Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу

“Облік валютних операцій повязаних із формуванням та рухом статутного капіталу”

КИЇВ-2002

КИЇВ-2002

План Вступ. 1. Облік валютних операцій повязаних із формуванням та рухом статутного капіталу. 2. Практичне завдання №7. Висновкок Література

По економічному потенціалу Україна входить в першу пятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними обєктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між субєктами ЗЕД, а також між субєктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка бухгалтерського обліку перерахованих оєктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в обліку. До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме: v юридичні особи, створені відповідно до законодавства; v фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; v закордонні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; v інші іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.

Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Облік статутного капіталу починається з дати державної реєстрації підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті товариства з обмеженою відповідальністю є те, що до моменту державної реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю України. Для цього підприємству необхідно: Ш сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення господарської операції і не підлягає переоцінці в подальшому в зв'язку зі зміною курсу іноземних валют; Ш зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок зобов'язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.

Якщо засновником підприємства е нерезидент України, то підприємство здійснює розрахунки з ним в іноземній валюті країни цього нерезидента. У зв'язку з цим в іноземній валюті здійснюються всі внески до статутного капіталу (шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів, нематеріальних активів, запасів, а також шляхом перерахування валютних коштів на рахунок підприємства). В іноземній валюті здійснюється також виплата засновнику-нерезиденту дивідендів. На практиці на рахунку 46 "Неоплачений капітал" зручно самостійно ввести субрахунки: Ш 461 - "Неоплачений капітал засновників в національній валюті України"; Ш 462 - "Неоплачений капітал засновників в іноземній валюті". Введення таких субрахунків дозволить без перешкод поділити валютний і гривневий облік з можливістю розрахунку курсових валютних різниць на квартальні залишки субрахунку 462. Валютну різницю по залишках дебіторської заборгованості в іноземній валюті засновників-нерезидентів по внесках до статутного капіталу підприємства необхідно розрахувати в загальному порядку. І ця валютна різниця може бути включена до об'єкту оподаткування на загальних засадах. Те ж саме стосується перерахунку залишків по виплаті дивідендів в іноземній валюті засновникам-нерезидентам. Розглянемо приклад. 10.04.2001р. засновники ТзОВ "ІнКорм" підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 110 тис. грн. Внесок українського засновника склав 27500 грн., внесок іноземного засновника - 15 тис. дол. США. Курс НБУ на дату здійснення операцій наступний: 10.04.01 5,50 грн/дол США, 20.04.01р. 5,60 грн/дол США. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ”ІнКорм" за квітень 2002р.№ пп.ДатаЗміст господарчої операціїСума Кореспонденція рахуіків дол. грн. Д-т К-т 1.10.04Установчий договір Зареєстровано статутний капітал товариства

15000 27500 82500 461 462 40 402.20.04Розрахунок бухгалтерії Визначено курсову різницю по заборгованості іноземного засновника в іноземній валюті 500 х (5,6-5,6) = 1500

----

1500 1500

462 744

744 7933.20.04Виписки банку Здійснено внески засновників: на поточний рахунок в національній валюті; на поточний рахунок в іноземній валюті

---

15000

27500

84000

311

312

461

462 Для нарахування дивідендів по субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" також зручно вести не передбачені Планом рахунків, субрахунки другого рівня: Ш 6711 - "Розрахунки з засновниками-резидентами України в національній валюті України"; Ш 6712 - "Розрахунки з засновниками-нерезидентами України в іноземній валюті". Введення таких субрахунків до субрахунку 671 дозволить розподілити валютний і гривневий облік з можливістю нарахування курсових різниць. Розглянемо такий приклад: ТзОВ "ІнКорм" 02.10.2001р. нарахувало дивіденди засновникам: - засновнику-резиденту - 500,00 грн., а засновнику-нерезиденту - 300 дол. США. Дивіденди було виплачено 20.10.01р. Курс НБУ на 02.10.01р. 5,55 грн/дол, 20.10.01р. 5,65 грн/дол США. Таблиця 2 Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “ІнКорм” за жовтень 2001р.№ ппДатаЗміст господарської операціїСумаКореспонденція рахунківдол.грн.Д-тК-т1.02.10Рішення зборів засновників. Розрахунок бухгалтерії Нараховано дивіденди засновникам: -- резидентам; -- нерезидентам 300 * 5,5 = 650

---- 300

500 1650

443 443

6711 67122.02.10Розрахунок бухгалтерії Нараховано податок на дивіденди (за ставкою З0%)

---- 90 150 495 6711 6712 641 6413.20.10Розрахунок бухгалтерії Відображено курсову різницю по заборгованості в іноземній валюті при виплаті дивідендів 300 * (5,65-5,55) = 30

30 30

793 974

974 67124.20.10Перераховано дивіденди: -- засновнику-нерезиденту 300х5,6=1530

скачать реферат
1 2
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /