місце займає податок на прибуток

скачать реферат
1 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /