Организация ремонтного обслуживания на НГДУ

Надвірнанафтагаз". Основними напрямками удосконалення ремонтного обслуговування можуть бути: збільшення тривалості міжопераційного періоду, скорочення непродуктивних витрат часу при проведенні ремонтів, скорочення часу простоів обладнання в ремонті, покращення внутрішньої спеціалізації ремонтних підрозділів. 3. Аналіз організації ремонтного обслуговування на НГВУ "Надвірнанафтагаз".

3.1. Динаміка основних ТЕП підприємства.

Для визначення ефективності виробничо-господарської діяльності НГВУ"Надвірнанафтагаз"необхідно провести аналіз динаміки основних ТЕП підприємства. Ефективність затрат праці характеризується показником ПП. Ріст ПП є важливим фактором підвищення ефективності виробництва, служить обєктивною передумовою збільшення матеріальних благ, тому цей показник доцільно віднести до ОТЕП. Заробітня плата робітників є одним із засобів стимулювання праці, тому високий рівень цього показника підвищує ефективність виробництва. Собівартість та прибуток - одні з найважливіших якісних показників виробничо-господарської діяльності підприємств, тому, що значення собівартості визначається тим, що в ньому відбиваються результати діяльності, а прибуток відображає кінцеві результати діяльності підприємства, показуючи цим на скільки ефективно воно працює. Всі ОТЕП приведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Основні ТЕП НГВУ "Надвірнанафтагаз".

Назва показникаРоки1995199619971. Видобуток нафти і конденсату, тони, в т.ч.: Видобуток нафти Видобуток конденсату 2. видобуток газу, тони194 000

188 596 5 404 238567182 400

177 740 4 660 233404173 000

167 635 5 365 2251013. Реалізація продукції, тис.грн.22 77131 81046 4604. Продуктивність праці, т/люд30 48847 08857 0695. Прибуток, тис. грн.14 05516 32724 3276. Собівартість одиниці продукції, грн.: - 1 т нафти - 1 тис. м3 попутнього газу - 1 тис. м3 природнього газу 39,64 7,04 13,74 74,71 19,36 34,41 93,36 37,48 26,227.Середньоспискова чисельність, чол., в т.ч.: промислового персоналу; непромислового персоналу970

780 190972

786 186947

773 1748. Фонд ЗП всього, грн.108248315448377217 Для виявлення динаміки явищ потрібно співставляти базовий рік з іншими. Аналізуючи ОТЕП за 1995-1997рр.варто сказати наступне. Видобуток нафти і конденсату з роками спадає, так, в 1996р. абсолютне значення цього показникам знизилось на 6 %, а на кінець аналізованого періоду воно було нижче базового рівня на 11%. Такою ж є і динаміка видобутку газу: зниження на 3% у 1996р. і на 5,7% у 1997р. Спад даних показників мав значний вплив на формування таких показників, як вартість товарної продукції, собівартість нафти та газу, прибуток. Щодо собівартості , то її рівень постійно зростає. В 1996р. він досягнув абсолютного значення 74,71 грн. за 1т нафти, а в1997 - аж 93,36 грн за 1 т нафти, що в 1,88 і 3,36 раз відповідно більше ніж у 1995році. Такий ріст собівартості повязаний із зростанням цін на електроенергію, із збільшенням кількості проведення ремонтів та повязаних з цим ростом витрат. Прибутки підприємства за звітний період постійно збільшувались, що в загальному свідчить про позитивну роботу НГВУ. Так, збільшення прибутків у 1996 році на 14% продовжується у 1997 році збільшенням цього показника на 73% у порівнянні з базовим роком. Такою ж була і динаміка продуктивності праці: ріст на 54% у 1996р.; на 87% і на 21% у 1997 році у порівнянні відповідно з 1995 і 1996 роками. За звітний період помітно зростає фонд заробітної плати. Це є однією з позитивних рис у функціонуванні НГВУ “Надвірнанафтагаз”. За аналізований період середня заробітня плата зросла від 111 гривень у 1995р. до 324 та 398 гривень відповідно у 1996 та1997 роках, що у процентному співвідношенні перевищує базовий рівень відповідно на 190 та 258%. Позитивним у цьому плані є розуміння керівництвом матеріального стимулювання як одного з чи не найкращих способів заохочення та підтримання працездатності працівників. В загальному плані функціонування НГВУ за звітний період є задовільним, а підтвердженням цьому може бути вже проаналізоване вище зростання прибутку. Зростання продуктивності праці та фонду оплати праці свідчить про ефективність використання трудових ресурсів, а також хороший спосіб їх стимулювання. Щодо темпів зростання собівартості, то вони є набагато більшими, ніж темпи зростання обсягу видобутих нафти, газу і конденсату, що в значній мірі повязано із зростанням цін на енергоносії. Зважаючи на нестабільність економічної ситуації в Україні неможливо визначити наступні тенденції розвитку підприємства, але, враховуючи наявні людські ресурси, сировинну та технічну бази, можна вірити у його подальший розвиток та вдосконалення.

3.2 Динаміка обсягів ремонтного обслуговування на підприємстві.

На НГВУ “Надвірнанафтагаз” діє змішана система організації ремонтного обслуговування, тобто ремонти виконуються як господарським, так і підрядним способом інших підприємств. Тому спочатку варто проаналізувати обсяги ремонтного обслуговування з точки зору участі різних виконавців в ремонтних роботах (табл. 3.2.).

Таблиця 3.2. Структура витрат коштів на ремонти в залежності від виконавців, тис.грн.

Виконавці199519961997абс.знач.%абс.знач.%Абс.знач.%1. Персонал підрядних підприємств 373,59 82,6 316,7 81,1 502,82 80,82. Господарським способом 78,6 17,4 73,68 18,9 119,31 19,2Обсяги ремонтів загальні 452,19 100 389,85 100 622,13 100 Як видно з таблиці 3.2. обєм робіт, які виконують персонал підрядних підприємств майже в 5 разів більше, ніж той, якій виконують ремонтні служби підриємства. Це повязано з тим, що немає коштів на утримання великої ремонтної бази при НГВУ “Надвірнанафтагаз”, яка б виконувала всі неохідні ремонти. Проте з роками питома вага останніх зростає до 19,2% в 1997р. від загальних обсягів ремонтів. Варто також відмітити, що майже 93% всі капітальних ремонтів виконують саме підрядні організації, в той час, як обсяг їх діяльності по поточних ремонтах складає лише 70%. Це повязано з тим, що КР потребують більш кваліфікаційного складу персоналу, ніж поточні ремонти. Якщо б на НГВУ “Надвірнанафтагаз” були створені свої комплексні ремонтні бригади із висококваліфікованих спеціалістів,то це дозволило значно покращити якість комплексного ремонту ГПА, ремонтних робіт обладнання та систем КС, технічне обслуговування КС, скоротити простої обладнання в ремонті, зекономити значну суму коштів, що дозволило б і надалі розвивати свою ремонтну базу. Фінансування такого заходу можна було б здійснити за рахунок фонду розвитку виробництва чи кредитування банком. Для аналізу обсягів ремонтного обслуговування на підприємстві з точки зору обєктів ремонтів використаємо дані таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Обяги виконаних ремонтних робіт

199519961997Вартість виконаних робіт, всього тис.грн. в тому числі:452,19399,85622,131. Промислово-виробничі основні фонди, з них:421,33363,19483,58- будівлі і споруди;128,42102,76134,52- силові машини і

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7 8 9 10 ...    последняя
Рефераты / Менеджмент /