Визначення конкурентоспроможності підриємства

Зміст

сторінкиВступ3-61. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку ТФ “Легтекс”6-292. Економіко-організаційна характеристика діяльності ТФ “Легтекс”28-773. Пропозиції по розробці стратегії розвитку ТФ “Легтекс”78-1013.1 Аналіз стану легкої промисловості України78-843.2 Розробка стратегії розвитку ТФ “Легтекс”84-953.3 Рекомендації по вдосконаленню стратегічного розвитку ТФ “Легтекс”96-101Висновок101-103Література104-107

Вступ

Зміна економічної системи господарювання, перехід до ринкової системи управління і ї реорганізація виходячи із особливостей теперішнього стану вимагають від багатьох підприємств змінити свій підхід до забезпечення конкурентоспроможності, виділити його в якості провідної задачі, головної цілі існування і роботи підприємства. Сьогодні необхідність конкуренції обумовлена відкритістю українського ринку для багатьох груп товарів, і до поки ці товари проникають на наш ринок, підприємства вимушені враховувати умови конкуренції. Крім цього, політика, що проводиться урядом відносно антимонопольного регулювання економіки, підтримки здорової конкуренції визначає виникнення такої і між власними товаровиробниками. Дефіцит платіжних коштів, складний фінансовий стан, низька купівельна спроможність населення тим більше загострюють проблему підтримки і випуску конкурентоспроможної продукції. Конкуренція є досить тонким і гнучким механізмом управління виробництвом. В умовах скорочення попиту на товар або послугу фірми страждають не в рівній мірі. Найбільших труднощів зазнають неефективні підприємства, виробники неякісної продукції тощо. Сильні фірми можуть навіть в економічно складний час процвітати, оскільки до них відійдуть сегменти ринку, які раніше контролювалися збанкрутілими конкурентами. Гнучкість механізму конкуренції проявляється у його миттєвій реакції на будь-які зміни обставин оточуючого середовища. У кращому становищі опиняються фірми, які найкраще пристосовані до змін. В період кризових явищ виробництво з високим ступенем адаптації є більш ефективним і динамічним. В умовах ринкової економіки ,які склалися в Україні, аналіз конкурентоспроможності підприємств стає обєктивною необхідністю, так як в сучасній конкурентній боротьбі при всій її масштабності, динамізмі і гостроті виграє той, хто аналізує і бореться за свої конкурентні позиції. Важливою проблемою стає кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства і управління нею. Оцінка конкурентоспроможності підприємства базується на аналізі його сильних і слабих сторін, а головне,-потенційних можливостей. Оцінка потенційних можливостей підприємства складна і трудомістка задача, яка дозволяє забезпечити баланс ринкових запитів з реальними можливостями самого підприємства, розробити основні програми його виробничого розвитку і поведінки на ринку, а також підвести реальну і компетентну основу під рішення, що приймаються. Зовнішні умови розвитку підприємства не залежать від самого підприємства, а визначаються напрямком господарської політики держави, урядовими заходами з управління і регулювання. Виходячи з цього, важливо знати відповідне господарське законодавство, постанови уряду відносно його діяльності і на базі аналізу державної правової бази будувати дослідження своїх потенційних можливостей, тим більше, що зовнішні умови чинять у великій мірі визначний вплив на характер, внутрішні умови і можливості розвитку підприємства. Аналіз зовнішніх умов є базою для прийняття рішень про підвищення конкурентоспроможності, сприяє росту ефективності і рентабельності його виробничої збутової діяльності, створенню основи для становлення маркетингового підходу у рішенні ключових задач управління. Дослідження внутрішніх умов формування виробничо-ресурсної бази передбачають: - оцінку фінансово економічного положення підприємства характеристика економічного потенціалу і господарської діяльності підприємства, ефективності роботи підприємства і його рентабельності, фінансового положення; - ревізію товарного асортименту підприємства і аналіз конкурентоспроможності продукції, що випускається складання переліку номенклатури виробів, що випускаються, оцінка внеску кожного виду товару у прибутковість роботи підприємства, оцінка технічного і якісного рівня випускаємої продукції, оцінка витрат виробництва за номенклатурою виробів, що випускаються підприємством, аналіз цін по кожному з видів продукції; - аналіз стратегії підприємства на ринку аналізується стратегія на ринку в цілому і по окремим його сегментам; - аналіз організаційної структури управління підприємством і складання його схеми; - діагностику і облік виробничих потужностей підприємства; - оцінку матеріало-технічної бази підприємства (забезпеченість матеріалами, енергією і сировиною); - оцінку науково-технічного потенціалу підприємства ступінь забезпеченості науково-дослідницьких лабораторій і конструкторських бюро, рівень оперативності впровадження іновацій у виробництво, якість науково-технічних нововведень, рівень кваліфікації інженерних кадрів тощо; - оцінку планової роботи підприємства і ефективності виробничо-збутових і науково-технічних прогнозів; - оцінку робочої сили підприємства, його кадрового складу, рівня освіти і підвищення кваліфікації; - оцінку інформаційної інфраструктури підприємства; - оцінку маркетингових і комерційних складових діяльності підприємства; - оцінку системи формування і стимулювання попиту на продукцію, що випускається тощо. Головна мета всіх досліджень визначити конкурентні можливості підприємства, виявити його сильні і слабкі сторони, знайти шляхи удосконалення діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності фірми на внутрішньому та зовнішньому ринках.

1. Теоретичні основи розробки стратегії

Кількість літератури, присвяченої розробці стратегії, значна і невпинно зростає. Незважаючи на те, що досліджень на цю тему чимало, єдиного визначення стратегії не існує. Як наслідок наявність великої кількості концептуальних основ для визначення та впровадження стратегії. На думку перших вчених, які займались дослідженнями в цій сфері, таких як Andrews, стратегія це раціональне прийняття рішень, в результаті яких ресурси компанії протиставляються можливостям, запропонованим умовами конкуренції. Інші, такі як Aldrich, стверджують, що зовнішнє середовище має визначний вплив на процес формування стратегії в компаніях. З іншого боку, прибічники думки про важливість ресурсів стверджують, що не оточення, а ресурси компанії є основою формування стратегії фірми. Незважаючи на згадані розбіжності, всі концепції об'єднує одна спільна мета оптимізація діяльності компанії по відношенню до інших в одному і тому ж конкурентному середовищі. Однак, цього досягти стає усе важче й важче з огляду на те, що рівень конкуренції у різних конкурентних середовищах продовжує зростати. Зростає також усвідомлення того, що у високо динамічних конкурентних середовищах традиційний підхід до розробки стратегії часто не дає бажаних результатів, і компанії повинні орієнтуватись на більш

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Маркетинг /