Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

в області телекомунікацій ( The European Telecommunication Standard Institute ETSI ). Отже, компанія функціонує на ринку пейджингових послуг вже біля 3-х років. Ефективність її інвестиційно-інноваційной діяльності насамперед залежить від реальних наслідків інвестування капіталу, які можна описати такими категоріями як: “ефект” та “ефективність інвестицій”. Ефект - це кінцевий результат, що очікується або фактично досягається за рахунок здійснення інвестицій. Він може виражатись у додатковій сумі товарообігу (обсягу продажу), валового або чистого доходу (прибутку), грошового потоку, тобто суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань з вартості матеріальних і нематеріальних активів фірми. Ефективність характеризує кількісне співвідношення показників Результатів і витрат на їх досягнення. При оцінці результатів інвестиційного процесу можуть використовуватися наступні загальні методи (таб. ):

Методи Узагальнюючі показникиДинамічніСтатичніАболютні - метод приведеної вартості - метод анюітета Інтегральний економічний ефект Річний економічний ефект -

Річний економічний ефектВідносні - метод рентабельності Внутрішній коефіцієнт ефективності Розрахункова рентабельністьТимчасові - метод ліквідності Період повернення капіталовкладень Період повернення капіталовкладень Таблиця 5 . Методи інвестиційних розрахунків і узагальнюючі показники (№46, с. 263)

Крім того, оцінка результатів інвестування повинна включати в себе наступні принципи: 1) оцінка повернення інвестованого капіталу у вигляді грошового потоку. При цьому показник грошового потоку може бути диференційованим по окремих роках експлуатації обєкта інвестиційного проекту або беруть його середню величину за рік. 2) обовязкове приведення загальних величин капіталу і грошового потоку до теперішньої вартості. На перший погляд може видаватися, що інвестовані кошти завжди виражені через нинішню вартість, оскільки значно передують у часі їх поверненню (відшкодуванню) у вигляді грошового потоку. Але інвестування у більшості випадків здійснюється не одномомен-тно, а протягом певного періоду (кількох років). Тому всі наступні (крім першого року) інвестовані суми треба приводити до теперішньої вартості диференційовано за кожний рік циклу інвестування. У такий спосіб потрібно приводити до теперішньої вартості й усі грошові потоки. 3) характеризує вибір диференційованої ставки відсотка (дисконтної ставки) для дисконтування грошового потоку від реалізації різних інвестиційних проектів. Розмір доходу від інвестицій (грошовий потік) формується з урахуванням таких впливових чинників: середньої реальної депозитної ставки; темпу інфляції; премії за ризик і низьку ліквідність. У звязку з цим при оцінці інвестиційних проектів з різним рівнем ризику та неоднаковою тривалістю загальних періодів інвестування (ліквідністю інвестицій) варто диференціювати дисконтну ставку. 4) за змістом зводиться до варіації форм використовуваної ставки відсотка для дисконтування залежно від мети оцінки здійснюваних інвестицій. При розрахунках показників ефективності інвестицій за дисконтну ставку можна брати: · середню депозитну або кредитну ставку; · індивідуальну норму дохідності інвестицій з урахуванням рівня (темпів) інфляції, ризику і ліквідності інвестицій; · альтернативну норму дохідності для інших можливих видів інвестицій; · норму дохідності від поточної господарської діяльності тощо. З урахуванням вищевикладених принципів можна застосовувати методику оцінки ефективності реальних інвестицій на основі наступних показників [№33, с.110]: Чистий приведений дохід (ЧПД) дає узагальнену характеристику результату інвестування абсолютну величину ефекту від реалізації інвестиції, тобто ЧПД=ГП-ІК, (1) де ГП теперішня вартість грошового потоку; ПС сума інвестиційних коштів за проектом, що реалізується. При цьому треба памятати, що показник ГП беруть за весь період експлуатації обєкта, введеного в дію внаслідок реалізації проекту. Коли його визначити з якихось причин важко, то розрахунки ведуться за декілька років. Показник ЧПД може бути використаний як критерій доцільності реалізації інвестицій взагалі. У процесі розрахунку цього показника використовувана дисконтна ставка має бути диференційована стосовно рівнів ризику і ліквідності. Різниця між майбутньою вартістю і поточною вартістю є дисконтом [№24, с.258]. Коефіцієнти дисконтування розраховуються по формулі складних відсотків: , (2)

де i - процентна ставка, виражена десятеричним дробом (норматив дисконтування; tp рік приведення витрат і результатів (розрахунковий рік); t - рік, витрати і результати якого приводяться до розрахункового.

При умові приведення до року початку реалізації інновацій маємо tp = 0 : (3) При позитивній величині норми процента на капітал i коефіцієнт дисконтування завжди менше одиниці. Порівняння рівня прибутку на капітал з процентною ставкою - це один з способів обгрунтування ефективності інвестицій в інноваційному процесі. Крім чистого приведеного доходу для оцінки інноваційних проектів використовуються показники: термін окупності (Ток); період окупності (Пок); внутрішня норма прибутковості (Вп); рентабельність . Термін окупності показник, що відповідає на питання, за який термін можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект. Цей показник враховує первинні капітальні вкладення. У міжнародній практиці застосовується, в основному, період окупності. Під періодом окупність розуміє тривалість періоду, протягом якого сума чистих прибутків, дисконтованих на момент завершення інвестицій, буде рівна сумі інвестицій. Внутрішня норма прибутковості - це розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація прибутку, що отримується регулярно дає суму, рівну інвестиціям. Це означає, що інвестиції окупаються. Рекомендують відбирати ті проекти, внутрішня норма прибутковості яких не нижче за 15-20%. Внутрішня норма рентабельності визначається як співвідношення ефекту і витрат на реалізацію проекту. Значення даного коефіцієнта , при якому проект вважається привабливим, повинне перевищувати умовну вартість капіталу інвестора. Зазвичай, мінімально припустима величина цього показника приймається більшою, ніж вартість капіталу з врахуванням ризику проекту. У практиці оцінки інноваційних проектів розрахують відношення приведених прибутків до інвестиційних витрат (benefit - cost ratio). У західній літературі цей показник називають індексом прибутковості (profitabiliti index). РІ = PVCI : PVCO , (4) де

PVCI - зведені надходження (Present value of cash inflows) PVCO - зведені виплати (Present value of cash outflows)

Загальним для всіх показників ефективності інноваційного проекту є розрахунок коефіцієнта ефективності по наступних формулах: (прямий показник), (5) (обернений показник), (6) де Е - ефект (результат) від реалізації проекту; В - витрати, повязані з реалізацією проекту.

.Крім даних показників ефективності, можна використовувати більш загальний показник стійкість організації (Z) [

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7 8 9 10
Рефераты / Инвестиции /