Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

№ 61, с.7 ]:

Z = 1.2 Х1 + 1.4 Х2 + 3.3Х3 + 0.6 Х4 + 1.0 Х5, (7) де Х1 - показник ефективності робочого капіталу; Х2 - показник ефективності нагромадженого капіталу; Х3 - рентабельність виробництва; Х4 - показник заборгованості; Х5 - показник ефективності активів. Окш - Окр X1 = , (8) А де Оср - оборотні кошти; Окр - короткострокові зобов'язання; А - загальні активи;

Кнаг Х2 = , (9) А де Кнак - нагромаджений капітал (залишок минулих років)

Пбал

X3 = , (10) А де Пбал - балансовий прибуток; К Х4 = , (11) Б де К - капітал фірми (основні фонди плюс нематеріальні активи); Б - загальний борг фірми;

V Х5 = , (12) A де V загальний обсяг продажів. Перераховані показники є показниками ефективності функціонування спільного підприємства. На основі приведених даних можна провести наступні розрахунки:

ПоказникиПозначенняЗначенняОборотні кошти, тис.грнОкш14,7 Короткострокові зобов'язання, тис. грнОкр13,27 Загальні активи тис.грнА4593,17Балансовий прибуток, тис. грнПбал31,124Капітал фірми (Основні фонди + нематеріальні активи), тис. грнК4113,39 Нагромаджений капітал (залишок минулих років), тис.грнКнаг412,237 Загальний борг фірми тис. грнБ499,768 Загальний обсяг продажів тис. грнV790,583 Таблиця 6. Деякі фінансові показники діяльності підприємства. ( На основі бухгалтерської звітності підприємства “У-Пейдж” за 1999 рік).

Виходячі з вищенаведених формул ( 7-12 ) маємо:

Z=5,258865716 Рекомендоване значення - більше 3.

X1= 0,000311332

X2=0,089749998

X3=0,006776148

X4=8,230598998

X5=0,172121432

Аналізуючи наведені вище розраховані значення, можна сказати, що стійкість та ефективність даного підприємства за роки функціонування входить у рекомендовані межі.Так як підприємство існує всього близько 3 років, співвідношення між власними та залученими коштами виглядає досить непогано. Крім того, залучені кошти використовуються з досить великою ефективністю, що у майбутньому допоможе підприємству зайняти одне з лідируючих місць на українському ринку пейджингових послуг.

3.2. Аналіз ризиків інвестоційно-інноваційних процесів.

Ризиком в економічній літературі називають небезпеку втрат, які витікають з тієї чи іншої господарської операції і повязані з невизначеністю ситуації. Ризиковим підприємництвом назтвають, в свою чергу, підприємництво, що засноване в наукоємних сферах і займається створенням та розповсюдженням нових технологій [№57, c.104]. Ризики можуть бути двох видів: 1) диверсифіковані ; 2) недиверсифіковані. До перших належать ризики, загрозу яких можна усунути шляхом диверсифікації - випуск декількох видів нової продукції, наявність резервних джерел постачання ресурсів тощо [№62 ,c. 36]. До других належать саме ті ризики, які виникають через зовнішні обставини і впливають на ринок вцілому, з якими найчастіше зустрічається підприємець на українському ринку - інфляційний, ризик економічного спаду тощо.

За методами SWOT - аналізу можна зробити певні висновки про можливі загрози для функціонування компанії в майбутньому (таб.7 ).

Загрози Ступінь впливу Ймовірність 7-104-61-37-104-61-31) скорочення ринку 652) поява нових конкурентів 753) зростання плати за використання радіочастот 1074) зростання плати за поновлення ліцензії 665) зменшення кількості клієнтів816) перехід інших компаній конкурентів на стандарт ERMES 877) винахід альтернативного та співставимого способу передачі інформації 748) інфляція 87 Таб. 7. Аналіз ймовірних ризиків компанії “У-Пейдж”.

На аналізі таблиці 2 можна побудувати матрицю можливих ризиків компанії: ймовірності 10

5

0 5 10 ризики

Мал. 3. Матриця ймовірних ризиків фірми.

На основі малюнка 1 можна зробити висновки про пріоритетні напрямки стратегічного планування на наступні періоди. Основними напрямками розвитку фірми слід вважати орієнтацію на споживача, тобто, посилення рекламної кампанії, контроль за якістю послуг, пропонування нових, можливо, більш привабливих пакетів обслуговування, налагодження більш інтенсивного спілкування з контактними аудиторіями, можливі заходи цінової конкуренції за умов посилення тиску на ринку з боку інших компаній - операторів пейджингових послуг, але окрім цього дотримання стандартів якості та ефективності. Аналізуючи вплив зовнішнього середовища в майбутньому, слід зауважити, що фактори оточуючого середовища мають вплив середнього рівня на функціонування фірми. Але, вважаючи на те, що деякі з них ( зокрема інфляція, зменшення кількості клієнтів, перехід інших компаній на стандарт ERMES ) мають досить вагоме значення для компанії, слід вжити запобіжних заходів ( вказувати ціни в умовних одиницях, більше уваги приділяти клієнтам, що вже користуються послугою “Євротекст” тощо).

3.3. Досягнення конкурентностійких позицій на ринку при впровадженні інноваційної продукції.

Функціонування компанії - оператора пейджингового звязку на ринку звязку України якщо і не неможливо без участі іноземного партнера ( внаслідок інноваційності даного виду діяльності, а отже: відсутності вітчизняної моделі функціонування даного виду компаній, відсутність власного виробництва обладнання необхідного технічного рівня, рідкість спеціалістів по ремонту та наладці цих самих технологічних систем та інші проблеми “нестачі” перехідної економіки), то в крайньому випадку - досить складно. Внаслідок цього, майже усі сучасні пейджингові компанії мають у своєму статутному фонді певну частку іноземних інвестицій. Серед компаній, що працювали на ринку України на кінець 1997 року близько однієї третини компаній офіційно мали статус спільних підприємств ( додаток 1). Інші, можливо, на той момент змінили офіційний статус просто на акціонерне товариство або або товариство з обмеженою відповідальністю ( 2 найпоширеніші типи організації підприємств у даній сфері: 19 % та 37 % відповідно ). Найпліднішим роком для створення компаній пейджингового звязку став 1995 рік ( близько 80 % компаній отримали ліцензії у 1995 році; додаток 1). Внаслідок цього стрибка різько виріс рівень конкуренції у галузі. Хоча по окремим областям ( Вінницька, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Чернігівська ) компанії, що працювали на їх території мали 100 - відсоткову вагу від всього ринку послуг в регіоні, проте в деяких областях ( Львівська, Дніпропетровська, Харківська ) декілька компаній ділили ринки між собою майже на рівних умовах (додаток ). Справжнім рекордсменом у 1995 році по рівню конкуренції став Київ. На київському ринку функціонувало вже тоді 5 компаній. Результатом цього стало значне падіння цін на пейджингові послуги з 30-50 у.о в 1995 році до 25-30 у.о. в 1998 і до теперішнього часу.

Внаслідок таких зрушень, єдиними надійними методами конкуренції у галузі стала конкуренція якості та просування товару. Для підвищення ефекту від інвестованих коштів, компанія “У-Пейдж” зробила

скачать реферат
первая   ... 5 6 7 8 9 10
Рефераты / Инвестиции /